• wersja standardowa
 • Wersja kontrastowa

Artykuły

Przewodnik inwestora - jak przejść urzędowe procedury

infoMIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Wypis i wyrys z MPZP

Jeżeli dla terenu planowanej inwestycji istnieje obowiązujący MPZP, można uzyskać urzędowy wypis i wyrys.

1.    Ustawa z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r poz. 199, z późn. zm.)
2.   Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U z 2015 r poz. 783 z późn.zm.)

 

Wypis i wyrys ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Trzebinia

W przypadku braku obowiązującego MPZP na terenie planowanej inwestycji, można uzyskać urzędowy wypis i wyrys ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Trzebinia.

1.    Ustawa z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r poz. 199, z póź. zm.)
2.    Ustawa z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U z 2015 r poz. 783 z późn.zm.)

 

Powstawanie i zmiana MPZP

W przypadku braku obowiązującego MPZP na terenie planowanej inwestycji, inwestor ma możliwość wystąpienia z wnioskiem o jego sporządzenie. Możliwa jest także zmiana już obowiązującego MPZP.

W toku procedury planistycznej przewidziany jest udział społeczeństwa w tworzeniu zapisów powstającego czy zmienianego planu miejscowego.
Tryb przyjmowania wniosków reguluje ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 • Wymagane dokumenty: wniosek o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 • Wydział odpowiedzialny: Wydział Architektury i Urbanistyki
 • Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r poz. 199, z póź. zm.)

 

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
ul. Narutowicza 10, 32-540 Trzebinia
tel. (+48) 32 71 11 049
fax (+48) 32 61 21 147
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

info DECYZJA O USTALENIU WARUNKÓW ZABUDOWY (WZ)

W przypadku, gdy teren planowanej inwestycji nie jest objęty obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, niezbędnym jest uzyskanie decyzji WZ. Warunki zabudowy ustalane są w oparciu o wyniki sporządzonej w toku postępowania administracyjnego analizy urbanistyczno – architektonicznej. Granice obszaru analizy wyznacza się zgodnie z § 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania terenu (Dz. U. nr 164 poz. 1588) – w odległości nie mniejszej niż trzykrotna szerokość frontu działki objętej wnioskiem i nie mniejszej niż 50 m.

Wymagane dokumenty: wniosek o wydanie decyzji, ustalającej warunki zabudowy wraz z niezbędnymi załącznikami.

Wydanie warunków zabudowy dla inwestycji produkcyjnych

1.    Ustawa z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r poz. 199, z poź. zm.)
2.    Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz.267)

 

W przypadku realizacji inwestycji celu publicznego na terenie nie objętym obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, niezbędnym jest uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (ULICP).

 

Katalog celów publicznych: art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014r poz. 518)

1.    Ustawa z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 199, z późn. zm.)
2.    Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 267).

 

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
ul. Narutowicza 10, 32-540 Trzebinia
tel. (+48) 32 71 11 049
fax (+48) 32 61 21 147
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

info DECYZJA ŚRODOWISKOWA (DUŚ)

W przypadku, gdy inwestycja jest przedsięwzięciem, mogącym zawsze  znacząco oddziaływać na środowisko, konieczne jest uzyskanie DUŚ.

W toku postępowania administracyjnego o uzyskanie decyzji wymagane jest sporządzenie raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Sporządzenie tego dokumentu reguluje ustawa o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie.

 • Wydział odpowiedzialny: Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
 • Podstawa prawna:

1.  Ustawa z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r poz. 1235, z późn. zm.)
2.   Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – (Dz. U z 2010r nr 213 poz 1397 z późn. zm.)
3.   Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U z 2013r poz. 267)

 

W przypadku, gdy inwestycja jest przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, konieczne jest uzyskanie DUŚ.

 • Wykaz ww. przedsięwzięć: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 Nr 213, poz. 1397 z późniejszymi zmianami).
 • Wymagane dokumenty: wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z niezbędnymi załącznikami.
 • Wydział odpowiedzialny: Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
 • Podstawa prawna:

1.    Ustawa z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r poz. 1235, z późn. zm.)
2.    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – (Dz. U z 2010r nr 213 poz 1397 z późn. zm.)
3.    Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U z 2013r poz. 267)

 

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA
ul. Marszałka Piłsudskiego 14, 32-540 Trzebinia
tel. (+48) 32 71 11 039
fax (+48) 32 61 21 147
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

info OBSŁUGA KOMUNIKACYJNA

Dla większych inwestycji, w wyniku których generowany będzie dodatkowy ruch, intensywnie obciążający już istniejący układ komunikacyjny, bądź inwestycji lokalizowanych w obszarze braku wystarczającej infrastruktury komunikacyjnej, warto przed wystąpieniem z wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy wystąpić do Powiatowego Zarządu Dróg w Chrzanowie z wnioskiem o zaopiniowanie koncepcji obsługi komunikacyjnej planowanej inwestycji.


POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
ul. mjr Grzybowskiego 7, 32-500 Chrzanów
tel. (+48) 32 623 12 72, (+48) 32 623 46 87
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

info ZABYTKI

Dla inwestycji, dotyczących obiektów i obszarów zabytkowych, warto przed wystąpieniem z wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy wystąpić do właściwego konserwatora zabytków z wnioskiem o zaopiniowanie koncepcji planowanej inwestycji w formie zaleceń konserwatorskich. Opinia taka wydawana jest odpowiednio przez: Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (zalecenia konserwatorskie)

 

WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW
ul. Kanonicza 24, 31-002 Kraków
tel. (+48) 12 426 1010, (+48) 12 426 1011

 

info POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PnB)

Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej

 

W przypadku, gdy teren planowanej inwestycji stanowi użytek gruntowy podlegający wyłączeniu z produkcji rolnej – przed wystąpieniem z wnioskiem o pozwolenie na budowę należy uzyskać decyzję zezwalającą na jego wyłączenie z produkcji rolnej.

Wykaz gruntów podlegających wyłączeniu z produkcji rolnej: art. 11 ustawy z dnia 3 lutego 1995r o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Zezwolenie na wyłączenie gruntu rolnego z produkcji nie skutkuje automatycznie zmianą użytków gruntowych w operacie ewidencji gruntów i budynków. Dopiero rozpoczęcie inwestycji (pierwszy wpis w dzienniku budowy) powoduje faktyczne wyłączenie gruntu rolnego z produkcji oraz konieczność aktualizacji danych dotyczących użytków gruntowych.

 • Wydział odpowiedzialny: Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Chrzanowie
 • Podstawa prawna: Ustawa z dnia 3 lutego 1995r o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r poz. 1205 ze zm.)

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
Starostwo Powiatowe w Chrzanowie
ul. Partyzantów 2, 32-500 Chrzanów
tel. (+48) 32 625 79 63
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych

 

W przypadku niektórych prac nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, a jedynie dokonanie zgłoszenia.

 • Wykaz prac wymagających zgłoszenia: art. 30 w związku z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane
 • Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.
 • Wydział odpowiedzialny: Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Chrzanowie
 • Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013r poz. 1409)

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
Starostwo Powiatowe w Chrzanowie
ul. Partyzantów 2, 32-500 Chrzanów
tel. (+48) 32 625 79 63
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Pozwolenie na budowę

 

Przed przystąpieniem do realizacji prac budowlanych należy uzyskać decyzję administracyjną, zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy.

 • Wykaz prac wymagających pozwolenia na budowę: art. 28, art.33 ust. 1 i2, art. 34 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane.
 • Pozwolenie na budowę dotyczy całego zamierzenia budowlanego. W przypadku zamierzenia budowlanego, obejmującego więcej niż jeden obiekt, pozwolenie na budowę może dotyczyć wybranych obiektów lub zespołu obiektów, mogących samodzielnie funkcjonować zgodnie  z przeznaczeniem.
 • Stronami w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę są: Inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości, znajdujący się w obszarze oddziaływania obiektu. Decyzja o pozwoleniu wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna, lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata.
 • Wydział odpowiedzialny: Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Chrzanowie
 • Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 lipca 2004r Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r poz. 1409)

 

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
Starostwo Powiatowe w Chrzanowie
ul. Partyzantów 2, 32-500 Chrzanów
tel. (+48) 32 625 79 63
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

info TRANSAKCJE ZWIĄZANE Z NIERUCHOMOŚCIAMI

Wypis z ewidencji gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej lub zasadniczej

Wypis i wyrys z rejestru gruntów to jeden z najważniejszych dokumentów, wymaganych przy wszelkiego rodzaju transakcjach kupna lub sprzedaży na rynku nieruchomości. Jest to dokument z ewidencji gruntów, zawierający takie informacje jak: numer księgi wieczystej gruntu, obszar i granice działki, numer ewidencyjny działki, informacje o położeniu działki, informacje o rodzaju użytków i klasie gruntu, informacje o właścicielu.

 • Wymagane dokumenty: wypełnione zamówienie na formularzu
 • Podstawa prawna: Ustawa z dnia 17 maja 1989r Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (t.j. Dz. U. Nr 240, z 2005r poz. 2027 z późniejszymi zm.)

POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ
Starostwo Powiatowe w Chrzanowie
ul. Zielona 20, 32-500 Chrzanów
tel./fax  (+48) 32 712 10 53, (+48) 32 712 10 64


Zbywanie nieruchomości w trybie przetargowym

 • Wymagane dokumenty: Pisemny wniosek o nabycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Trzebinia
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu publikowany jest w formie zarządzenia Burmistrza Miasta Trzebini w dziale ogłoszeń
 • Wydział odpowiedzialny: Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
 • Podstawa prawna:

1.    Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. 2014 poz. 121 z późn. zm.)
2.    Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014r  poz. 518 z późn. zm.)
3.    Ustawa z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r poz. 594 z późn. zm.)

 

Zbywanie nieruchomości w trybie bezprzetargowym (jako działki przyległej)

1.    Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. 2014 poz. 121 z późn. zm.)
2.    Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014r  poz. 518 z późn. zm.)
3.    Ustawa z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r poz. 594 z późn. zm.)

 

Oddawanie nieruchomości w dzierżawę

 • Wymagane dokumenty: pisemny wniosek o oddanie nieruchomości w dzierżawę, zawierający następujące informacje: dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, numer PESEL, adres), a w przypadku osoby fizycznej, prowadzącej działalność gospodarczą – nazwa firmy i adres siedziby, w przypadku osoby prawnej – nazwa firmy i adres siedziby oraz numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, oznaczenie nieruchomości w ewidencji gruntów, położenie nieruchomości, powierzchnia dzierżawy (w przypadku części działki), cel dzierżawy - Zgodnie z procedurą dzierżawy nieruchomości komunalnych
 • Wydział odpowiedzialny: Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
 • Podstawa prawna:

1.    Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. 2014 poz. 121 z późn. zm.)
2.    Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014r  poz. 518 z późn. zm.)
3.    Ustawa z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r poz. 594 z późn. zm.)

 

Oddawanie nieruchomości w użyczenie

 • Wymagane dokumenty: pisemny wniosek o oddanie nieruchomości w użyczenie, zawierający następujące informacje: dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, numer PESEL, adres), a w przypadku osoby fizycznej, prowadzącej działalność gospodarczą – nazwa firmy i adres siedziby, w przypadku osoby prawnej – nazwa firmy i adres siedziby oraz numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, oznaczenie nieruchomości w ewidencji gruntów, położenie nieruchomości, powierzchnia użyczenia (w przypadku części działki), cel użyczenia.
 • Wydział odpowiedzialny: Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
 • Podstawa prawna:

1.    Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. 2014 poz. 121 z późn. zm.)
2.    Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014r  poz. 518 z późn. zm.)
3.    Ustawa z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r poz. 594 z późn. zm.)

 

Obciążenie nieruchomości służebnością gruntową

 • Wymagane dokumenty: pisemny wniosek o obciążenie nieruchomości służebnością gruntową, zawierający następujące informacje: dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, numer PESEL, adres), a w przypadku osoby fizycznej, prowadzącej działalność gospodarczą – nazwa firmy i adres siedziby, w przypadku osoby prawnej – nazwa firmy i adres siedziby oraz numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, oznaczenie nieruchomości w ewidencji gruntów (władnącej oraz obciążanej), położenie nieruchomości, powierzchnię oraz opis przebiegu drogi służebnej.
 • Wydział odpowiedzialny: Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
 • Podstawa prawna:

1.    Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. 2014 poz. 121 z późn. zm.)
2.    Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014r  poz. 518 z późn. zm.)
3.    Ustawa z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r poz. 594 z późn. zm.)


WYDZIAŁ  GEODEZJI I  GOSPODARKI  NIERUCHOMOŚCIAMI
ul. Narutowicza 10, 32-540 Trzebinia
tel. (+48) 32 71 11 079
fax (+48) 32 61 21 147
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt:

URZĄD MIASTA TRZEBINIA
32-540 Trzebinia
ul. Marszałka Piłsudskiego 14


Działalność Gospodarcza
Tel. (+48) 32 61 21 359, (+48) 32 71 11 082
e-mail: działalnośćTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
tel. (+48) 32 71 11 079
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Wydział Architektury i Urbanistyki
Tel. (+48) 32 71 11 049
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Trzebinia  to  business

marzec 2018
P W Ś C Pt S N
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Zbliżające się wydarzenia

 

GMINA TRZEBINIA
ul. Marszałka Piłsudskiego 14
32 - 540 Trzebinia
NIP:  628-226-01-22

URZĄD MIASTA W TRZEBINI
tel. 32 6121 227, fax: 32 6121 147
Godziny pracy: 
pn., śr., czw. 7.30 - 15.30 
wtorek: 7.30 - 17.00
piątek: 7.30 - 14.00