• wersja standardowa
  • Wersja kontrastowa

Zagospodarowanie przestrzenne

Szanowni Państwo,

zakres oraz sposoby postępowania w sprawach przeznaczania terenów na określone cele i ustalania zasad ich zagospodarowania określa Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717 z późn.zm.)

 

Ustalanie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu należy, z wyjątkiem morskich wód wewnętrznych oraz morza terytorialnego, do zadań własnych gminy. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sporządza się dla obszaru gminy lub jej części albo zespołu gmin lub jego części. O przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozstrzyga rada gminy w drodze uchwały, określając granice obszaru objętego planem, na mapie stanowiącej załącznik graficzny do tej uchwały i przedmiot jego ustaleń.

 

      ew zab

 

 

mpzp plany

 

 

studium ico

 

 

 mpzp obowiązujące

 

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebinia:

 

 OBSZAR MIASTA TRZEBINIA

 

 

OBSZAR SOŁECTW W GMINIE TRZEBINIA

 

 

 

March 2018
M T W T F S S
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

The Office Hall of Trzebinia

Marszałka Piłsudskiego 14 St.
32-540 Trzebinia


tel. (+48 32) 6121227 (switchboard), 6122 648 (secretariat)
fax (+48 32) 6121147
e-mail: urzad@um.trzebinia.pl

Working hours:
Mon, Wed.-Fri. 7.30 a.m. – 3.30 p.m.
Tue. 7.30 a.m. – 5.00 p.m.