Biuletyn Informacji Publicznej
RSS
Załatw sprawę w Urzędzie
Ogłoszenia Urzędu Miasta
  • wersja standardowa
  • Wersja kontrastowa
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Sprawę załatwia: Wydział Architektury i Urbanistyki
Naczelnik: Ewa Jaśko
Lokalizacja: ul. Narutowicza 10, II piętro, pokój nr 11 i 12
Telefon: (32) 612 12 27 wew. 154 lub 162, (32) 711 10 54, 711 10 62
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Informacje dodatkowe:

Aktualizacja 01.12.2017 r.

Osoba odpowiedzialna:

Wydział Architektury i Urbanistyki, ul. Narutowicza 10, II piętro, pokój nr 11 i 12 nr telefonu 32 612-12-27 wew. 162 lub 154, 71-11-062, 71-11-054

 

Wymagane dokumenty:

1. Kopia mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku kopia mapy ewidencyjnej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z oryginalnymi pieczęciami, obejmująca:

- teren objęty wnioskiem oraz teren, na który inwestycja będzie oddziaływać – 2 egz.,

- teren w obszarze nie mniejszym niż w promieniu trzykrotnej szerokości frontu działki wokół całego terenu objętego wnioskiem (front działki – część działki budowlanej, która przylega do drogi, z której 

odbywa się główny wjazd lub wejście na działkę) – 2 egz.

Ww. mapy winny zostać złożone w takim stanie, w jakim zostały zakupione w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej.

 

2. Na kopię mapy należy nanieść (1 egz.):

obligatoryjnie:

- granice terenu objętego wnioskiem,

- granice terenu, na który inwestycja będzie oddziaływać,

- granice terenu podlegającego przekształceniu,

- planowane zagospodarowanie terenu (w skali mapy) oraz istniejące obiekty budowlane nie wykazane na mapie,

fakultatywnie:

- granice działek w obszarze oddziaływania inwestycji.

 

3. Wstępna koncepcja zamierzenia – charakterystyka planowanej budowy przedstawiona w formie graficznej (np. szkice elewacji w skali).

 

4. Wypisy z rejestru ewidencji gruntów dla działek w obszarze objętym wnioskiem, wraz  z określeniem użytków gruntowych.

 

5. Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i elektroenergetycznej oraz odbioru ścieków - inwestor powinien, zgodnie z określonym we wniosku zapotrzebowaniem na media, przedłożyć wydane przez administratorów sieci, zapewnienia dostawy mediów i odbioru ścieków wraz ze wskazaniem miejsca włączenia do istniejących sieci. W przypadku, gdy pokrycie planowanych potrzeb wymaga oprócz wykonania przyłączy, budowy sieci uzbrojenia terenu, należy przedłożyć umowę zawartą pomiędzy właściwą jednostką organizacyjną a inwestorem. W przypadku rozbudowy obiektu, gdy zapotrzebowanie na media nie wzrośnie, należy przedłożyć kopie posiadanych umów przyłączeniowych.

 

6. Oryginały dokumentów wyszczególnionych wyżej (pkt. 1 ÷ 5 ), należy dołączyć do wniosku, który powinien zawierać charakterystykę inwestycji obejmującą:

- określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych przedstawione w formie opisowej (szerokość elewacji frontowej, wysokość obiektu, powierzchnię zabudowy, wysokość dachu, kierunek głównej kalenicy i układ połaci dachowych) i graficznej w skali,

- określenie wielkości zapotrzebowania na wodę, energię oraz określenie sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także informacja dotycząca innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów,

- określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko,

- określenie powierzchni terenu podlegającej przekształceniu.

 

7. We wniosku należy określić potrzeby w zakresie obsługi komunikacyjnej planowanej inwestycji:

 

8. W przypadku gdy inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko do wniosku należy dołączyć ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

 

Rozpatrzeniu podlega wniosek kompletny zawierający dokumenty wymienione w pkt 1-5 i 8 oraz spełniający wymagania zawarte w pkt 6.

 

 

Opłaty:

Opłata skarbowa za wydanie decyzji wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji publicznego wynosi 107,00 zł. Na podstawie art. 2 ustawy o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn.zm.) nie podlega opłacie skarbowej uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawach budownictwa mieszkaniowego. Opłatę skarbową należy wnieść z chwilą złożenia wniosku.

 

Wpłaty gotówkowe i bezgotówkowe powinny być dokonywane na  rachunek bankowy nr:
49 84440008 0030 0375 7018 0001 w  Banku Spółdzielczym w Chrzanowie
O/Trzebinia, z określeniem tytułu wpłaty „opłata skarbowa za wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego”.

 

 

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Miasta w Trzebini, Biuro Obsługi Klienta - ul. Marszałka Piłsudskiego 14, pokój nr 1 na parterze.

 

Termin załatwienia sprawy:

Ustawowy termin uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wynosi do 65 dni od dnia złożenia wniosku.

 

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073).

2. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).

 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Trzebini, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

 

Uwagi i dodatkowe informacje:

Wzór wniosku jest dostępny w Wydziale Architektury i Urbanistyki lub na stronie internetowej urzędu www.trzebinia.pl (w zakładce URZĄD-SPRAWY W URZĘDZIE-WNIOSKI I FORMULARZE DO USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD)

marzec 2018
P W Ś C Pt S N
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Zbliżające się wydarzenia

 

GMINA TRZEBINIA
ul. Marszałka Piłsudskiego 14
32 - 540 Trzebinia
NIP:  628-226-01-22

URZĄD MIASTA W TRZEBINI
tel. 32 6121 227, fax: 32 6121 147
Godziny pracy: 
pn., śr., czw. 7.30 - 15.30 
wtorek: 7.30 - 17.00
piątek: 7.30 - 14.00