• wersja standardowa
  • Wersja kontrastowa

Informacja o skróconym terminie przekazywania marszałkowi województwa zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów

W imieniu Marszałka Województwa Małopolskiego Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta w Trzebini informuje, że od dnia 1 stycznia 2011 r. został skrócony termin przekazywania marszałkowi województwa zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów oraz zbiorczych zestawień danych o komunalnych osadach ściekowych i upływa w dniu 15 marca.

Do składania zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów zobowiązany jest każdy podmiot, który w wyniku swojej działalności powoduje powstawanie odpadów innych niż komunalne, np. firma budowlana, lekarz prowadzący działalność gospodarczą, szkoła, urząd, szpital etc. oraz prowadzący działalność w zakresie zbierania odpadów, odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzący odzysk lub unieszkodliwianie odpadów.

Do składania zbiorczych zestawień danych o komunalnych osadach ściekowych zobowiązani są wyłącznie wytwórcy komunalnych osadów ściekowych (dotyczy oczyszczalni ścieków), które następnie poddawane są odzyskowi polegającemu na ich stosowaniu:
1) w rolnictwie, rozumianym jako uprawa wszystkich płodów rolnych wprowadzanych do obrotu handlowego, włączając w to uprawy przeznaczane do produkcji pasz,
2) do rekultywacji terenów, w tym gruntów na cele rolne,
3) do dostosowania gruntów do określonych potrzeb wynikających z planów gospodarki odpadami, planów zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
4) do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu,
5) do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz.
Wytwórcy komunalnych osadów ściekowych, które nie są stosowane w sposób określony powyżej, sporządzają jedynie zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów.

Informujemy również o konieczności przedłożenia ww. dokumentów w ustawowym terminie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w formie, układzie i technice określonej Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywanie zbiorczych zestawień danych (Dz. U. z 2007 r. Nr 101 poz. 686).

Jednocześnie informuję, że zgodnie z ustawą o odpadach, marszałek województwa nakłada kary pieniężne w wysokości 10 000 zł na podmioty, które nie wywiązują się z obowiązku: ewidencji odpadów, przekazywania wymaganych informacji, sporządzania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych lub wykonują ten obowiązek nieterminowo bądź niezgodnie ze stanem rzeczywistym.

 

Formularze do pobrania:
www.malopolskie.pl/odpady

 

 

Miejsce składania dokumentów:
- Adres korespondencyjny:
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Środowiska, Rolnictwa i Geodezji
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków

 

- Dokumenty można złożyć osobiście:
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
Dziennik Podawczy, parter
tel.: (12) 63 03 140 

 

 

Informacja Marszałka Województwa Małopolskiego dotycząca opłat za korzystanie ze środowiska oraz opłaty produktowej z dnia 21.07.2009

 

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z nowymi informacjami na temat opłat, wnoszonych przez przedsiębiorców oraz w szczególnych przypadkach przez osoby fizyczne, dotyczących korzystania ze środowiska naturalnego oraz wprowadzania do obiegu niektórych produktów.

Opłaty za korzystanie ze środowiska wnoszą przedsiębiorcy a także osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego oraz osoby wykonujące zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki. Opłaty wnoszą również jednostki organizacyjne oraz osoby fizyczne, które korzystają ze środowiska w zakresie, jaki wymaga specjalnego pozwolenia.

Marszałek Województwa Małopolskiego informuje, że z dniem 18.06.2009 roku uległo zmianie Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz.U. z 2009 r. poz. 816).


Na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2001 r. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami) podmiot korzystający ze środowiska ma obowiązek sporządzania sprawozdań z zakresu korzystania ze środowiska oraz uiszczania należnych opłat do końca miesiąca następującego po upływie każdego półrocza.


Termin rozliczenia za I półrocze 2009 roku upływa 31.07.2009 roku.
Opłaty wnosi się za:
1. Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza m.in. procesy technologiczne, przeładunek benzyn silnikowych, kotły, silniki spalinowe, chów lub hodowla drobiu.
2. Pobór wód z własnych ujęć wody podziemne i powierzchniowe.
3. Wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi m.in. ścieki, wody chłodnicze, wody opadowe lub roztopowe, wody zasolone, wody wykorzystane odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych.
4. Składowanie odpadów.

Podmiot korzystające ze środowiska ustala we własnym zakresie wysokość należnej opłaty (ustaloną według stawek obowiązujących w okresie, w którym korzystanie ze środowiska miało miejsce) i wnosi ją, bez wezwania, na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska.

Zwolnienia z opłat:
Zgodnie z art. 289 ustawy Prawo ochrony środowiska nie wnosi się opłat z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska, których:
1. kwartalna wysokość nie przekracza 200 zł - dotyczy korzystania ze środowiska za okres od IV kwartału 2003 r. do II kwartału 2005 r.
2. półroczna wysokość nie przekracza 400 zł - dotyczy korzystania ze środowiska za okres od II półrocza 2005 r.

Więcej informacji dotyczących opat za korzystania ze środowiska znajduje się na stronie internetowej www.malopolskie.pl/srodowisko lub pod nr telefonu 0-12 63 03 203, 63-03-162 do 164 , 63 03 329.

Podobnie uległy zmianie przepisy dotyczące opłaty produktowej, wnoszonej przez przedsiębiorców: na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (tekst jednolity: Dz.U. Nr 90 z 2007 r. poz. 607 z późn. zm.) przedsiębiorca podlegający art. 1 ww. ustawy ma obowiązek zapewnienia odzysku, a w szczególności recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych.


Dotyczy:
Art. 1. 1. Ustawy określa obowiązki przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, wprowadzających na terytorium kraju produkty w opakowaniach, których rodzaje określa załącznik nr 1 do ustawy, i produkty wymienione w załączniku nr 2 (baterie, akumulatory) i 3 (opony, oleje) do ustawy oraz określa zasady ustalania i pobierania opłaty produktowej i opłaty depozytowej.
1a. Przepisy ustawy stosuje się również do przedsiębiorcy, który pakuje produkty wytworzone przez innego przedsiębiorcę i wprowadza je na rynek krajowy.
1b. W przypadku gdy produkt lub produkt w opakowaniu jest wprowadzany na rynek krajowy przez przedsiębiorcę niebędącego wytwórcą produktu lub produktu w opakowaniu, który zlecił wytworzenie tego produktu w opakowaniu oraz którego oznaczenia zostało umieszczone na produkcie lub produkcie w opakowaniu, obowiązki określone w ustawie obciążają tego przedsiębiorcę.
1c. Przez oznaczenie, o którym mowa w ust. 1b. rozumie się znak towarowy w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku - Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2003 r. Nr 119 poz. 1117 z późn. zm.) lub firmę, nazwę przedsiębiorcy, a w przypadku osoby fizycznej - imię i nazwisko przedsiębiorcy lub nazwę, pod którą wykonuje działalność gospodarczą.
2. Przez przedsiębiorcę wprowadzającego na rynek krajowy produkty w opakowaniach wymienionych w załączniku nr 1 do ustawy rozumie się także:
1) przedsiębiorcę prowadzącego jednostkę lub jednostki handlu detalicznego o powierzchni handlowej powyżej 500 m2, sprzedającego produkty tam pakowane,
2) przedsiębiorcę prowadzącego więcej niż jedną jednostkę handlu detalicznego o łącznej powierzchni handlowej powyżej 5 000 m2 bez względu na powierzchnię pojedynczej jednostki, sprzedającego produkty w tych jednostkach pakowane.
3. Przepisy ustawy stosuje się również do przedsiębiorcy wprowadzającego na terytorium kraju w drodze importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia towary, których częściami składowymi lub przynależnościami są produkty wymienione w załącznikach nr 2 i 3 do ustawy.


Obowiązki sprawozdawcze przedsiębiorców podlegających ustawie:
- zawiadomienie (art. 9 ust. 4),
- roczne sprawozdanie o wysokości należnej opłaty produktowej OŚ-OP1 (art.15).

Więcej informacji dotyczących opłaty produktowej znajduje się na stronie internetowej www.malopolskie.pl/produktowa lub pod numerem telefonu 0-12 63 03 101.


Miejsce składania sprawozdań:
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Budżetu i Finansów
ul. Racławicka 56
30 - 017 Kraków

luty 2018
P W Ś C Pt S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4

 

GMINA TRZEBINIA
ul. Marszałka Piłsudskiego 14
32 - 540 Trzebinia
NIP:  628-226-01-22

URZĄD MIASTA W TRZEBINI
tel. 32 6121 227, fax: 32 6121 147
Godziny pracy: 
pn., śr., czw. 7.30 - 15.30 
wtorek: 7.30 - 17.00
piątek: 7.30 - 14.00