• wersja standardowa
  • Wersja kontrastowa
Aktualności

Zarządzenie Nr 0050.77.2018 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 02.03.2018 r. w sprawie; ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży przy ul. Szewskiej w Trzebini

ZARZĄDZENIE 0050.77.2018

BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI

Z DNIA 02.03.2018

 

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1875 z późn. zm.) i art. 35 ust. 1, 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) oraz w wykonaniu Uchwały Rady Miasta Trzebini Nr XXXI/409/VII/2017 z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obręb Trzebinia, numerem 1268/4 o pow. 0,0232 ha, stanowiącej własność Gminy Trzebinia.

Zarządzam co następuje:

§1.

Przeznaczam do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obręb Trzebinia, numerem geodezyjnym 1268/4 o pow. 0,0232 ha, objętą księgą wieczystą KR1C/00089573/6, prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chrzanowie, stanowiącą własność Gminy Trzebinia, położoną przy ulicy Szewskiej w Trzebini. Dla przedmiotowej nieruchomości nie ma aktualnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

§2.

Cena przedmiotowej nieruchomości wynosi 15.500,00 zł, (słownie: piętnaście tysięcy pięćset złotych 00/100).

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

 

§3.

Zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami - osobie , której przysługuje roszczenie o nabycie przedmiotowej nieruchomości na mocy tej ustawy lub odrębnych przepisów, a także osobie która jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości, pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu - przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu.

Z upływem terminu wygasają prawa roszczenia do zbywanej nieruchomości.

 

§4.

Zarządzenie niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Trzebini - ul. Marszałka Piłsudskiego 14 i ul. Narutowicza 10, natomiast informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej a także na stronie internetowej www.trzebinia.pl

 

§5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

§6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Zarządzenie Nr 0050.88.2018 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 08.03.2018 r. w sprawie; ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży obr. Piła Kościelecka

ZARZĄDZENIE 0050.88.2018

BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI

Z DNIA 8.03.2918

 

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) i art. 35 ust. 1, 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) oraz w wykonaniu Uchwały Rady Miasta Trzebini Nr XXXI/409/VII/2017 z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Trzebinia, położonych w Pile Kościeleckiej przy ul. Słonecznej i Zielonej

Zarządzam co następuje:

§1.

Przeznaczam do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowane działki oznaczone w operacie ewidencji gruntów obręb Piła Kościelecka, numerami geodezyjnymi:

działka nr 141/42 o pow. 0,0553 ha,

działka nr 141/43 o pow. 0,0434 ha, ujawnione w księdze wieczystej nr KR1C/00047076/6 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chrzanowie, stanowiącą własność Gminy Trzebinia.

§2.

Przedmiot sprzedaży składa się z działek objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Trzebinia. Działki te oznaczone są symbolem 16MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

§3.

Cena wywoławcza prawa własności działek, ustalona w oparciu o jej wartość rynkową wraz z obowiązującym 23% podatkiem VAT wynosi:

działka nr 141/42 o pow. 0,0553 ha, 40.500,00 zł,

działka nr 141/43 o pow. 0,0434 ha, 32.000,00 zł,

§4.

Zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami - osobie , której przysługuje roszczenie o nabycie przedmiotowej nieruchomości na mocy tej ustawy lub odrębnych przepisów, a także osobie która jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości, pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu - przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu.

Z upływem terminu wygasają prawa roszczenia do zbywanej nieruchomości.

§5.

Zarządzenie niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Trzebini - ul. Marszałka Piłsudskiego 14 i ul. Narutowicza 10, natomiast informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej a także na stronie internetowej www.trzebinia.pl

§6.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

§7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie Nr 0050.89.2018 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 08.03.2018 r. w sprawie; ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży przy ul. Szewskiej w Trzebini

ZARZĄDZENIE 0050.89.2018

BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI

Z DNIA 8.03.2018

 

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) i art. 35 ust. 1, 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) oraz w wykonaniu Uchwały Rady Miasta Trzebini Nr XLII/562/VII/2018 z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obręb Trzebinia, nr 2322/5 o pow. 0,0173 ha, stanowiącej własność Gminy Trzebinia,

Zarządzam co następuje:

§1.

Przeznaczam do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowaną działkę oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obręb Trzebinia, nr 2322/5 o pow. 0,0173 ha, ujawnioną w księdze wieczystej nr KR1C/00094880/9 prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chrzanowie, stanowiącą własność Gminy Trzebinia., położoną przy ul. Szewskiej w Trzebini. Dla działki oznaczonej nr 2322/5 brak jest planu zagospodarowania przestrzennego

§2.

Cena wywoławcza prawa własności działki nr 2322/5 ustalona w oparciu o jej wartość rynkową wynosi 11.000,00 zł, (słownie: jedenaście tysięcy zł,- 00/100).

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

 

§4.

Zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami - osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie przedmiotowej nieruchomości na mocy tej ustawy lub odrębnych przepisów, a także osobie która jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości, pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu - przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu.

Z upływem terminu wygasają prawa roszczenia do zbywanej nieruchomości.

 

§5.

Zarządzenie niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Trzebini - ul. Marszałka Piłsudskiego 14 i ul. Narutowicza 10, natomiast informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej a także na stronie internetowej www.trzebinia.pl

 

§6.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

§7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Zarządzenie Nr 0050.91.2018 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 08.03.2018 r. w sprawie; ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w obr. Piła Kościelecka

ZARZĄDZENIE 0050.91.2018

BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI

Z DNIA 8.03.2018

 

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2017 r. , poz. 1875 z późn. zm.) art. 28 i art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) oraz w wykonaniu Uchwały Rady Miasta Trzebini Nr XL/530/VII/2017 z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obręb Piła Kościelecka numerem geodezyjnym 141/54 o pow. 0,0018 ha, stanowiącej własność Gminy Trzebinia.

Zarządzam co następuje:

§1.

 

Przeznaczam do sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obręb Piła Kościelecka, numerem geodezyjnym 141/54 o pow. 0,0018 ha, objętą księgą wieczystą KR1C/00047076/6, stanowiącą własność Gminy Trzebinia, położoną przy ulicy Podleśnej w Pile Kościeleckiej.

Przedmiot sprzedaży składa się z działki objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki gminnej nr 141/13 położonego w Pile Kościeleckiej wraz z otoczeniem, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miasta Trzebini Nr LI/578/V/2010 z dnia 29 października 2010 r. Działka nr 141/54 położona jest na terenie oznaczonym symbolem 16MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

§2.

Cena wywoławcza prawa własności działki nr 141/54, ustalona w oparciu o jej wartość rynkową wynosi 1.683,00 zł brutto (słownie: tysiąc sześćset osiemdziesiąt trzy zł,- 00/100).

§3.

Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami - osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie przedmiotowej nieruchomości na mocy tej ustawy lub odrębnych przepisów, a także osobie która jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości, pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu - przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu.

Z upływem terminu wygasają prawa roszczenia do zbywanej nieruchomości.

 

§4.

Zarządzenie niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Trzebini - ul. Marszałka Piłsudskiego 14 i ul. Narutowicza 10 oraz na stronie internetowej www.trzebinia.pl

§5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini.

 

§6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Zarządzenie Nr 0050.92.2018 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 08.03.2018 r. w sprawie; ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w obr. Płoki

ZARZĄDZENIE 0050.92.2018

BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI

Z DNIA 8.03.2018

 

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) i art. 35 ust. 1, 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) oraz w wykonaniu Uchwały Rady Miasta Trzebini Nr XLII/563/VII/2018 z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obręb Płoki, nr 876/2 o pow. 0,0067 ha, stanowiącej własność Gminy Trzebinia,

Zarządzam co następuje:

§1.

Przeznaczam do sprzedaży w trybie bezprzetargowym niezabudowaną działkę oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obręb Płoki, nr 876/2 o pow. 0,0067 ha, ujawnioną w księdze wieczystej nr KR1C/00047073/5 prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chrzanowie, stanowiącą własność Gminy Trzebinia. Dla działki oznaczonej nr 876/2 brak jest planu zagospodarowania przestrzennego

§2.

Cena wywoławcza prawa własności działki nr 876/2 o pow. 0,0067 ha, ustalona w oparciu o jej wartość rynkową wynosi 2.440,00 zł, (słownie: dwa tysiące czterysta czterdzieści złotych zł,- 00/100).

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

§4.

Zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami - osobie , której przysługuje roszczenie o nabycie przedmiotowej nieruchomości na mocy tej ustawy lub odrębnych przepisów, a także osobie która jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości, pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu - przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu.

Z upływem terminu wygasają prawa roszczenia do zbywanej nieruchomości.

§5.

Zarządzenie niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Trzebini - ul. Marszałka Piłsudskiego 14 i ul. Narutowicza 10, natomiast informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej a także na stronie internetowej www.trzebinia.pl

§6.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

§7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Podkategorie

marzec 2018
P W Ś C Pt S N
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Zbliżające się wydarzenia

 

GMINA TRZEBINIA
ul. Marszałka Piłsudskiego 14
32 - 540 Trzebinia
NIP:  628-226-01-22

URZĄD MIASTA W TRZEBINI
tel. 32 6121 227, fax: 32 6121 147
Godziny pracy: 
pn., śr., czw. 7.30 - 15.30 
wtorek: 7.30 - 17.00
piątek: 7.30 - 14.00