• wersja standardowa
  • Wersja kontrastowa

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI z dnia 27 sierpnia 2015r.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI z dnia 27 sierpnia 2015r.           
BURMISTRZ MIASTA TRZEBINI
ogłasza

drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Trzebini przy ul. Wyspiańskiego obręb Trzebionka.

pkt. I

Lp.

Działka nr

 

pow. ha

Cena wywoławcza  wraz z 23% podatkiem VAT

Wadium
z  opisem

Termin  wniesienia wadium

Termin przetargu

 

1.

 

1704/171

 

 0,3780

 

332.000,00zł

 

35.000,00zł „przetarg dz. 1704/171”

 

02.10.2015r. na rachunku Urzędu

07.10.2015r
godz.1000
I przetarg odbył się 24.06.2015r

Dla powyższej nieruchomości Sąd Rejonowy w Chrzanowie – Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą  KR1C/00044715/7, zgodnie z którą właścicielem nieruchomości jest Gmina Trzebinia. Nieruchomość  wolna jest od jakichkolwiek obciążeń oraz nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Trzebinia,  obszar ten oznaczony jest symbolem  identyfikacyjnym planu  2U  – teren zabudowy usługowej.
Działka opisana wyżej stanowi teren niezabudowany. Właściciel nie dysponuje badaniami gruntu, w związku z powyższym na zasadzie art. 558 kc w umowie kupna sprzedaży strony umownie wyłączą odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady rzeczy  sprzedanej. Działka zbywana będzie w stanie istniejącym.
 
drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  lokalu użytkowego, położonego w Trzebini przy ulicy Wiśniowej nr 4 obręb Trzebinia.
pkt. II

Lp.

Opis lokalu

Powierzchnia lokalu wraz z udziałem w działce

Łączna cena wywoławcza

 

Wadium

Termin wniesienia wadium

Termin przetargu

 

1.      

II przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż lokalu użytkowego (pomieszczenie garażowe) nr  2 położone w  budynku przy ul. Wiśniowej nr 4 w Trzebini.

powierzchnia  użytkowa lokalu wynosi 13,84m2, - udział  w częściach  wspólnych budynku  oraz  w działce nr 153/56 o pow. 0,1691 ha, obręb Trzebinia   wynosi 10/1000.

łączna cena wywoławcza wynosi

 15.000,00zł,

do  powyższej ceny nie zostanie doliczony  podatek VAT

 

2.000,00zł

z dopiskiem „Lokal nr 2”

 

02.10.2015r na rachunku  Urzędu.

 

07.10.2015r

godz.  1020

 I przetarg odbył się

11.03.2015

Dla powyższej nieruchomości Sąd Rejonowy w Chrzanowie – Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą  KR1C/00049309/3, zgodnie z którą właścicielem nieruchomości jest Gmina Trzebinia.
Przedmiotowy lokal wolny jest od jakichkolwiek obciążeń oraz nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań. Nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej, o którym mowa  w ustawie prawo budowlane. Przedmiot przetargu może być oglądany w dni robocze od poniedziałku  do piątku od 800 – 1400,  wtorek  od 800-1600,  do dnia 07.10.2015r. , po wcześniejszym ustaleniu terminu pod numerem   telefonu  (32) 6122 504.

drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu  mieszkalnego nr 2 położonego w Trzebini w budynku Os. Gaj nr 5.
pkt.III

Lp.

Lokalizacja nr działki, pow. obręb

Opis  nieruchomości

Łączna cena wywoławcza

 

Wadium z opisem

Termin wniesienia wadium

Termin przetargu

1.        

Lokal mieszkalny nr 2 w budynku Os. Gaj  nr 5 w Trzebini, składający się  z jednego pokoju, kuchni, łazienki i przedpokoju

Pow. użytkowa lokalu  wynosi  36,39 m2 – udział w  częściach wspólnych budynku oraz w działce nr  765/85 o pow. 0,0601ha, obręb Siersza wynosi 67/1000 części.

   

45.000,00zł

5.000,00zł  „przetarg      lokal nr 2”

02.10.2015r na rachunku   Urzędu

07.10.2015r godz. 1120

 

 

Iprzetargodbyłsię24.06.2015r

Dla powyższej nieruchomości Sąd Rejonowy w Chrzanowie – Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą  KR1C/00058151/6, zgodnie z którą właścicielem nieruchomości jest Gmina Trzebinia. Przedmiotowy lokal oraz działka wolny jest od jakichkolwiek obciążeń oraz żadnych zobowiązań. Lokal nie posiada świadectwa  charakterystyki energetycznej, o którym mowa w ustawie prawo budowlane.
Przedmiot przetargu może być oglądany w dni robocze od poniedziałku do piątku od 8.00 – 14.00,  wtorek  od 8.00-16.00,  do dnia 07.10.2015r. , po wcześniejszym ustaleniu terminu pod numerem  telefonu  (32) 6122116.
Wadium należy wpłacić na niżej podane konto.
-  termin składania wniosków przez osoby, którym przysługiwałoby pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014r.  poz. 518 ze zm.) dla pkt. I upłynął  07.05.2015r. , dla pkt. II  upłynął 12.01.2015r,  pkt. III  upłynął 07.05.2015r.

przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta w Trzebini
              ul. Narutowicza 10 – II piętro, pokój nr 13,

- warunkiem  przystąpienia  do  przetargu  jest  wpłacone  wadium  w pieniądzu w wysokości i opisem podanym w tabeli, na konto Urzędu Miasta w Trzebini:

Bank Spółdzielczy Oddział w Trzebini
51 8444 0008 0000 0375 7018 0010

- komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu,
-  w dniu przetargu jego uczestnicy zobowiązani są posiadać:
dokument tożsamości oraz w przypadku nabywania nieruchomości przez  osoby prawne pełny, aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą – aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej  - umowę spółki oraz stosowne umocowanie do działania w imieniu spółki,
- w przetargu można brać udział osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa  notarialnego przedłożonego w oryginale w dniu przetargu,
- nabycie nieruchomości przez cudzoziemca odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 24 marca 1920r.  o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,
- osobom, które nie wygrają przetargu  wadium  zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu,  w terminie nie później niż przed upływem  trzech dni,
- wadium  wpłacone  przez osobę, która przetarg wygrała, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia prawa własności,
- wadium przepada na rzecz Gminy Trzebinia w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej,
-  nabywca ponosi wszelkie opłaty związane z nabyciem nieruchomości (notarialne, sądowe),  
- Burmistrz Miasta Trzebini zastrzega sobie prawo odstąpienia od  przetargu  z ważnej przyczyny.
 
Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami  przy ul. Narutowicza 10,  II piętro,  pokój nr 17,  tel.  (32) 7111067.

sierpień 2017
P W Ś C Pt S N
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

 

GMINA TRZEBINIA
ul. Marszałka Piłsudskiego 14
32 - 540 Trzebinia
NIP:  628-226-01-22

URZĄD MIASTA W TRZEBINI
tel. 32 6121 227, fax: 32 6121 147
Godziny pracy: 
pn., śr., czw. 7.30 - 15.30 
wtorek: 7.30 - 17.00
piątek: 7.30 - 14.00