• wersja standardowa
  • Wersja kontrastowa

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Trzebini III przetarg ul. Armii Krajowej

OGŁOSZENIE  BURMISTRZA  MIASTA TRZEBINI z dnia 11 lutego  2016r.

BURMISTRZ MIASTA TRZEBINI
ogłasza

trzeci publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości  położonej przy ul. Armii Krajowej w Trzebini.

 

Lp.

Działka nr,

  obręb

 

pow. ha

Cena wywoławcza  wraz z 23% podatkiem VAT

Wadium

z  opisem

Termin  wniesienia wadium Termin przetargu

 

1.

 

1704/171

Trzebionka

 

 

0,3780

    

  250.000,00zł

 

30.000,00zł „przetarg dz. 1704/171”

 

18.03.2016r. na rachunku Urzędu

23.03.2016r.

godz.1000

I przetarg odbył się 24.06.2015r,

II przetarg odbył się 07.10.2015r.

 

 

Dla powyższej nieruchomości Sąd Rejonowy w Chrzanowie – Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą  KR1C/00044715/7, zgodnie z którą właścicielem nieruchomości jest Gmina Trzebinia. Nieruchomość  wolna jest od jakichkolwiek obciążeń oraz nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Trzebinia, obszar ten oznaczony jest symbolem identyfikacyjnym planu  2U – teren zabudowy usługowej.
Działka opisana wyżej  stanowi teren niezabudowany. Właściciel nie dysponuje badaniami gruntu, w związku z powyższym na zasadzie art. 558 kc w umowie kupna sprzedaży strony umownie wyłączą odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Działka zbywana będzie w stanie istniejącym.
Wadium należy wpłacić na niżej podane konto.
-  termin składania wniosków przez osoby, którym przysługiwałoby pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015r.  Poz. 1774 z późn. zm.)  upłynął  dnia 07.05.2015r.  

przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta w Trzebini
ul. Narutowicza 10 – II piętro, pokój nr 13,

- warunkiem  przystąpienia  do  przetargu  jest  wpłacone wadium w pieniądzu w wysokości i opisem podanym w tabeli, na konto Urzędu Miasta w Trzebini:

Bank Spółdzielczy Oddział w Trzebini
51 8444 0008 0000 0375 7018 0010

- komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu,
-  w dniu przetargu jego uczestnicy zobowiązani są posiadać:
dokument tożsamości oraz w przypadku nabywania nieruchomości przez osoby prawne pełny, aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą – aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej  - umowę spółki oraz stosowne umocowanie do działania w imieniu spółki,             

- w przetargu można brać udział osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa  notarialnego przedłożonego w oryginale w dniu przetargu,
- nabycie nieruchomości przez cudzoziemca odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,
- osobom, które nie wygrają przetargu  wadium  zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, w terminie nie później niż przed upływem trzech dni,
- wadium  wpłacone  przez osobę, która przetarg wygrała, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia prawa własności,
- wadium przepada na rzecz Gminy Trzebinia w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej,
-  nabywca ponosi wszelkie opłaty związane z nabyciem nieruchomości (notarialne, sądowe),  
- Burmistrz Miasta Trzebini zastrzega sobie prawo odstąpienia od  przetargu  z ważnej przyczyny.
 
Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami  przy ul. Narutowicza 10,  II piętro,  pokój nr 17,  tel. (32) 7111067.   

 

mapa armii krajowej

 

 

marzec 2018
P W Ś C Pt S N
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Zbliżające się wydarzenia

 

GMINA TRZEBINIA
ul. Marszałka Piłsudskiego 14
32 - 540 Trzebinia
NIP:  628-226-01-22

URZĄD MIASTA W TRZEBINI
tel. 32 6121 227, fax: 32 6121 147
Godziny pracy: 
pn., śr., czw. 7.30 - 15.30 
wtorek: 7.30 - 17.00
piątek: 7.30 - 14.00