• wersja standardowa
  • Wersja kontrastowa

Zarzadzenie Nr 0050.36.2016 z dnia 11.02.2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 0050.36.2016
BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI
Z  DNIA  11.02.2016 r.

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

 

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1  i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (tj. Dz. U z 2015 r., poz. 1774 z późn.zm.)   -

Zarządzam, co następuje;


§ 1.

Przeznaczam  do oddania w dzierżawę:

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebionka numerem geodezyjnym 1103/14 o pow. około 15 m2,  położony  w Trzebini przy ul. 1 Maja,  z przeznaczeniem pod istniejący garaż typu "blaszak"-  na rzecz  dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat, dla którego  nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00055198/6,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Karniowice numerem geodezyjnym 771/3 o pow. około 30 m2,  położony  w Karniowicach  przy ul. Wesołej  z przeznaczeniem na miejsce parkingowe (postojowe) -  na rzecz  dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat, dla którego  nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00047082/1,

 

- teren stanowiący nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr. Siersza numerem geodezyjnym  765/193 o  pow. 12 m2, będącą własnością  Gminy Trzebinia , objętą księgą wieczystą KR1C/00046272/3 oraz nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr. Siersza numerem geodezyjnym 765/220 o pow. 16 m2, będącą własnością Gminy Trzebinia, objętą księgą wieczystą KR1C/00065606/3, położony  w Trzebini na Os. Gaj, z przeznaczeniem pod istniejący garaż murowany wraz z terenem niezbędnym do jego użytkowania  - na rzecz  dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 626/97 o pow. około 0,0400 ha, położony w Trzebini na Os. Waltera, z przeznaczeniem na cele upraw ogrodniczych -  na rzecz  dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – oznaczony symbolem MN3– tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą nr KR1C/00037620/2,

 

- teren stanowiący  część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem  geodezyjnym  9 o pow. około 20,4 m2, położony w Trzebini – Rynek  z przeznaczeniem na ogródek przydomowy – na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat, znajdujący się  w obszarze objętym miejscowym  planem zagospodarowania  przestrzennego oznaczony symbolem MWU – tereny zabudowy wielorodzinnej mieszkaniowo-usługowej, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00045770/7,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Siersza numerem geodezyjnym 765/237 o pow. około 12 m2, położony  w Trzebini na Os. Gaj, z przeznaczeniem pod istniejącą zabudowę z wyłączeniem handlu i usług (stanowisko kontenerowe do odbioru odpadów stałych) -  na rzecz  dotychczasowego dzierżawcy  na okres 3 lat, dla którego  nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00046272/3,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Góry Luszowskie numerem geodezyjnym 158/43 o pow. około 0,0510 ha, położony w Trzebini przy ul. Świerkowej, z przeznaczeniem na cele upraw ogrodniczo-sadowniczych -  na rzecz  dotychczasowego dzierżawcy  na okres 3 lat, dla którego  nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00046961/0,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Bolęcin numerem geodezyjnym 236/4 z przeznaczeniem pod istniejącą tablicę reklamową o pow. reklamy około 24 m2, położony w Bolęcinie -  na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat, dla którego  nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, będący we władaniu Gminy Trzebinia, objęty wykazem hipotecznym lwh 1,

 

- teren stanowiący nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr. Siersza numerem geodezyjnym 765/205 o pow. 40 m2,  położony w Trzebini na Os. Gaj, z przeznaczeniem  pod istniejący garaż murowany wraz z terenem niezbędnym do jego użytkowania -  na rzecz  dotychczasowego dzierżawcy  na okres 3 lat, dla którego  nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00046272/3,

 

- teren stanowiący nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr. Siersza numerem geodezyjnym  765/198 o  pow. 1 m2, będącą własnością Gminy Trzebinia, objętą księgą wieczystą KR1C/00046272/3 oraz nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr. Siersza numerem geodezyjnym 765/225 o pow. 31 m2, będącą własnością Gminy Trzebinia, objętą księgą wieczystą KR1C/00065606/3, położony  w Trzebini na Os. Gaj, z przeznaczeniem pod istniejący garaż murowany wraz z terenem niezbędnym do jego użytkowania  - na rzecz  dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 527/36 o pow. około 0,0400 ha, położony w Trzebini przy ul. Prostej, z przeznaczeniem na cele użytków zielonych -  na rzecz  dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat, dla którego  nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00026077/0,

 

- teren stanowiący  nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym  641/1 o pow. 0,0875 ha, położony w Trzebini przy ul. Rybnej z przeznaczeniem na cele upraw ogrodniczo-sadowniczych – na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat, znajdujący się  w obszarze objętym miejscowym  planem zagospodarowania  przestrzennego oznaczony symbolem MN12 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz w strefie eksploatacyjnej magistrali cieplnej, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00009991/8,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Góry  Luszowskie numerem geodezyjnym 896/5 o pow. około 0,0894 ha, położony w Trzebini przy ul. Brzozowej z przeznaczeniem na cele upraw rolnych -  na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat, dla którego  nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00046961/0,

 

- teren stanowiący  część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Wodna numerem  geodezyjnym  1102 o pow. około 0,0850 ha, położony w Trzebini na Os. Gwarków z przeznaczeniem na upraw ogrodniczo-sadowniczych – na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat, znajdujący się  w obszarze objętym miejscowym  planem zagospodarowania  przestrzennego oznaczony symbolem 1 MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00064977/7,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 626/97 o pow. około 0,0290 ha, położony w Trzebini na Os. Waltera, z przeznaczeniem na cele upraw ogrodniczo-sadowniczych -  na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 1 roku, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – oznaczony symbolem 2MN– tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz częściowo na terenie oznaczonym symbolem KDW – tereny tras komunikacyjnych, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą nr KR1C/00037620/2,

 

- teren stanowiący  część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem  geodezyjnym  1221/8 o pow. około 0,0314 ha, położony w Trzebini przy ul. Żmirka z przeznaczeniem na cele upraw rolnych – na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat, znajdujący się  w obszarze objętym miejscowym  planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem 2 MN – tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego oraz oznaczony symbolem 7 KD – ulice i drogi dojazdowe wydzielone, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00045770/7,

 

- teren stanowiący  część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem  geodezyjnym  1227/1 o pow. około 0,1210 ha, położony w Trzebini  z przeznaczeniem na cele upraw rolnych – na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym  planem zagospodarowania  przestrzennego oznaczony symbolem 1 ZU – tereny zieleni urządzonej, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00045770/7,

 

- teren stanowiący  część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Wodna numerem  geodezyjnym  1449/3 o łącznej pow. około 96 m2, położony  w Trzebini na Os. Krze z przeznaczeniem pod  cztery istniejące garaże typu "blaszak" wraz z terenem niezbędnym do ich użytkowania -  na rzecz dotychczasowych dzierżawców na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym  planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem 1 KP – tereny wydzielonych garaży i parkingów, stanowiący  własność  Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00088214/5,

 

- teren stanowiący  część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Wodna numerem  geodezyjnym  1106 o łącznej  pow. około 120 m2, położony w Trzebini na Os. Gwarków, z przeznaczeniem pod osiem istniejących garaży typu "blaszak"  -  na rzecz dotychczasowych  dzierżawców na okres 3 lat, znajdujący się  w obszarze objętym miejscowym  planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem 1 KS – tereny miejsc postojowych i garaży oraz oznaczony symbolem 4KDD1/2 – tereny dróg publicznych klasy dojazdowej, stanowiący  własność  Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00064977/7,

 

- teren stanowiący  część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Wodna numerem  geodezyjnym  1118 o  łącznej pow. około 75 m2, położony w Trzebini na Os. Gwarków, z przeznaczeniem pod  pięć istniejących garaży typu "blaszak"  -  na rzecz dotychczasowych dzierżawców na okres 3 lat, znajdujący się  w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem 5 ZN – tereny zieleni nieurządzonej, stanowiący  własność  Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00064977/7,

 

- teren stanowiący  część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerami  geodezyjnymi  57 i 1495 ( powstałej z działki pb 18/1) – będącej we władaniu Gminy Trzebinia, objętej wykazem hipotecznym lwh 136 gm. kat. Trzebinia oraz część nieruchomości oznaczonej  w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerami geodezyjnymi 1497 i 1496 – będącej własnością Gminy Trzebinia, objętej księgą wieczystą KR1C/00076962/6,  położony w Trzebini  przy rondzie Solidarności o łącznej pow. około 295 m2 z przeznaczeniem na cele użytków zielonych  -  na rzecz  wnioskodawcy  na okres 1 roku,  dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Wodna numerem geodezyjnym 400/187 o  pow. około 0,0500 ha, położony w Trzebini przy ul. Kopalnianej z przeznaczeniem na cele upraw rolnych - na rzecz  wnioskodawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność  Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00058817/3,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Siersza numerem geodezyjnym 778 o pow. około 45 m2 , położony w Trzebini przy ul. Wyzwolenia z przeznaczeniem na cele drogi dojazdowej oraz na cele ogródka przydomowego -  na rzecz wnioskodawcy, na okres 2 lat, dla którego  nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, będący we władaniu  Gminy Trzebinia, objęty wykazem hipotecznym Dobro Publiczne gm. kat. Siersza,

 

- teren stanowiący  część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Wodna numerem  geodezyjnym 1449/3 pow. około 21 m2, położony w Trzebini na Os. Krze z przeznaczeniem pod istniejący garaż typu "blaszak" wraz z terenem niezbędnym do jego użytkowania -  na rzecz  wnioskodawcy na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem 1 KP – tereny wydzielonych garaży i parkingów, stanowiący  własność  Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00088214/5.

 

§ 2.

1. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy ustalona na podstawie  uchwały  Rady Miasta Trzebini
Nr  XII/151/VII/2015  z dnia 30  października  2015  r. w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu dzierżawy gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Trzebinia, wynosi:

- uprawy rolne       78,10 zł/ha/rok    
- uprawy ogrodnicze, sadownicze                                        557,55 zł/ha/rok
- użytki zielone 78,10 zł/ha/rok + 23% podatku VAT
- garaże ( przenośne i stałe) 17,60 zł/m2/rok + 23% podatku VAT
- dojazdy, przejazdy, obejścia 4,84 zł/m2/rok + 23% podatku VAT
- tereny i ogródki przydomowe 0,95 zł/m2/rok +23%podatku VAT
- zabudowa z wył. handlu i usług 2,00 zł/m2/rok + 23% podatku VAT
- reklama 12,10 zł/m2 /pow. reklamy/miesiąc +23% podatku VAT
- parking na terenie sołectw 2,84 zł/m2/rok + 23% podatku VAT

                   

 
Zgodnie z § 1 powyższej uchwały roczny czynsz za dzierżawę gruntu komunalnego, bez względu na powierzchnię i cel dzierżawy nie może być niższy niż 60,00 zł (netto).
2. Roczny czynsz dzierżawny płatny jest do 31 marca każdego roku, natomiast miesięczny czynsz dzierżawny płatny jest do 10-go dnia każdego miesiąca .
3. Wysokość czynszu dzierżawnego ulega zmianie w wypadku podjęcia przez Radę Miasta  nowej uchwały. 

§ 3.

Szczegółowe warunki dzierżawy określi stosowna umowa dzierżawy.

§ 4.

Zarządzenie niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na  tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Trzebini ul. Piłsudskiego 14, ul. Narutowicza 10 oraz na tablicy ogłoszeń właściwych Rad Osiedlowych oraz Rad Sołeckich.

Ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej Urzędu  www.trzebinia.pl

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się  Naczelnikowi Wydziału  Geodezji  i Gospodarki Nieruchomościami  Urzędu Miasta w Trzebini.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

styczeń 2018
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

 

GMINA TRZEBINIA
ul. Marszałka Piłsudskiego 14
32 - 540 Trzebinia
NIP:  628-226-01-22

URZĄD MIASTA W TRZEBINI
tel. 32 6121 227, fax: 32 6121 147
Godziny pracy: 
pn., śr., czw. 7.30 - 15.30 
wtorek: 7.30 - 17.00
piątek: 7.30 - 14.00