• wersja standardowa
  • Wersja kontrastowa

Zarządzenie Nr 0050.17.2015 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 15.01.2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. , poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.) -

 

Zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przeznaczam do oddania w dzierżawę;

 

- teren stanowiący nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr. Siersza numerem geodezyjnym 765/197 o pow. 4 m2, stanowiącą własność Gminy Trzebinia, objętą księgą wieczystą KR1C/00046272/3 oraz nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr. Siersza numerem geodezyjnym 765/224 o pow. 28 m2, stanowiącą własność Gminy Trzebinia, objętą księgą wieczystą KR1C/00065606/3, położony w Trzebini na Os. Gaj, z przeznaczeniem pod istniejący garaż murowany wraz z terenem niezbędnym do jego użytkowania - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Wodna numerem geodezyjnym 1084 o pow. około 0,1228 ha, położony w Trzebini przy ul. Spacerowej, z przeznaczeniem na cele upraw rolnych - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00088214/5,

 

- teren stanowiący nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr. Myślachowice numerem geodezyjnym 1535/14 o pow. 0,0121 ha, położony w Trzebini na Os. Energetyków z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej ( istniejący kiosk handlowy) wraz z terenem niezbędnym do jego użytkowania - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 1 roku, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00052690/4,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Myślachowice numerem geodezyjnym 1535/11 o pow. około 32,07 m2, położony w Trzebini na Os. Energetyków, z przeznaczeniem pod istniejący garaż typu "blaszak" wraz z terenem niezbędnym do jego użytkowania - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00052690/4,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Młoszowa numerem geodezyjnym 620/741 i nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr. Młoszowa numerem geodezyjnym 620/527 o łącznej pow. około 0,0200 ha, położony przy skrzyżowaniu ul. Krakowskiej w Młoszowej z ul. Młoszowską w Trzebini z przeznaczeniem na cele użytków zielonych - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00046964/1,

 

- teren stanowiący nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr. Siersza numerem geodezyjnym 765/186 o pow. 26 m2, stanowiącą własność Gminy Trzebinia, objętą księgą wieczystą KR1C/00046272/3 oraz nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr. Siersza numerem geodezyjnym 765/213 o pow. 2 m2, stanowiącą własność Gminy Trzebinia, objętą księgą wieczystą KR1C/00065606/3, położony w Trzebini na Os. Gaj, z przeznaczeniem pod istniejący garaż murowany wraz z terenem niezbędnym do jego użytkowania - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 626/97 o pow. około 0,0290 ha, położony w Trzebini na Os. Waltera z przeznaczeniem na cele upraw ogrodniczo-sadowniczych - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 1 roku, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – oznaczony symbolem 2MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz częściowo na terenie oznaczonym symbolem KDW – tereny tras komunikacyjnych, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą Nr KR1C/00037620/2,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 688/63, stanowiącej własność Gminy Trzebinia, objętej księgą wieczystą KR1C/00045770/7 oraz część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 1998, stanowiącej współwłasność Gminy Trzebinia, objętej księgą wieczystą KR1C/00052251/5, o łącznej pow. około 54 m2, położony w Trzebini przy ul. Św. Stanisława, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej ( istniejący kiosk) wraz z terenem niezbędnym do jego użytkowania - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – oznaczony symbolem MU4 – tereny zabudowy usługowo-mieszkaniowej,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 1268/4 o pow. około 0,0236 ha, położony w Trzebini przy ul. Szewskiej, z przeznaczeniem pod drogę dojazdową oraz na cele użytków zielonych - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00089573/6,

 

- teren stanowiący nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 1228/3 o pow. 0,0740 ha, położony w Trzebini przy ul. Słowackiego, z przeznaczeniem na cele upraw ogrodniczo-sadowniczych - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – oznaczony symbolem 1 ZU – tereny zieleni urządzonej, będący we władaniu Gminy Trzebinia, objęty wykazem hipotecznym lwh 657 gm. kat. Trzebinia,

 

- teren stanowiący nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr. Góry Luszowskie numerem geodezyjnym 1348/2 o pow. 0,4334 ha, stanowiącą własność Gminy Trzebinia, objętą księgą wieczystą KR1C/00046961/0, położoną w Trzebini przy ul. 1 Maja z przeznaczeniem na cele upraw rolnych oraz nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr. Góry Luszowskie numerami geodezyjnymi 484 i 485 o łącznej pow. 0,6852 ha, stanowiącą własność Gminy Trzebinia, objętą księgą wieczystą KR1C/00046443/3, położoną w Trzebini przy ul. Stojałowskiego, z przeznaczeniem na cele użytków zielonych oraz nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr. Wodna numerem geodezyjnym 540/4 o pow. 1,0501 ha, położoną w Trzebini, z przeznaczeniem na cele upraw rolnych oraz na cele użytków zielonych, stanowiącą własność Gminy Trzebinia, objętą księgą wieczystą KR1C/00081804/9, - na rzecz wnioskodawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Wodna numerem geodezyjnym 1449/4 o pow. około 24 m2, położony w Trzebini na Os. Krze z przeznaczeniem pod lokalizację garażu typu "blaszak" wraz z terenem niezbędnym do jego użytkowania - na rzecz wnioskodawcy na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – oznaczony symbolem 1 KP – tereny wydzielonych garaży i parkingów, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą Nr KR1C/00088214/5,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebionka numerem geodezyjnym 1148/2 o pow. około 0,0062 ha, położony w Trzebini, z przeznaczeniem na cele ogródka przydomowego - na rzecz wnioskodawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00044715/7.

 

§ 2.

 

1. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy ustalona na podstawieuchwały Rady Miasta Trzebini

Nr XVI/169/VI/2011 z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu dzierżawy gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Trzebinia, wynosi:

 

- uprawy ogrodniczo-sadownicze 531,00 zł/ha/rok

- uprawy rolne 71,00 zł/ha/rok

- użytki zielone 71,00 zł/ha/rok + 23% podatku VAT

- garaże ( przenośne i stałe) 16,00 zł/m2/rok + 23% podatku VAT

- dojazdy, przejazdy, obejścia 4,40 zł/m2/rok + 23% podatku VAT

- handel - usługi na terenie miasta 6,00 zł/m2/miesiąc + 23% podatku VAT

- tereny i ogródki przydomowe 0,90 zł/m2/rok + 23% podatku VAT

 

Zgodnie z § 1 powyższej uchwały roczny czynsz za dzierżawę gruntu komunalnego, bez względu na powierzchnię i cel dzierżawy nie może być niższy niż 50,00 zł (netto).

 

2. Miesięczny czynsz dzierżawny płatny jest do 10-dnia każdego miesiąca, natomiast roczny czynsz dzierżawny płatny jest do 31 marca każdego roku.

3. Wysokość czynszu dzierżawnego ulega zmianie w wypadku podjęcia przez Radę Miasta nowej uchwały.

§ 3.

 

Szczegółowe warunki dzierżawy określi stosowna umowa dzierżawy.

 

§ 4.

 

Zarządzenie niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Trzebini ul. Piłsudskiego 14, ul. Narutowicza 10 oraz na tablicy ogłoszeń właściwych Rad Osiedlowych oraz właściwej Rady Sołeckiej.

Ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej Urzędu www.trzebinia.pl

 

§ 5.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini.

 

§ 6.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

lipiec 2017
P W Ś C Pt S N
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

 

GMINA TRZEBINIA
ul. Marszałka Piłsudskiego 14
32 - 540 Trzebinia
NIP:  628-226-01-22

URZĄD MIASTA W TRZEBINI
tel. 32 6121 227, fax: 32 6121 147
Godziny pracy: 
pn., śr., czw. 7.30 - 15.30 
wtorek: 7.30 - 17.00
piątek: 7.30 - 14.00