• wersja standardowa
  • Wersja kontrastowa

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych oraz lokali użytkowych

BURMISTRZ MIASTA TRZEBINI

ogłasza

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

 

pkt. I

 

Lp.

Opis nieruchomości

Powierzchnia  w ha, oraz księga wieczysta.

Cena wywoławcza

Wadium

Termin wniesienia wadium

Termin przetargu

1.

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Chrzanowskiej w Górach Luszowskich. Dla przedmiotowej nieruchomości nie ma aktualnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Nieruchomość oznaczona nr 843 o pow. 0,4789 ha, obręb Góry Luszowskie, obj. kw KR1C/00046961/0.

Nieruchomość   wolna jest od obciążeń.

 

cena wywoławcza wraz z 23% podatkiem VAT   wynosi 70.000,00

 

 

 10.000,00  dopiskiem „działka nr 843 ”

 

06.03.2015r na rachunku  Urzędu

 

11.03.2015r

godz. 1000

2.

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Kamiennej w Bolęcinie. Dla przedmiotowej nieruchomości  nie ma aktualnie obowiązującego   miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Nieruchomość oznaczona nr 615/53 o pow. 0,5100 ha, obręb  Bolęcin, obj. kw KR1C/00047371/4.

Nieruchomość   wolna jest od obciążeń.

 

cena wywoławcza wraz z 23% podatkiem VAT   wynosi 48.000,00

 5.000,00  dopiskiem „działka nr 615/53 ”

06.03.2015r na rachunku  Urzędu

11.03.2015r

godz. 1020

3.

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w rejonie ul. 1 Maja w Trzebini. Przedmiotowa działka nie jest objęta  miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Do  w/w nieruchomości nie ma prawnej drogi dojazdowej.

Nieruchomość oznaczona nr 1078 o pow. 0,1449 ha, obręb  Trzebionka, obj. kw KR1C/00044715/7.

Nieruchomość   wolna jest od obciążeń.

 

cena wywoławcza wraz z 23% podatkiem VAT   wynosi 22.400,00

 2.000,00  dopiskiem „działka nr 1078 ”

06.03.2015r na rachunku  Urzędu

11.03.2015r

godz. 1040

 

I przetarg odbył się  22.10.2014r

 

Działki opisane w pkt. I stanowią teren niezabudowany. Właściciel nie dysponuje badaniami gruntu, w związku z powyższym na zasadzie art. 558 kc w umowie kupna sprzedaży strony umownie wyłączą odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Działki zbywane będą w stanie istniejącym.

 

pkt. II

 

Lp.

Opis lokalu

Powierzchnia lokalu wraz z udziałem w działce

Cena wywoławcza

Wadium

Termin wniesienia wadium

Termin przetargu

1.

I przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż lokalu użytkowego (pomieszczenie garażowe) nr  2 położone w  budynku przy ul. Wiśniowej nr 4 w Trzebini.

powierzchnia  użytkowa lokalu wynosi 13,84m2, - udział  w częściach  wspólnych budynku  oraz  w działce nr 153/56 o pow. 0,1691 ha, obręb Trzebinia  obj. kw KR1C/00049309/3, wynosi 10/1000.

łączna cena wywoławcza wynosi

 17.000,00zł,

do  powyższej ceny nie zostanie doliczony  podatek VAT

 

 

2.000,00zł

z dopiskiem „Lokal nr 2”

 

06.03.2015r na rachunku  Urzędu.

 

11.03.2015

godz. 11 00

2.

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego  nr 1 w budynku Os. Gaj  nr  22 w Trzebini. Lokal znajduje się na parterze budynku, składa się z trzech pomieszczeń, przedpokoju, schowka i wc.

powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 49,40m2 - udział w częściach wspólnych budynku oraz w działce nr 765/36 o pow. 0,1092ha,  obręb Siersza,   obj.kw KR1C/00051309/0, wynosi 611/10000.

łączna cena wywoławcza wynosi

 44.000,00zł

do  powyższej ceny nie zostanie doliczony  podatek VAT

 

 

5.000,00zł z dopiskiem „Lokal nr 1”

 

06.03.2015r na rachunku  Urzędu

 

11.03.2014

godz. 1120

I przetarg odbył się 22.10.2014r.

 

 

Przedmiotowe lokale wolne są od obciążeń. Nie posiadają świadectwa  charakterystyki energetycznej, o którym mowa w ustawie prawo budowlane. 

Przedmiot przetargu może być oglądany w dni robocze od poniedziałku  do piątku od 800 – 1400, wtorek od 800-1600, od dnia 02.02.2015 r., po wcześniejszym ustaleniu terminu pod numerem telefonu (32) 6122116).

 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta w Trzebini

ul. Narutowicza 10 – II piętro, pokój nr 13,

 

 

- warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacone wadium w pieniądzu w wysokości i dopiskiem podanym w tabeli, na konto Urzędu Miasta w Trzebini:

Bank Spółdzielczy Oddział w Trzebini

51 8444 0008 0000 0375 7018 0010

 

- komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu,

-  w dniu przetargu jego uczestnicy zobowiązani są posiadać:

  • dokument tożsamości oraz w przypadku nabywania nieruchomości przez  osoby prawne  aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą – aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej  - umowę spółki oraz stosowne umocowanie do działania w imieniu spółki,

-  w przetargu można brać udział osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa notarialnego przedłożonego w oryginale w dniu przetargu,

-  nabycie nieruchomości przez cudzoziemca odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 24 marca 1920r.  o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,

- osobom, które nie wygrają przetargu  wadium  zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, w terminie nie później niż przed upływem  trzech dni,

- wadium  wpłacone  przez osobę, która przetarg wygrała, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia prawa własności,

- wadium przepada na rzecz Gminy Trzebinia w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej,

- termin składania wniosków przez osoby, którym przysługiwałoby  pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionych nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i  2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami do pierwszego przetargu upłynął  dla działki nr  843 dnia  12.01.2015 r.  nr 615/53 dnia 01.12. 2014 r., nr 1078 dnia  08.09.2014 r.

-  nabywca ponosi wszelkie opłaty związane z nabyciem nieruchomości (notarialne sądowe), 

- Burmistrz Miasta Trzebini zastrzega sobie prawo odstąpienia od  przetargu  z ważnej przyczyny.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami  przy ul. Narutowicza 10,  II piętro,  pokój nr 17,  tel.  (32) 7111067.

lipiec 2017
P W Ś C Pt S N
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Zbliżające się wydarzenia

 

GMINA TRZEBINIA
ul. Marszałka Piłsudskiego 14
32 - 540 Trzebinia
NIP:  628-226-01-22

URZĄD MIASTA W TRZEBINI
tel. 32 6121 227, fax: 32 6121 147
Godziny pracy: 
pn., śr., czw. 7.30 - 15.30 
wtorek: 7.30 - 17.00
piątek: 7.30 - 14.00