• wersja standardowa
  • Wersja kontrastowa

Zarządzenie Nr 0050.50.2015 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 12.02.2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2013 r. , poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.) -

 

Zarządzam, co następuje:

§ 1.

 

Przeznaczam do oddania w dzierżawę:

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Lgota numerem geodezyjnym 506/2, będącej własnością Gminy Trzebinia, objętej księgą wieczystą KR1C/00016910/9 oraz część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Lgota numerem geodezyjnym 506/21, będącej własnością Gminy Trzebinia, powstałej z podziału działki nr 506/6 objętej księgą wieczystą KR1C/00016909/9, o łącznej pow. około 0,1265 ha, położony w Lgocie przy ul. Ogrodowej, z przeznaczeniem na cele upraw rolnych - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Góry Luszowskie numerem geodezyjnym 40/14 o pow. około 0,1265 ha, położony w Trzebini przy ul. Stara Maszyna, z przeznaczeniem na cele upraw ogrodniczo-sadowniczych - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą Nr KR1C/00046961/0,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Góry Luszowskie numerem geodezyjnym 699/1 o łącznej pow. około 0,0450 ha, położony w Trzebini przy ul. Polnej, z przeznaczeniem na cele upraw rolnych - na rzecz dotychczasowych dzierżawców, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00046961/0,

 

- teren stanowiący nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebionka numerem geodezyjnym 1103/18 o pow. 21 m2, położony w Trzebini przy ul. 1 Maja z przeznaczeniem pod istniejący garaż murowwany - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00055198/6,

 

- teren stanowiący nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr. Siersza numerami geodezyjnymi 591/67 o pow. 0,0240 ha i 591/68 o pow. 0,0291 ha, położony w Trzebini przy ul. Grunwaldzkiej z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej, pod istniejącą zabudowę z wyłączeniem handlu i usług oraz z przeznaczeniem pod dojazdy, przejazdy, obejścia - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00076803/4,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Myślachowice numerem geodezyjnym 1588 o pow. około 34 m2 , położony w Myślachowicach przy ul. Piaski z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej ( istniejący kiosk handlowy) - na rzecz wnioskodawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00047087/6,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 1218/2 o pow. około 870 m2, położony w Trzebini przy ul. Ochronkowej, z przeznaczeniem na dojazdy, przejazdy, obejścia - na rzecz wnioskodawcy, na okres 6 miesięcy, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – oznaczony symbolem 2MNU – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, 4U – tereny zabudowy usługowej, 2KDD – tereny drogi publicznej klasy dojazdowej, 1KDD - tereny drogi publicznej klasy dojazdowej oraz 1Z – tereny zieleni niskiej trawiastej, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą nr KR1C/00088945/8.

 

§ 2.

 

1. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy ustalona na podstawie uchwały Rady Miasta Trzebini

Nr XVI/169/VI/2011 z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu dzierżawy gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Trzebinia, wynosi:

  • uprawy ogrodniczo-sadownicze 531,00 zł/ha/rok
  • uprawy rolne 71,00 zł/ha/rok
  • garaże ( przenośne i stałe) 16,00 zł/m2/rok + 23% podatku VAT
  • dojazdy, przejazdy, obejścia 4,40 zł/m2/rok + 23% podatku VAT
  • zabudowa z wył. handlu i usług 1,90 zł/m2/rok + 23% podatku VAT
  • handel usługi na terenie miasta 6,00 zł/m2/miesiąc + 23% podatku VAT
  • handel usługi na terenie sołectw 3,30 zł/m2/miesiąc + 23% podatku VAT

 

Zgodnie z § 1 powyższej uchwały roczny czynsz za dzierżawę gruntu komunalnego, bez względu na powierzchnię i cel dzierżawy nie może być niższy niż 50,00 zł (netto).

 

2. Miesięczny czynsz dzierżawny płatny jest do 10-dnia każdego miesiąca, natomiastroczny czynsz dzierżawny płatny jest do 31 marca każdego roku.

3. Wysokość czynszu dzierżawnego ulega zmianie w wypadku podjęcia przez Radę Miasta nowej uchwały.

§ 3.

 

Szczegółowe warunki dzierżawy określi stosowna umowa dzierżawy.

 

§ 4.

 

Zarządzenie niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Trzebini ul. Piłsudskiego 14, ul. Narutowicza 10 oraz na tablicy ogłoszeń właściwych Rad Osiedlowych oraz właściwych Rad Sołeckich.

Ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej Urzędu www.trzebinia.pl

 

§ 5.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini.

 

§ 6.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

lipiec 2017
P W Ś C Pt S N
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Zbliżające się wydarzenia

 

GMINA TRZEBINIA
ul. Marszałka Piłsudskiego 14
32 - 540 Trzebinia
NIP:  628-226-01-22

URZĄD MIASTA W TRZEBINI
tel. 32 6121 227, fax: 32 6121 147
Godziny pracy: 
pn., śr., czw. 7.30 - 15.30 
wtorek: 7.30 - 17.00
piątek: 7.30 - 14.00