• wersja standardowa
  • Wersja kontrastowa

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Trzebini z 12 lutego 2015 r. - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości przy ulicy Słonecznej

Burmistrz Miasta Trzebini

o g ł a s z a

czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

 

1. Prawa użytkowania wieczystego niezabudowanych nieruchomości, położonych w Trzebini przy ulicy Słonecznej – obręb Trzebinia

 

Lp

Działka Nr

Pow. m²

Cena wywoławcza wraz z 23% podatkiem VAT

Wadium z dopiskiem

Termin wniesienia wadium

Termin przetargu

1.

555/125

3374

99.900,00 zł

10.000,00 zł „przetarg dz.555/125”

20.03.2015 r (na rachunku urzędu)

25.03.2015r godz. 10:00

2.

555/126

2881

89.000,00 zł

10.000,00 zł „przetarg dz.555/126”

20.03.2015 r (na rachunku urzędu)

25.03.2015r godz. 10:10

3.

555/127

3000

95.000,00 zł

10.000,00 zł „przetarg dz.555/127”

20.03.2015 r (na rachunku urzędu)

25.03.2015r godz.10:20

4.

555/129

3000

95.000,00 zł

10.000,00 zł „przetarg dz.555/129”

20.03.2015 r (na rachunku urzędu)

25.03.2015r godz.10:30

 

2.  Dla powyższej nieruchomości Sąd Rejonowy w Chrzanowie – Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KR1C/00063858/0, zgodnie z którą właścicielem nieruchomości jest Skarb Państwa natomiast użytkownikiem wieczystym jest Gmina Trzebinia. Przedmiotowa nieruchomość pozostaje w użytkowaniu wieczystym do dnia 5 grudnia 2089 roku.

3. Nieruchomość wolna jest od jakichkolwiek obciążeń oraz nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

4. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru działek nr 555/94, 555/95, 555/96 oraz części działki nr 555/111 położonych w rejonie ul. Słonecznej w Trzebini, obręb ewidencyjny Trzebinia, zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta Trzebini Nr XXXIX/310/V/2008 z dnia 30 grudnia 2008r. działki szczegółowo opisane w pkt 1 znajdują się na terenie oznaczonym symbolem: 1 MU - tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej 

5.  Na podstawie Uchwały Nr XXXV/374/V/2009 Rady Miasta Trzebini z dnia 26 czerwca 2009 r. wyżej wymienione działki zostały przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargowej.

6. Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego w/w działek w trybie przetargowym, następuje na  cele  zabudowy mieszkaniowo-usługowej, zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego.

7.   Wysokość stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 1% wartości gruntu.

- Opłata roczna winna być wpłacana do 31 marca każdego roku kalendarzowego, z góry za dany rok, na konto Starostwa Powiatowego w Chrzanowie.

- Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego może być aktualizowana na skutek zmiany wartości gruntu w okresach nie krótszych niż raz na 3 lata.

8. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta w Trzebini – ul. Narutowicza 10 – II piętro, pokój nr 13.

9. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie  wadium w pieniądzu w wysokości i z dopiskiem podanym w tabeli, na konto Urzędu Miasta w Trzebini:

Bank Spółdzielczy  Oddział w Trzebini     

Nr  51 8444 0008 0000 0375 7018 0010

- Wskazanym jest, aby dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu został przedłożony komisji przetargowej w dniu przetargu.

- W dniu przetargu jego uczestnicy zobowiązani są posiadać dokument  tożsamości.

- Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

- Wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Trzebinia w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.

- Osobom, które nie wygrają przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu  przetargu, w terminie nie później niż przed upływem trzech dni od dnia: odwołania, zamknięcia, unieważnienia bądź zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

10. Nabywca ponosi wszelkie opłaty związane z zakupem nieruchomości (notarialne, sądowe itp.).

11. W przetargu można brać udział osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa notarialnego. Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przez cudzoziemca wymaga spełnienia przepisów określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

12. W przypadku nabywania nieruchomości przez osoby prawne należy przedłożyć pełny, aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, natomiast w przypadku Spółki Cywilnej umowę spółki oraz stosowne umocowanie do działania w imieniu spółki.

13. Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługiwałoby pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r.  poz.518 ze zm.) upłynął dnia 20 lipca 2013 r.

14. Na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości przeprowadzono trzy przetargi ustne nieograniczone w terminach: 12.03.2014 r. i 25.06.2014 r. i 29.09.2014 r., które zakończyły się wynikiem negatywnym.

15. Burmistrz Miasta Trzebini zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu z ważnej przyczyny.

16. Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości (na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Trzebini – ul. Narutowicza 10 II piętro obok pok.17, na stronie internetowej Urzędu www.trzebinia.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej – zamówienia publiczne i ogłoszenia – ogłoszenia różne, na tablicy ogłoszeń przed siedzibą Urzędu Miasta w Trzebini – ul. Piłsudskiego 14 oraz w prasie lokalnej.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami przy ulicy Narutowicza 10 w Trzebini – II piętro pokój nr 19, tel. (32) 61-21-559, Fax (32) 7111-066

lipiec 2017
P W Ś C Pt S N
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Zbliżające się wydarzenia

 

GMINA TRZEBINIA
ul. Marszałka Piłsudskiego 14
32 - 540 Trzebinia
NIP:  628-226-01-22

URZĄD MIASTA W TRZEBINI
tel. 32 6121 227, fax: 32 6121 147
Godziny pracy: 
pn., śr., czw. 7.30 - 15.30 
wtorek: 7.30 - 17.00
piątek: 7.30 - 14.00