• wersja standardowa
  • Wersja kontrastowa

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Trzebini z 12 lutego 2015 r. – sprzedaż niezabudowanych nieruchomości przy ulicy Grunwaldzkiej w Trzebini i przy ul. Wspólnej w Pile Kościeleckiej

BURMISTRZ MIASTA TRZEBINI

 

ogłasza

 

III  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości,
położonych w Trzebini przy ulicy Grunwaldzkiej obręb Trzebionka

 

pkt. I

Lp.

Działka nr

Pow. ha,

Cena  wywoławcza  wraz  z obowiązującym  podatkiem VAT

Wadium z  opisem

Termin wniesienia wadium

Termin przetargu

1.

49/65

0.0907

34.000,00 zł

4.000,00zł „przetarg dz. 49/65”

27.03.2015 r. (na rachunku Urzędu)

01.04.2015r. godz.1000

 

2.

49/66

0.0925

34.000,00 zł

4.000,00zł „przetarg dz. 49/66”

27.03.2015 r. (na rachunku Urzędu)

01.04.2015r. godz.1030

 

3.

49/67

0.1428

48.000,00 zł

5.000,00zł „przetarg dz. 49/67”

27.03.2015 r. (na rachunku Urzędu)

01.04.2015r. godz.1100

 

4.

49/68

0.0846

31.000,00 zł

4.000,00zł „przetarg dz. 49/68”

27.03.2015 r. (na rachunku Urzędu)

01.04.2015r. godz.1130

 

 

Dla powyższych nieruchomości Sąd Rejonowy w Chrzanowie – Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KR1C/00019676/7, zgodnie z którą właścicielem nieruchomości jest Gmina Trzebinia.

Nieruchomość  wolna jest od jakichkolwiek obciążeń oraz nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Trzebinia, obszar ten oznaczony jest symbolem 20 MN i 19 MN – teren mieszkalnictwa jednorodzinnego z urządzeniami towarzyszącymi. Działki nr 49/66, 49/68 oznaczone  są symbolem  20 MN, natomiast działki nr 49/65, 49/67 oznaczone są symbolem 19 MN.

Pierwszy przetarg na wyżej wymienione działki odbył się 16.07.2014 r, a drugi przetarg odbył się 15.10.2014 r.

 

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości 
położonych w Pile Kościeleckiej przy ul. Wspólnej obręb Piła Kościelecka, 
stanowiących własność Gminy Trzebinia

 

pkt. II

Lp.

Działka nr

Pow. ha,

Cena  wywoławcza  wraz  z obowiązującym  podatkiem VAT

Wadium z  opisem

Termin wniesienia wadium

Termin przetargu

1.

141/26

0,1531

71.000,00zł

10.000,00zł „przetarg dz.141/26”

27.03.2015 r. na rachunku Urzędu

01.04.2015 r. godz. 1200

2.

141/33

0,0900

46.000,00zł

5.000,00zł „przetarg dz.141/33”

27.03.2015 r. na rachunku Urzędu

01.04.2015 r. godz. 1230

 

 

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych  nieruchomości 
położonych w Pile Kościeleckiej przy ul. Wspólnej obręb Piła Kościelecka,
stanowiących własność Gminy Trzebinia

 

pkt. III

Lp.

Działka nr

Pow. ha,

Cena  wywoławcza  wraz  z obowiązującym  podatkiem VAT

Wadium z  opisem

Termin wniesienia wadium

Termin przetargu

1.

141/28

0,0900

45.000,00zł

5.000,00zł „przetarg dz.141/28”

27.03.2015 r. na rachunku Urzędu

01.04.2015 r. godz. 1250

2.

141/30

0,0900

45.000,00zł

5.000,00zł „przetarg dz. 141/30

27.03.2015 r. na rachunku Urzędu

01.04.2015 r. godz. 1320

3.

141/31

0,0900

45.000,00zł

5.000,00zł „przetarg dz. 141/31

27.03.2015 r. na rachunku Urzędu

01.04.2015r. godz. 1340

 

Dla nieruchomości wymienionych w pkt. II i III Sąd Rejonowy w Chrzanowie – Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KR1C/00047076/6, zgodnie z którą właścicielem nieruchomości jest Gmina Trzebinia. Nieruchomości wolne są od jakichkolwiek obciążeń oraz nie są przedmiotem żadnych zobowiązań.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Trzebinia, obszar ten oznaczony jest symbolem 16 MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 5MN,U teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  oraz zabudowy usługowej. Działki  nr  141/33, 141/28, 141/30, 141/31 oznaczone są symbolem 16MN, natomiast działka nr 141/26 oznaczona jest symbolem 5MN,U.

Działki wymienione w pkt I, II i III stanowią teren niezabudowany, właściciel nie dysponuje badaniami gruntu, w związku z powyższym na zasadzie art. 558kc w umowie kupna sprzedaży strony umownie wyłączą odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady rzeczy  sprzedanej. Działki zbywane będą w stanie istniejącym.

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługiwałoby pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionych nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) do pkt. I upłynął  18.04.2014 r, do pkt. II upłynął 28.11.2014 r., do pkt. III upłynął  26.05. 2014 r.

Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości  wymienionych w pkt. III przeprowadzony został dnia 03.09.2014r, drugi przetarg  przeprowadzony został 19.11.2014 r.

 

 

- przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta w Trzebini – ul. Narutowicza 10 – II piętro, pokój nr 13,

 

- warunkiem przystąpienia  do przetargu jest wpłata  wadium w pieniądzu w wysokości i z opisem podanym w tabeli, na konto Urzędu Miasta w Trzebini:

Bank Spółdzielczy Oddział w Trzebini

51 8444 0008 0000 0375 7018 0010

- komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu,

- w dniu przetargu jego uczestnicy zobowiązani są posiadać:

  • dokument tożsamości oraz w przypadku nabywania nieruchomości przez  osoby prawne pełny, aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą – aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej  - umowę spółki oraz stosowne umocowanie do działania w imieniu spółki,

- w przetargu można brać udział osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa  notarialnego przedłożonego w oryginale w dniu przetargu,

- nabycie nieruchomości przez cudzoziemca odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 24 marca 1920r.  o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,

- osobom, które nie wygrają przetargu  wadium  zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, w terminie nie później niż przed upływem  trzech dni,

- wadium  wpłacone  przez osobę, która przetarg wygrała, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia prawa własności,

- wadium przepada na rzecz Gminy Trzebinia w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej,

- nabywca ponosi wszelkie opłaty związane z nabyciem nieruchomości (notarialne sądowe), 

- Burmistrz Miasta Trzebini zastrzega sobie prawo odstąpienia od  przetargu  z ważnej przyczyny.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami  przy ul. Narutowicza 10,  II piętro,  pokój nr 17, tel.  (32) 7111067.

 

Mapy proponowanych działek w Trzebini i Pile Kościeleckiej

 

Grunwaldzka przetarg2015

 

 

Słoneczna przetarg2015

 

 

lipiec 2017
P W Ś C Pt S N
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Zbliżające się wydarzenia

 

GMINA TRZEBINIA
ul. Marszałka Piłsudskiego 14
32 - 540 Trzebinia
NIP:  628-226-01-22

URZĄD MIASTA W TRZEBINI
tel. 32 6121 227, fax: 32 6121 147
Godziny pracy: 
pn., śr., czw. 7.30 - 15.30 
wtorek: 7.30 - 17.00
piątek: 7.30 - 14.00