• wersja standardowa
  • Wersja kontrastowa

ZARZĄDZENIE NR 0050.86.2015 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 12.03.2015 r. w sprawie nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U z 2014 r., poz. 518) -

 

Zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

 

Przeznaczam do oddania w dzierżawę:

 

- teren stanowiący nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 465 o pow. 0,6334 ha, położony w Trzebini przy ul. Strzelniczej z przeznaczeniem na cele upraw rolnych - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego , stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00045770/7,

 

- teren stanowiący nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr. Wodna numerem geodezyjnym 129/2 o pow. 0,3045 ha, położony w Trzebini przy ul. 1 Maja, z przeznaczeniem na cele upraw rolnych - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00041647/8,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Myślachowice numerem geodezyjnym 1534/39 o pow. około 24,83 m2, położony w Trzebini przy ul. Jana Pawła II, z przeznaczeniem pod istniejący garaż typu "blaszak" wraz z terenem niezbędnym do jego użytkowania - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00052690/4,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebionka numerem geodezyjnym 155/17 o pow. około 0,0890 ha, położony w Trzebini przy ul. Wspólnej z przeznaczeniem na cele upraw rolnych - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00044715/7,

 

- teren stanowiący nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr. Góry Luszowskie numerem geodezyjnym 158/15 o pow. 0,0292 ha oraz część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Góry Luszowskie numerem geodezyjnym 158/43 o pow. około 0,0263 ha, położony w Trzebini przy ul. Świerkowej z przeznaczeniem na cele upraw rolnych - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00046961/0,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerami geodezyjnymi 753/7 i 753/11 o łącznej pow. około 0,0770 ha, położony w Trzebini przy ul. Św. Stanisława z przeznaczeniem na cele użytków zielonych - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – oznaczony symbolem MW1 – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00046767/0,

 

- teren stanowiący nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr. Siersza numerem geodezyjnym 765/226 o pow. 42 m2, położony w Trzebini na Os. Gaj z przeznaczeniem pod istniejący garaż murowany wraz z terenem niezbędnym do jego użytkowania – na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00065606/3,

 

- teren stanowiący nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr. Siersza numerem geodezyjnym 765/196 o pow. 7 m2, stanowiącą własność Gminy Trzebinia, objętą księgą wieczystą KR1C/00046272/3 oraz nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr. Siersza numerem geodezyjnym 765/223 o pow. 25 m2, stanowiącą własność Gminy Trzebinia, objętą księgą wieczystą KR1C/00065606/3, położony w Trzebini na Os. Gaj, z przeznaczeniem pod istniejący garaż murowany wraz z terenem niezbędnym do jego użytkowania - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego,

 

- teren stanowiący nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr. Siersza numerem geodezyjnym 765/192 o pow. 13 m2, stanowiącą własność Gminy Trzebinia, objętą księgą wieczystą KR1C/00046272/3 oraz nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr. Siersza numerem geodezyjnym 765/219 o pow. 12 m2, stanowiącą własność Gminy Trzebinia, objętą księgą wieczystą KR1C/00065606/3, położony w Trzebini na Os. Gaj, z przeznaczeniem pod istniejący garaż murowany wraz z terenem niezbędnym do jego użytkowania - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Wodna numerem geodezyjnym 1102 o łącznej pow. około 0,0865 ha, położony w Trzebini na Os. Gwarków, z przeznaczeniem pod istniejący garaż typu "blaszak" oraz na cele upraw ogrodniczo-sadowniczych - na rzecz dotychczasowych dzierżawców, na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – oznaczony symbolem 1MW - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00064977/7,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Wodna numerem geodezyjnym 1118 o pow. około 15 m2, położony w Trzebini na Os. Gwarków, z przeznaczeniem pod istniejący garaż typu "blaszak" - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – oznaczony symbolem 5 ZN – tereny zieleni nieurządzonej, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00064977/7,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Wodna numerem geodezyjnym 1161 o łącznej pow. około 57 m2, położony w Trzebini na Os. Gwarków, z przeznaczeniem pod trzy istniejące garaże typu "blaszak" - na rzecz dotychczasowych dzierżawców, na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – oznaczony symbolem 1 KS – tereny miejsc postojowych i garaży, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00064137/7,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Wodna numerem geodezyjnym 1106 o łącznej pow. około 30 m2, położony w Trzebini na Os. Gwarków, z przeznaczeniem pod dwa istniejące garaże typu "blaszak" - na rzecz dotychczasowych dzierżawców, na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – oznaczony symbolem 1 KS – tereny miejsc postojowych i garaży, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00064977/7,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Wodna numerami geodezyjnymi 400/192 i 400/179 o łącznej pow. około 0,0463 ha, położony w Trzebini przy ul. Grunwaldzkiej z przeznaczeniem na cele upraw rolnych, pod istniejącą zabudowę z wyłączeniem handlu i usług ( budynek gospodarczy) oraz pod przejazdy, dojazdy, obejścia - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00058817/3,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 697/3 o pow. około 0,0180 ha, położony w Trzebini przy ul. Narutowicza, z przeznaczeniem na cele ogrodnicze - na rzecz wnioskodawcy, na okres 1 roku, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – oznaczony symbolem MU4 – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, będący we władaniu Gminy Trzebinia, objęty wykazem hipotecznym lwh 918 gm. kat. Trzebinia,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Wodna numerem geodezyjnym 400/192 o pow. około 16,50 m2, położony w Trzebini przy ul. Grunwaldzkiej z przeznaczeniem pod zabudowę z wyłączeniem handlu i usług ( lokalizacja drewnianej wiaty) , na rzecz wnioskodawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą nr KR1C/00058817/3.

 

§ 2.

 

1. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy ustalona na podstawieuchwały Rady Miasta Trzebini Nr XVI/169/VI/2011 z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu dzierżawy gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Trzebinia, wynosi;

 

- uprawy ogrodniczo-sadownicze 531,00 zł/ha/rok

- uprawy rolne 71,00 zł/ha/rok

- użytki zielone 71,00 zł/ha/rok + 23% podatku VAT

- garaże ( przenośne i stałe) 16,00 zł/m2/rok + 23% podatku VAT

- dojazdy, przejazdy, obejścia 4,40 zł/m2/rok + 23% podatku VAT

- zabudowa z wył. handlu i usług 1,90 zł/m2/rok + 23% podatku VAT

 

Zgodnie z § 1 powyższej uchwały roczny czynsz za dzierżawę gruntu komunalnego, bez względu na powierzchnię i cel dzierżawy nie może być niższy niż 50,00 zł (netto).

 

2. Roczny czynsz dzierżawny płatny jest do 31 marca każdego roku.

3. Wysokość czynszu dzierżawnego ulega zmianie w wypadku podjęcia przez Radę Miasta nowej uchwały.

 

§ 3.

 

Szczegółowe warunki dzierżawy określi stosowna umowa dzierżawy.

 

§ 4.

 

Zarządzenie niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Trzebini ul. Piłsudskiego 14, ul. Narutowicza 10 oraz na tablicy ogłoszeń właściwych Rad Osiedlowych.

Ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej Urzędu www.trzebinia.pl

 

§ 5.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini.

 

§ 6.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

lipiec 2017
P W Ś C Pt S N
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

 

GMINA TRZEBINIA
ul. Marszałka Piłsudskiego 14
32 - 540 Trzebinia
NIP:  628-226-01-22

URZĄD MIASTA W TRZEBINI
tel. 32 6121 227, fax: 32 6121 147
Godziny pracy: 
pn., śr., czw. 7.30 - 15.30 
wtorek: 7.30 - 17.00
piątek: 7.30 - 14.00