• wersja standardowa
  • Wersja kontrastowa

ZARZĄDZENIE NR 0050.84.2015 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 12.03.2015 r. w sprawie nieruchomości przy ul. Jana Pawła II w Trzebini, przeznaczonej do sprzedaży

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2013 r. poz 594 z późn. zm.) i art. 28, art. 35 ust. 1, 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.) oraz w wykonaniu Uchwały Rady Miasta Trzebini Nr L/529/VI/2014 z dnia 18 kwietnia 2014 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Myślachowice numerem geodezyjnym 1535/14 o pow. 0,0121 ha, stanowiącej własność Gminy Trzebinia.

 

Zarządzam co następuje:

 

§ 1.

 

Przeznaczam do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji  gruntów obręb Myślachowice numerem 1535/14 o pow. 0,0121ha, objętą księgą wieczystą Sądu Rejonowego w Chrzanowie KR1C/00052690/4, stanowiącą własność Gminy Trzebinia. Nieruchomość położona jest w Trzebini przy ul. Jana Pawła II, zabudowana budynkiem handlowym nr 48 o pow. 66,76 m2. Dla przedmiotowej nieruchomości nie ma aktualnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

§ 2.

 

Łączna cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości wraz z budynkiem wynosi 179.220,00 zł,- (słownie: sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia zł 00/100).

Do ceny ustalonej w drodze przetargu zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami w dniu sprzedaży.

 

§ 3.

 

Zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami - osobie , której przysługuje roszczenie o nabycie przedmiotowej nieruchomości na mocy tej ustawy lub odrębnych przepisów, a także osobie która jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości, pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu - przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu.

Z upływem terminu wygasają prawa roszczenia do zbywanej nieruchomości.

 

§ 4.

 

Zarządzenie niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Trzebini - ul. Piłsudskiego 14 i ul. Narutowicza 10 oraz na stronach internetowych  www.trzebinia.pl

 

§ 5.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini.

 

§ 6.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

lipiec 2017
P W Ś C Pt S N
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

 

GMINA TRZEBINIA
ul. Marszałka Piłsudskiego 14
32 - 540 Trzebinia
NIP:  628-226-01-22

URZĄD MIASTA W TRZEBINI
tel. 32 6121 227, fax: 32 6121 147
Godziny pracy: 
pn., śr., czw. 7.30 - 15.30 
wtorek: 7.30 - 17.00
piątek: 7.30 - 14.00