• wersja standardowa
  • Wersja kontrastowa

ZARZĄDZENIE NR 0050.82.2015 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 12.03.2015 r. w sprawie nieruchomości przy ul. Wyspiańskiego w Trzebini, przeznaczonej do sprzedaży

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) i art. 35 ust. 1, 2, ustawy z dnia 21 sierpnia1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.) oraz w wykonaniu Uchwały Rady Miasta Trzebini Nr XXXV/379/VI/2013 z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebionka numerem geodezyjnym 1704/171, stanowiącej własność Gminy Trzebinia.

 

Zarządzam co następuje:

 

§ 1.

 

Przeznaczam do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obręb Trzebionka, numerem geodezyjnym 1704/171 o pow. 0,3780ha,  położoną przy ul. Wyspiańskiego w Trzebini, objętą księgą wieczystą KR1C/00044715/7, stanowiącą własność Gminy Trzebinia.

Przedmiot sprzedaży składa się z działki objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Trzebinia terenu po południowej stronie ulicy Tuwima w Trzebini zatwierdzonym Uchwałą Rady Miasta Trzebini Nr L/526/VI/2014 z dnia 18 kwietnia 2014 r., (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2014 r. poz. 2478 z dnia 30 kwietnia 2014r.). Zgodnie z ww. planem działka nr 1704/171 znajduje się na terenach przeznaczonych pod tereny zabudowy usługowej - symbol identyfikacyjny planu 2U.

 

§ 2.

 

Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości wynosi 332.000,00 zł brutto (słownie: trzysta trzydzieści dwa tysiące  zł,- 00/100)

 

§ 3.

 

Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami - osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie przedmiotowej nieruchomości na mocy tej ustawy lub odrębnych przepisów, a także osobie która jest poprzednim właścicielem zbywanej  nieruchomości, pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu - przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu.

Z upływem terminu wygasają  prawa roszczenia do zbywanej nieruchomości.

 

§ 4.

 

Zarządzenie niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Trzebini - ul. Piłsudskiego 14 i ul. Narutowicza 10 oraz na stronach internetowych  www.trzebinia.pl

 

§ 5.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini.

 

§ 6.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

sierpień 2017
P W Ś C Pt S N
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

 

GMINA TRZEBINIA
ul. Marszałka Piłsudskiego 14
32 - 540 Trzebinia
NIP:  628-226-01-22

URZĄD MIASTA W TRZEBINI
tel. 32 6121 227, fax: 32 6121 147
Godziny pracy: 
pn., śr., czw. 7.30 - 15.30 
wtorek: 7.30 - 17.00
piątek: 7.30 - 14.00