• wersja standardowa
  • Wersja kontrastowa

ZARZĄDZENIE NR 0050.83.2015 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 12.03.2015 r. w sprawie nieruchomości gruntowej przy ul. Krasickiego w Trzebini, przeznaczonej do sprzedaży

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594) art. 28 i art. 35 ust. 1, 2, ustawy z dnia 21 sierpnia1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.) oraz w wykonaniu Uchwały Rady Miasta Trzebini Nr IV/38/VII/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obręb Trzebinia nr 1341/10 o pow. 0,0058 ha, stanowiącej własność Gminy Trzebinia

 

Zarządzam co następuje:

 

§ 1.

 

Przeznaczam do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obręb Trzebinia, numerem geodezyjnym 1341/10 o pow. 0,0058 ha,  położoną przy ul. Krasickiego w Trzebini, objętą księgą wieczystą KR1C/00020380/5, stanowiącą własność Gminy Trzebinia. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania  przestrzennego części obszaru Osiedla Piaski w Trzebini, obszar w którym znajduje się przedmiotowa działka oznaczony jest symbolem 2MNU – tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej.

 

§ 2.

 

Cena przedmiotowej nieruchomości wynosi 4.020,00 zł brutto (słownie: cztery tysiące dwadzieścia zł, 00/100)

 

§ 3.

 

Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami - osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie przedmiotowej nieruchomości na mocy tej ustawy lub odrębnych przepisów, a także osobie która jest poprzednim właścicielem zbywanej  nieruchomości, pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu - przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu.

Z upływem terminu wygasają  prawa roszczenia do zbywanej nieruchomości.

 

§ 4.

 

Zarządzenie niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Trzebini - ul. Piłsudskiego 14 i ul. Narutowicza 10 oraz na stronach internetowych  www.trzebinia.pl

 

§ 5.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini.

 

§ 6.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

lipiec 2017
P W Ś C Pt S N
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

 

GMINA TRZEBINIA
ul. Marszałka Piłsudskiego 14
32 - 540 Trzebinia
NIP:  628-226-01-22

URZĄD MIASTA W TRZEBINI
tel. 32 6121 227, fax: 32 6121 147
Godziny pracy: 
pn., śr., czw. 7.30 - 15.30 
wtorek: 7.30 - 17.00
piątek: 7.30 - 14.00