• wersja standardowa
  • Wersja kontrastowa

Zarządzenie Nr 0050.126.2015 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 23.04.2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2013 r. , poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U z 2014 r., poz. 518 z późn.zm.) -

 

Zarządzam, co następuje

§ 1.

Przeznaczam do oddania w dzierżawę

 

- teren stanowiący nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr. Lgota numerem geodezyjnym 383/2 o pow. 78 m2, położony w Lgocie przy ul. Trzebińskiej, z przeznaczeniem na ogródek przydomowy - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00047074/2,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Góry Luszowskie numerem geodezyjnym 158/43 o pow. około 0,0340 ha, położony w Trzebini, przy ul. Świerkowej z przeznaczeniem na cele upraw rolnych - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00046961/0,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebionka numerem geodezyjnym 2496/4 o pow. około 0,0624 ha , położony w Trzebini przy ul. Parkowej, z przeznaczeniem na cele użytków zielonych - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem 2KL - tereny dróg i ulic lokalnych, 8 ZU – tereny zieleni urządzonej, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00044715/7,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Siersza numerem geodezyjnym 765/294 o pow. około 21 m2 , położony w Trzebini na Os. Gaj z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej ( istniejący kiosk handlowy) - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00046272/3,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerami geodezyjnymi 1740 i 849/5 o łącznej pow. około 62 m2 , położony w Trzebini przy dworcu PKP z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej ( istniejący kiosk handlowy) wraz z terenem niezbędnym do jego użytkowania - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem 12 UC – tereny usług komercyjnych oraz oznaczony symbolem 1 KU – tereny urządzeń obsługi komunikacji, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00026077/0,

 

- teren stanowiący nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 795/39 będącą w użytkowaniu wieczystym Gminy Trzebinia, objętej księgą wieczystą KR1C/00073454/1 oraz część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 795/40 będącą w użytkowaniu wieczystym Gminy Trzebinia, objętej księgą wieczystą KR1C/00065989/1, o łącznej pow. około 144 m2 położony w Trzebini przy ul. Przemysłowej, z przeznaczeniem pod istniejącą stację trafo - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem 8 UC – tereny usług komercyjnych oraz strefą "P" ochrony wartości przyrodniczych,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Wodna numerem geodezyjnym 1118 o łącznej pow. około 30 m2, położony w Trzebini na Os. Gwarków, z przeznaczeniem pod dwa istniejące garaże typu "blaszak" - na rzecz dotychczasowych dzierżawców na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem 5 ZN – tereny zieleni nieurządzonej, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00064977/7,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 36/4, położony w Trzebini przy ul. Krakowskiej, z przeznaczeniem pod istniejącą wolnostojącą jednostronną tablicę reklamową o powierzchni reklamy około 12 m2 - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – oznaczony symbolem U17 - tereny zabudowy usługowej, będący w użytkowaniu wieczystym Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00030820/5,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 658/3 o łącznej pow. około 125 m2, położony w Trzebini na terenie Ośrodka Rekreacyjnego "BALATON", na cele prowadzenia działalności handlowej - dwa istniejące kioski do prowadzenia małej gastronomii wraz z terenem niezbędnym do ich prawidłowego użytkowania - na rzecz dotychczasowych dzierżawców na okres od 01.06.2015 r. do 31.08.2015 r., znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – oznaczony symbolem US1 - tereny sportu i rekreacji ZP2 – tereny zieleni urządzonej, będący własnością Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00057325/0,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 658/3 o pow. około 25,08 m2, położony w Trzebini na terenie Ośrodka Rekreacyjnego "BALATON", na cele prowadzenia działalności handlowej - istniejący kiosk do sprzedaży lodów z automatu wraz z terenem niezbędnym do jego prawidłowego użytkowania - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres od 01.06.2015 r. do 30.09.2015 r., znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – oznaczony symbolem US1 - tereny sportu i rekreacji oraz oznaczony symbolem ZP2 – tereny zieleni urządzonej, będący własnością Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00057325/0,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Piła Kościelecka numerem geodezyjnym 141/20 o pow. około 3 ha , położony w Pile Kościeleckiej przy ul. Zielonej, z przeznaczeniem na cele użytków zielonych - na rzecz wnioskodawcy na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – oznaczony symbolami; 5 KD-D – tereny komunikacji-tereny dróg publicznych, 10 ZP – tereny zieleni urządzonej, 4 WS – tereny wód powierzchniowych śródlądowych, 9 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 6 KDW – tereny komunikacji – tereny dróg wewnętrznych, 10 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 7 KDW – tereny komunikacji – tereny dróg wewnętrznych, 11 ZP – tereny zieleni urządzonej, 1 E – tereny infrastruktury technicznej-elektroenergetyka, 1 KS - 4 KS – tereny parkingów, obiektów i urządzeń obsługi transportu samochodowego, 4 KD-D – tereny komunikacji – tereny dróg publicznych, 12 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 1 KX – tereny komunikacji – ciągi piesze, 1 MN,U - 4 MN,U – tereny zabudowy mieszkaniowej, mieszanej, 3 ZP – tereny zieleni urządzonej, 9 KDW – tereny komunikacji – tereny dróg wewnętrznych, 1 WS – tereny wód powierzchniowych śródlądowych, 1 US – tereny sportu i rekreacji oraz usług, 13 KDW – tereny komunikacji – tereny dróg wewnętrznych, 8 ZP – tereny zieleni urządzonej, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00047076/6,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Piła Kościelecka numerami geodezyjnymi 141/20 i 139/8 o łącznej pow. około 2,5 ha , położony w Pile Kościeleckiej przy ul. Zielonej, z przeznaczeniem na cele użytków zielonych - na rzecz wnioskodawcy na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – oznaczony symbolami; 5 KD-D – tereny komunikacji-tereny dróg publicznych, 10 ZP – tereny zieleni urządzonej, 4 WS – tereny wód powierzchniowych śródlądowych, 9 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 6 KDW – tereny komunikacji – tereny dróg wewnętrznych, 10 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 7 KDW – tereny komunikacji – tereny dróg wewnętrznych, 11 ZP – tereny zieleni urządzonej, 1 E – tereny infrastruktury technicznej-elektroenergetyka, 1 KS - 4 KS – tereny parkingów, obiektów i urządzeń obsługi transportu samochodowego, 4 KD-D – tereny komunikacji – tereny dróg publicznych, 12 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 1 KX – tereny komunikacji – ciągi piesze, 1 MN,U - 4 MN,U – tereny zabudowy mieszkaniowej, mieszanej, 3 ZP – tereny zieleni urządzonej, 9 KDW – tereny komunikacji – tereny dróg wewnętrznych, 1 WS – tereny wód powierzchniowych śródlądowych, 1 US – tereny sportu i rekreacji oraz usług, 13 KDW – tereny komunikacji – tereny dróg wewnętrznych, 8 ZP – tereny zieleni urządzonej, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00047076/6,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Myślachowice numerem geodezyjnym 1535/11 o pow. około 27 m2 , położony w Trzebini, na Os. Energetyków z przeznaczeniem pod istniejący garaż typu "blaszak" wraz z terenem niezbędnym do jego użytkowania - na rzecz wnioskodawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00052690/4.

 

§ 2.

 

1. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy ustalona na podstawie uchwały Rady Miasta Trzebini Nr XVI/169/VI/2011 z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu dzierżawy gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Trzebinia, wynosi

- uprawy rolne 71,00 zł/ha/rok

- użytki zielone 71,00 zł/ha/rok + 23% podatku VAT

- tereny i ogródki przydomowe 0,90 zł/m2/rok + 23% podatku VAT

- garaże ( przenośne i stałe) 16,00 zł/m2/rok + 23% podatku VAT

- dojazdy, przejazdy, obejścia 4,40 zł/m2/rok + 23% podatku VAT

- handel - usługi na terenie miasta 6,00 zł/m2/ miesiąc + 23% podaku VAT

- reklama 11,00 zł/m2/pow.rekl/miesiąc + 23% podatku VAT

 

Zgodnie z § 1 powyższej uchwały roczny czynsz za dzierżawę gruntu komunalnego, bez względu na powierzchnię i cel dzierżawy nie może być niższy niż 50,00 zł (netto).

 

 

Ponadto wysokość opłat z tytułu dzierżawy została ustalona na podstawie §2 uchwały Rady Miasta Trzebini Nr XVI/169/VI/2011 z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu dzierżawy gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Trzebinia i wynosi 110,00 zł miesięcznie + 23 % podatku VAT.

2. Miesięczny czynsz dzierżawny płatny jest do 10-dnia każdego miesiąca, natomiast roczny czynsz dzierżawny płatny jest do 31 marca każdego roku.

3. Wysokość czynszu dzierżawnego ulega zmianie w wypadku podjęcia przez Radę Miasta nowej uchwały.

Czynsz dzierżawny ustalony na podstawie §2 uchwały Rady Miasta Trzebini Nr XVI/169/VI/2011 z dnia 25 listopada 2011 r. podlegać będzie corocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

§ 3.

 

Szczegółowe warunki dzierżawy określi stosowna umowa dzierżawy.

 

§ 4.

 

Zarządzenie niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Trzebini ul. Piłsudskiego 14, ul. Narutowicza 10 oraz na tablicy ogłoszeń właściwych Rad Osiedlowych oraz Rad Sołeckich.

Ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej Urzędu www.trzebinia.pl

 

§ 5.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini.

 

§ 6.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

lipiec 2017
P W Ś C Pt S N
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Zbliżające się wydarzenia

 

GMINA TRZEBINIA
ul. Marszałka Piłsudskiego 14
32 - 540 Trzebinia
NIP:  628-226-01-22

URZĄD MIASTA W TRZEBINI
tel. 32 6121 227, fax: 32 6121 147
Godziny pracy: 
pn., śr., czw. 7.30 - 15.30 
wtorek: 7.30 - 17.00
piątek: 7.30 - 14.00