• wersja standardowa
  • Wersja kontrastowa

Zarządzenie Nr 0050.136.2015 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 30.04.2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości po południowej stronie ulicy Tuwima w Trzebini, przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) i art. 35 ust. 1, 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014r.,  poz. 518 z późn. zm.) oraz w wykonaniu Uchwały Rady Miasta Trzebini Nr VI/60/VII/ 2015 z dnia 27 marca  2015r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanych nieruchomości oznaczonych w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebionka numerami geodezyjnymi 1704/207, 1704/192, 1704/209, 1704/210, 1704/211, 1704/212, stanowiących własność Gminy Trzebinia.

 

Zarządzam co następuje:

 

§ 1.

 

Przeznaczam  do sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowane nieruchomości objęte księgą wieczystą KR1C/00044715/7, oznaczone w operacie ewidencji gruntów obręb Trzebionka, numerami geodezyjnymi:

  • 1704/207 o pow. 0,4061 ha - cena nieruchomości wynosi 275.000,00 zł brutto (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć  tysięcy złotych 00/100),
  • 1704/192  o pow. 1,4104  ha - cena nieruchomości wynosi 970.000,00 zł brutto (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt  tysięcy złotych 00/100),
  • 1704/209 o pow.  5,0547 ha  - cena nieruchomości wynosi 4.200.000,00 zł brutto (słownie: cztery miliony dwieście tysięcy złotych 00/100),
  • 1704/210 o pow. 0,3628 ha - cena nieruchomości wynosi 325.000,00zł brutto (słownie: trzysta dwadzieścia pięć  tysięcy złotych 00/100),
  • 1704/211  o pow. 0,1439 ha - cena nieruchomości wynosi 130.000,00 zł brutto (słownie: sto trzydzieści  tysięcy złotych 00/100),
  • 1704/212  o pow. 0,0067 ha - cena nieruchomości wynosi 1.300,00 zł brutto (słownie: tysiąc trzysta złotych 00/100), stanowiące własność Gminy Trzebinia. Wyżej wymienione nieruchomości mogą być sprzedawane łącznie lub oddzielnie.

 

Przedmiot sprzedaży składa się z działek objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu po południowej stronie ulicy Tuwima w Trzebini, zatwierdzony uchwałą  Nr L/526/VI/2014 z dnia 18 kwietnia 2014r.  Rady Miasta Trzebini (Dz. Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 30 kwietnia 2014 r.,  poz. 2478).

 

Zgodnie z w/w planem przedmiotowe działki znajdują się na terenie przeznaczonym pod:

działka nr 1704/207:

-   tereny zabudowy produkcyjno – usługowej- symbol identyfikacji planu 1PU,

-   tereny zieleni naturalnej - symbol identyfikacji planu  3ZR,

-   tereny zieleni urządzonej realizowanej w ramach inwestycji na terenie 1PU - symbol identyfikacji  1ZU,

działka nr 1704/192:

-   tereny zabudowy produkcyjno – usługowej- symbol identyfikacji planu 1PU,

-   tereny zieleni naturalnej - symbol identyfikacji planu  3ZR,

-   teren wód powierzchniowych – symbol identyfikacyjny 1WS,

-   tereny zieleni urządzonej realizowanej w ramach inwestycji na terenie 1PU - symbol identyfikacji 1ZU,

działka nr 1704/209:

-   tereny zabudowy produkcyjno – usługowej - symbol identyfikacji planu 2PU,

-   tereny zieleni naturalnej - symbol identyfikacji planu  2ZR, 3ZR,

-   teren wód powierzchniowych – symbol identyfikacyjny 1WS i 2 WS,   

działka nr 1704/210 i 1704/211:

-   tereny zabudowy produkcyjno – usługowej- symbol identyfikacji planu 2PU,

działka nr 1704/212:

-   tereny zieleni naturalnej - symbol identyfikacji planu  3ZR,

-   teren wód powierzchniowych - symbol identyfikacyjny 2 WS. 

 

§ 2.

 

Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2  ustawy o gospodarce nieruchomościami - osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie przedmiotowej nieruchomości na mocy tej ustawy lub odrębnych przepisów, a także osobie która jest poprzednim właścicielem zbywanej  nieruchomości, pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu - przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu.

Z upływem terminu wygasają  prawa roszczenia do zbywanej nieruchomości.

 

§ 3.

 

Zarządzenie  niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Trzebini - ul. Piłsudskiego 14 i ul. Narutowicza 10 oraz na stronach internetowych www.trzebinia.pl

 

§ 4.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się  Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki  Nieruchomościami  Urzędu Miasta w Trzebini.

 

§ 5.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

lipiec 2017
P W Ś C Pt S N
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Zbliżające się wydarzenia

 

GMINA TRZEBINIA
ul. Marszałka Piłsudskiego 14
32 - 540 Trzebinia
NIP:  628-226-01-22

URZĄD MIASTA W TRZEBINI
tel. 32 6121 227, fax: 32 6121 147
Godziny pracy: 
pn., śr., czw. 7.30 - 15.30 
wtorek: 7.30 - 17.00
piątek: 7.30 - 14.00