• wersja standardowa
  • Wersja kontrastowa

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 07 maja 2015 r. w sprawie III przetargu na sprzedaż lokalu użytkowego nr 1 w budynku nr 22 na Os. Gaj w Trzebini

BURMISTRZ MIASTA TRZEBINI

ogłasza

III  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

 

Lp

Opis lokalu

Pow. lokalu wraz z udziałem w działce

Cena wywoławcza

Wadium

Termin wniesienia wadium

Termin przetargu

1.

III przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż lokalu użytkowego  nr  1 usytuowanego w budynku  Os. Gaj nr 22 w Trzebini. Lokal znajduje się  na parterze budynku,  składa się  z  trzech pomieszczeń: przedpokoju, schowka i wc.

powierzchnia użytkowa lokalu nr 1 wynosi 49,40m2 – udział w częściach wspólnych budynku oraz w działce nr 765/36 o pow. 0,1092 ha, obręb Siersza , objętej kw KR1C/00051309/0, wynosi 611/10000.

łączna cena wywoławcza wynosi

 44.000,00 zł

Do  powyższej ceny nie zostanie doliczony  podatek VAT.

5.000,00zł

z opisem „Lokal nr 1”

12.06.2015 r. na rachunku  Urzędu

17.06.2015 r.

Godz. 10 00

 

Pierwszy przetarg odbył się22.10.2014 r.

Drugi przetarg odbył się11.03.2015 r.

 

Wyżej wymieniony lokal wolny jest od obciążeń.

Gmina Trzebinia nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej, o którym mowa w ustawie prawo budowlane.

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługiwałoby pierwszeństwo w nabyciu  upłynął dnia  09.09.2014 r.

 

Przedmiotowy lokal  może być oglądany w dni robocze od poniedziałku  do piątku od 800 – 1400,  wtorek  od 800-1600, od dnia 13.05.2014 r. do 17.06.2015 r., po wcześniejszym ustaleniu terminu pod numerem telefonu (32) 6122116

-  warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacone wadium w pieniądzu w wysokości i dopiskiem podanym w tabeli, na konto Urzędu Miasta w Trzebini:

Bank Spółdzielczy Oddział w Trzebini

51 8444 0008 0000 0375 7018 0010

 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta w Trzebini ul. Narutowicza 10 – II piętro, pokój nr 13

- komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu,

- w dniu przetargu jego uczestnicy zobowiązani są posiadać:

  • dokument tożsamości oraz w przypadku nabywania nieruchomości przez  osoby prawne  aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą – aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej  - umowę spółki oraz stosowne umocowanie do działania w imieniu spółki,

- w przetargu można brać udział osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa notarialnego przedłożonego w oryginale w dniu przetargu,

- nabycie nieruchomości przez cudzoziemca odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,

- osobom, które nie wygrają przetargu  wadium  zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, w terminie nie później niż przed upływem  trzech dni,

- wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygrała, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia prawa własności,

- wadium przepada na rzecz Gminy Trzebinia w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej,

-  nabywca ponosi wszelkie opłaty związane z nabyciem nieruchomości (notarialne sądowe), 

- Burmistrz Miasta Trzebini zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu z ważnej przyczyny.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami przy ul. Narutowicza 10,  II piętro,  pokój nr 17,  tel.  (32) 7111067.

 

sierpień 2017
P W Ś C Pt S N
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

 

GMINA TRZEBINIA
ul. Marszałka Piłsudskiego 14
32 - 540 Trzebinia
NIP:  628-226-01-22

URZĄD MIASTA W TRZEBINI
tel. 32 6121 227, fax: 32 6121 147
Godziny pracy: 
pn., śr., czw. 7.30 - 15.30 
wtorek: 7.30 - 17.00
piątek: 7.30 - 14.00