• wersja standardowa
  • Wersja kontrastowa

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 14.05.2015 r. w sprawie przetargu na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości przy ul. Grunwaldzkiej i ul. Wyspiańskiego w Trzebini, nieruchomości przy ul. Szymborskiej w Karniowicach oraz lokalu mieszkalnego nr 2

BURMISTRZ MIASTA TRZEBINI

ogłasza

czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w Trzebini przy ulicy Grunwaldzkiej obręb Trzebionka

pkt. I

Lp

Działka nr

Łączna pow. ha

Cena wywoławcza  wraz z 23% podatkiem VAT

Wadium z  opisem

Termin  wniesienia wadium

Termin przetargu

1.

49/66

49/68

0.1771

50.000,00 zł

5.000,00zł „przetarg dz. 49/66, 49/68”

 19.06.2015r na rachunku Urzędu

24.06.2015 r godz. 1000

 

Dla powyższej nieruchomości Sąd Rejonowy w Chrzanowie – Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą  KR1C/00019676/7, zgodnie z którą właścicielem nieruchomości jest Gmina Trzebinia. Nieruchomość  wolna jest od jakichkolwiek obciążeń oraz nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Trzebinia,  obszar ten oznaczony jest symbolem identyfikacyjnym planu 20 MN,  – teren mieszkalnictwa jednorodzinnego. Pierwszy przetarg  na sprzedaż w/w nieruchomości przeprowadzony został  dnia  16.07.2014r,  drugi przetarg odbył się 15.10.2014r, a trzeci przetarg odbył się 01.04.2015r.

Wadium należy wpłacić na niżej podane konto.

 

  pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Trzebini przy ul. Wyspiańskiego obręb Trzebionka.

         pkt. II

Lp

Działka nr

 pow. ha

Cena wywoławcza  wraz z 23% podatkiem VAT

Wadium z  opisem

Termin  wniesienia wadium

Termin przetargu

1.

1704/171

0,3780

332.000,00 zł

35.000,00zł „przetarg dz. 1704/171”

19.06.2015r. na rachunku Urzędu

24.06.2015 r godz. 1020

 

Dla powyższej nieruchomości Sąd Rejonowy w Chrzanowie – Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą  KR1C/00044715/7, zgodnie z którą właścicielem nieruchomości jest Gmina Trzebinia. Nieruchomość  wolna jest od jakichkolwiek obciążeń oraz nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Trzebinia,  obszar ten oznaczony jest symbolem  identyfikacyjnym planu  2U – teren zabudowy usługowej.

 

 pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Karniowicach przy ul. Szymborskiej obręb Karniowice.

         pkt. III

Lp

Działka nr

Łączna pow. ha

Cena wywoławcza  wraz z 23% podatkiem VAT

Wadium z  opisem

Termin  wniesienia wadium

Termin przetargu

1.

12/3, 11/6

0,2050

74.000,00 zł

10.000,00zł „przetarg dz. 12/3, 11/6”

19.06.2015r. na rachunku Urzędu

24.06.2015r godz. 1100

        

Dla powyższej nieruchomości Sąd Rejonowy w Chrzanowie – Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą  KR1C/00083712/1, zgodnie z którą właścicielem nieruchomości      jest Gmina Trzebinia. Nieruchomość  wolna jest od jakichkolwiek obciążeń oraz nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań. Dla przedmiotowej nieruchomości nie ma aktualnie      obowiązującego planu  zagospodarowania przestrzennego.

 

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Trzebini w budynku Os. Gaj nr 5.

   pkt.IV

 

Lp

Lokalizacja nr działki, pow. obręb

Opis  nieruchomości

Łączna cena wywoławcza

Wadium z opisem

Termin wniesienia wadium

Termin przetargu

1

Lokal mieszkalny nr 2 w budynku Os. Gaj nr 5 w Trzebini, składający się z jednego pokoju, kuchni, łazienki i przedpokoju.

 Pow.  użytkowa lokalu  wynosi  36,39 m2 – udział w  częściach wspólnych budynku oraz w działce nr  765/85 o pow. 0,0601ha, obręb Siersza  obj. kw.KR1C 00058151/6 wynosi 67/1000 części.

50.000,00 zł

5.000,00 zł  „przetarg      lokal nr 2”

19.06.2015 r na rachunku   Urzędu

24.06.2015 r godz. 1120

 

Dla powyższej nieruchomości Sąd Rejonowy w Chrzanowie – Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą  KR1C/00058151/6, zgodnie z którą właścicielem nieruchomości jest Gmina Trzebinia. Przedmiotowy lokal oraz  działka   wolny jest od  obciążeń. Lokal nie posiadają świadectwa  charakterystyki energetycznej, o którym mowa w ustawie prawo budowlane.

Przedmiot przetargu może być oglądany w dni robocze od poniedziałku  do piątku od 800 – 1400,  wtorek  od 800-1600,  do dnia 24.06.2015r. , po wcześniejszym ustaleniu terminu pod numerem   telefonu  (32) 6122116.

Wadium należy wpłacić na niżej podane konto.

 

 

 Działki opisane w pkt.I, pkt II, oraz w pkt. III stanowią teren niezabudowany. Właściciel nie dysponuje badaniami gruntu, w związku z powyższym na zasadzie art. 558kc w umowie kupna sprzedaży strony umownie wyłączą odpowiedzialność sprzedawcy  z tytułu rękojmi za wady rzeczy  sprzedanej. Działki zbywane będą w stanie istniejącym,

-  termin składania wniosków przez osoby, którym przysługiwałoby pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014r.  poz. 518 ze zm.) dla pkt. I upłynął  18.04. 2014r. , dla pkt. II,  pkt. III i pkt. IV upłynął 07.05.2015r.

- przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta w Trzebini – ul. Narutowicza 10 –II piętro, pokój nr 13,

- warunkiem  przystąpienia  do  przetargu  jest  wpłacone  wadium  w pieniądzu w wysokości i opisem podanym w tabeli, na konto Urzędu Miasta w Trzebini:

 

Bank Spółdzielczy Oddział w Trzebini

51 8444 0008 0000 0375 7018 0010

 

- komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu,

- w dniu przetargu jego uczestnicy zobowiązani są posiadać:

dokument tożsamości oraz w przypadku nabywania nieruchomości przez osoby prawne pełny, aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą – aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej  - umowę spółki oraz stosowne umocowanie do działania w imieniu spółki,

- w przetargu można brać udział osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa  notarialnego przedłożonego w oryginale w dniu przetargu,

- nabycie nieruchomości przez cudzoziemca odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 24 marca 1920r.  o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,

- osobom, które nie wygrają przetargu  wadium  zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu,  w terminie nie później niż przed upływem  trzech dni,

- wadium  wpłacone  przez osobę, która przetarg wygrała, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia prawa własności,

- wadium przepada na rzecz Gminy Trzebinia w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej,

-  nabywca ponosi wszelkie opłaty związane z nabyciem nieruchomości (notarialne, sądowe), 

- Burmistrz Miasta Trzebini zastrzega sobie prawo odstąpienia od  przetargu  z ważnej przyczyny.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami  przy ul. Narutowicza 10,  II piętro,  pokój nr 17,  tel.  (32) 7111067.

lipiec 2017
P W Ś C Pt S N
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

 

GMINA TRZEBINIA
ul. Marszałka Piłsudskiego 14
32 - 540 Trzebinia
NIP:  628-226-01-22

URZĄD MIASTA W TRZEBINI
tel. 32 6121 227, fax: 32 6121 147
Godziny pracy: 
pn., śr., czw. 7.30 - 15.30 
wtorek: 7.30 - 17.00
piątek: 7.30 - 14.00