• wersja standardowa
  • Wersja kontrastowa

Zarządzenie nr 0050.184.2015 BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI z dnia 11.06.2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U z 2014 r., poz. 518 z późn.zm.) -

 

Zarządzam, co następuje:

§ 1.

 

Przeznaczam do oddania w dzierżawę;

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebionka numerem geodezyjnym 190/10 o pow. około 0,1000 ha, położony w Trzebini przy ul. 22 Lipca, z przeznaczeniem na cele upraw rolnych - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem 10 ZU - tereny zieleni urządzonej oraz 3 KZ - tereny tras drogowych – teren ulicy zbiorczej, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00044715/7,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Siersza numerem geodezyjnym 765/294 o pow. około 42,43 m2, położony w Trzebini na Os. Gaj z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej (dwa istniejące kioski handlowe) - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00046272/3,

 

- teren stanowiący nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr. Młoszowa numerem geodezyjnym 867/25 o pow. 0,2855 ha, położony w Młoszowej z przeznaczeniem na cele upraw rolnych - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00046964/1,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Bolęcin numerem geodezyjnym 237/32 o pow. około 59 m2, położony w Bolęcinie przy ul. Sportowej z przeznaczeniem pod istniejącą zabudowę z wyłączeniem handlu i usług - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00047371/4,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Wodna numerem geodezyjnym 1085 o pow. około 0,0828 ha, położony w Trzebini przy ul. Spacerowej, z przeznaczeniem na cele upraw ogrodniczo-sadowniczych - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00088214/5,

 

- teren stanowiący nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 153/233 o pow. 18 m2, położony w Trzebini przy ul. Topolowej, z przeznaczeniem pod istniejący garaż murowany - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00026077/0,

 

- teren stanowiący nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 191/273 o pow. 23 m2 zabudowaną garażem murowanym, stanowiącą własność Gminy Trzebinia, objętą księgą wieczystą KR1C/00045770/7 oraz 1/36 udziału części nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 191/263 o pow. 0,2186 ha z przeznaczeniem jako teren niezbędny do prawidłowego użytkowania garażu, będącej własnością Gminy Trzebinia, objętej księgą wieczystą KR1C/00059497/0, położony w Trzebini na Os. ZWM - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego,

 

- teren stanowiący nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebionka numerem geodezyjnym 1103/17 o pow. 20 m2, położony w Trzebini przy ul. 1 Maja z przeznaczeniem pod istniejący garaż murowany - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00055198/6,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebionka numerem geodezyjnym 1103/14 o łącznej pow. około 48 m2, położony w Trzebini przy ul. 1 Maja z przeznaczeniem pod trzy istniejące garaże typu "blaszak" - na rzecz dotychczasowych dzierżawców na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00055198/6,

 

- teren stanowiący nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr. Siersza numerem geodezyjnym 765/207 o pow. 38 m2, położony w Trzebini na Os. Gaj z przeznaczeniem pod istniejący garaż murowany wraz z terenem niezbędnym do jego użytkowania - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00046272/3,

 

- teren stanowiący nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr. Siersza numerem geodezyjnym 765/187 o pow. 22 m2, stanowiącą własność Gminy Trzebinia, objętą księgą wieczystą KR1C/00046272/3 oraz nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr. Siersza numerem geodezyjnym 765/214 o pow. 4 m2, stanowiącą własność Gminy Trzebinia, objętą księgą wieczystą KR1C/00065606/3, położony w Trzebini na Os. Gaj, z przeznaczeniem pod istniejący garaż murowany wraz z terenem niezbędnym do jego użytkowania - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Siersza numerem geodezyjnym 591/57 o łącznej pow. około 26 m2, położony w Trzebini przy ul. Grunwaldzkiej z przeznaczeniem pod istniejącą zabudowę z wyłączeniem handlu i usług (stanowiska kontenerowe do odbioru odpadów stałych) - na rzecz dotychczasowych dzierżawców na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00076803/4,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Wodna numerem geodezyjnym 153/1 o pow. około 105 m2, położony w Trzebini przy ul. 1 Maja z przeznaczeniem pod drogę dojazdową - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00041647/8,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Myślachowice numerem geodezyjnym 2144/3 o pow. około 0,0435 ha, położony w Myślachowicach przy ul. Łąkowej z przeznaczeniem pod istniejącą zabudowę z wyłaczeniem handlu i usług (budynek gospodarczy) oraz z przeznaczeniem na cele upraw ogrodniczo-sadowniczych - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00058677/9,

 

- teren stanowiący nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr. Bolęcin numerami geodezyjnymi 615/50 i 615/51 o łącznej pow. 1,0200 ha, położony w Bolęcinie przy ul. Topolowej z przeznaczeniem na cele upraw rolnych - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00047371/4,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebionka numerami geodezyjnymi 94/39 i 94/40 o łącznej pow. około 0,0500 ha, położony w Trzebini przy ul. Zawadzkiego z przeznaczeniem na cele upraw rolnych - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem 3MW – tereny mieszkalnictwa wielorodzinnego oraz oznaczony symbolem 10 KD - tereny dróg, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00009530/9,

 

§ 2.

 

1. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy ustalona na podstawie uchwały Rady Miasta Trzebini Nr XVI/169/VI/2011 z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu dzierżawy gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Trzebinia, wynosi:

  • uprawy rolne 71,00 zł/ha/rok
  • uprawy ogrodnicze,sadownicze 531,00 zł/ha/rok
  • tereny i ogródki przydomowe 0,90 zł/m2/rok + 23% podatku VAT
  • garaże ( przenośne i stałe) 16,00 zł/m2/rok + 23% podatku VAT
  • dojazdy, przejazdy, obejścia 4,40 zł/m2/rok + 23% podatku VAT
  • zabudowa z wył. handlu i usług 1,90 zł/m2/rok + 23% podatku VAT
  • handel - usługi na terenie miasta 6,00 zł/m2/ miesiąc + 23% podatku VAT

 

Zgodnie z § 1 powyższej uchwały roczny czynsz za dzierżawę gruntu komunalnego, bez względu na powierzchnię i cel dzierżawy nie może być niższy niż 50,00 zł (netto).

 

2. Miesięczny czynsz dzierżawny płatny jest do 10-dnia każdego miesiąca, natomiast roczny czynsz dzierżawny płatny jest do 31 marca każdego roku.

3. Wysokość czynszu dzierżawnego ulega zmianie w wypadku podjęcia przez Radę Miasta nowej uchwały.

 

§ 3.

 

Szczegółowe warunki dzierżawy określi stosowna umowa dzierżawy.

 

§ 4.

 

Zarządzenie niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Trzebini ul. Piłsudskiego 14, ul. Narutowicza 10 oraz na tablicy ogłoszeń właściwych Rad Osiedlowych oraz Rad Sołeckich.

Ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej Urzędu www.trzebinia.pl

 

§ 5.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini.

 

§ 6.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

lipiec 2017
P W Ś C Pt S N
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Zbliżające się wydarzenia

 

GMINA TRZEBINIA
ul. Marszałka Piłsudskiego 14
32 - 540 Trzebinia
NIP:  628-226-01-22

URZĄD MIASTA W TRZEBINI
tel. 32 6121 227, fax: 32 6121 147
Godziny pracy: 
pn., śr., czw. 7.30 - 15.30 
wtorek: 7.30 - 17.00
piątek: 7.30 - 14.00