• wersja standardowa
  • Wersja kontrastowa

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI z 26 czerwca 2015r.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI z 26 czerwca 2015r
Burmistrz Miasta Trzebini
ogłasza
I przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Trzebini przy ulicy Tuwima, obręb Trzebionka, w specjalnej strefie ekonomicznej.

 

Lp.

Działka nr

 Powierzchnia  działki

Cena wywoławcza wraz z 23% podatkiem VAT

Wadium z opisem

Termin wpłaty wadium

Termin przetargu

1.

 1704/207

  

0,4061 ha.

275.000,00zł.

50.000,00zl. „Przetarg działka 1704/207”

31.07.2015r.

na rachunku Urzędu

05.08.2015r.

godz.  1000

Przedmiotem  sprzedaży  jest nieruchomość niezabudowana położona w Trzebini przy ulicy Tuwima, obręb Trzebionka, oznaczona numerem  1704/207 o pow. 0,4061 ha,  objęta księgą wieczystą  KR1C/00044715/7, stanowiąca własność Gminy Trzebinia.
Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży znajduje się w 100% - w obszarze Krakowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej zarządzanej przez Krakowski Park Technologiczny w Krakowie. Zarządzającemu  strefą służy prawo pierwokupu nieruchomości.
Przedmiot sprzedaży  składa się z działki objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu po południowej stronie  ulicy Tuwima w Trzebini, zatwierdzonym uchwałą Rady Miasta  Trzebini Nr L/526/VI/2014 z dnia 18 kwietnia 2014r. (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z dnia 30 kwietnia 2014r., poz. 2478).

Zgodnie z w/w planem  

- działka nr 1704/207  znajdują się na terenie przeznaczonym pod:

  • tereny zabudowy produkcyjno - usługowej - symbol identyfikacyjny planu 1PU,
  • tereny zieleni naturalnej - symbol identyfikacyjny planu 3ZR,
  • tereny zieleni urządzonej realizowanej w ramach inwestycji na terenie 1PU – symbol identyfikacyjny planu 1ZU,

Nieruchomość wolna jest  od obciążeń i zobowiązań.
Cena sprzedaży płatna jest jednorazowo przed zawarciem notarialnej umowy sprzedaży.
Gmina Trzebinia w umowie sprzedaży ustanowi służebność  przejazdu i przechodu przez  działkę stanowiącą własność  Gminy Trzebinia oznaczoną w operacie ewidencji obr. Trzebionka numerem geodezyjnym 1704/191 o pow. 0,1101 ha, objętą księgą wieczystą KR1C/00044715/7, na  rzecz każdoczesnego właściciela działki oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obręb Trzebionka numerem geodezyjnym 1704/207 o pow. 0,4061 ha objętej księgą wieczystą KR1C/00044715/7.
Z tytułu ustanowienia służebności gruntowej ustala się jednorazowe wynagrodzenie w wysokości 6.455,04 brutto (słownie: sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć zł 04/100). Wartość tej służebności zostanie doliczona do wylicytowanej ceny.
Przetarg na wyżej wymienioną nieruchomość  odbędzie się w siedzibie   Urzędu Miasta w Trzebini ulica Narutowicza 10 – II piętro, pokój nr 13.
Warunkiem  przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu w wysokości i z opisem podanym w tabeli na  konto Urzędu  Miasta w Trzebini

Bank Spółdzielczy Oddział w Trzebini
51 8444 0008 0000 0375 7018 0010 

Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu,
W dniu przetargu jego uczestnicy zobowiązani są posiadać dowód tożsamości, który podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
W przypadku nabywania nieruchomości przez osoby prawne należy przedłożyć aktualny odpis  z  Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku osób prowadzących  działalność gospodarczą – wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie   Spółki Cywilnej - umowę spółki oraz stosowne umocowanie do działania w imieniu spółki.
W przetargu można brać udział osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa  notarialnego przedłożonego w oryginale w dniu przetargu.
Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 24 marca 1920r. , o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.
Osobom, które nie wygrają przetargu  wadium  zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu,  w terminie nie później niż przed upływem  trzech dni.
Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygrała, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia prawa własności.
Wadium przepada na rzecz Gminy Trzebinia w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.
Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługiwałoby pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami do pierwszego przetargu upłynął dnia 18.06.2015 r.
Nabywca ponosi wszelkie opłaty związane z nabyciem nieruchomości.                 
Burmistrz Miasta Trzebini zastrzega sobie prawo odstąpienia od  przetargu  z ważnej przyczyny.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini przy ul. Narutowicza 10 - II  piętro, pokój nr 17, tel. (32) 7111067.

 

 

 

listopad 2017
P W Ś C Pt S N
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

 

GMINA TRZEBINIA
ul. Marszałka Piłsudskiego 14
32 - 540 Trzebinia
NIP:  628-226-01-22

URZĄD MIASTA W TRZEBINI
tel. 32 6121 227, fax: 32 6121 147
Godziny pracy: 
pn., śr., czw. 7.30 - 15.30 
wtorek: 7.30 - 17.00
piątek: 7.30 - 14.00