• wersja standardowa
  • Wersja kontrastowa

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Trzebini z 02.07.2015 r. w sprawie przetargu na sprzedaż nieruchomości, położonej w Trzebini przy ul. Jana Pawła II

Zobacz treść ogłoszenia

 

Burmistrz  Miasta  Trzebini

ogłasza

 

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości oznaczonej  w operacie ewidencji gruntów obr Myślachowice  numerem geodezyjnym 1535/14 o pow. 0,0121 ha, stanowiącej własność Gminy Trzebinia, zabudowanej budynkiem handlowym nr 48 o powierzchni użytkowej 66,76 m2, położonej  w Trzebini przy ul. Jana Pawła II.

 

Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Chrzanowie  -  Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KR1C/00052690/4, działy III i IV tej księgi wieczystej wolne są od wpisów.  Przedmiotowa nieruchomość została zabudowana w/w budynkiem przez dzierżawcę na podstawie pozwolenia na budowę. W związku z powyższym  z tego tytułu przysługują mu roszczenia o zwrot nakładów.   Powołana wyżej działka  jest obecnie  dzierżawiona przez dzierżawcę na podstawie umowy dzierżawy na czas określony, która wygasa dnia 29.02.2016r 

 

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługiwałoby pierwszeństwow nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami do pierwszego przetargu upłynął  dnia  11.05.2015r.

 

Dla  nieruchomości oznaczonej numerem 1535/14 położonej  w obr Myślachowice brak  jest  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości wynosi 179.220,00 zł, netto (słownie: sto  siedemdziesiąt  dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia  zł,- 00/100), w tym wartość lokalu  użytkowego 168.020,00 zł, wartość gruntu 11.200,00 zł. Do ceny osiągniętej w trybie przetargowym zostanie doliczony podatek VAT według obowiązujących przepisów  w dniu sprzedaży.

 

Przetarg odbędzie się dnia 12.08.2015 r. o godz  1000  w siedzibie Urzędu Miasta w Trzebini  przy ulicy Narutowicza 10,  II piętro, pokój nr 13.

 

Warunkiem    przystąpienia     do     przetargu   jest   wpłata  wadium   w  pieniądzu  w   wysokości  10.000,00 zł,  z opisem „Przetarg budynek”. Termin wniesienia wadium   07.08.2015r, na  rachunku Urzędu Miasta w Trzebini:

Bank Spółdzielczy Oddział w Trzebini

51 8444 0008 0000 0375 7018 0010

- komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu,

- w dniu przetargu jego uczestnicy zobowiązani są posiadać:

  • dokument tożsamości oraz w przypadku nabywania nieruchomości przez  osoby prawne pełny, aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą – aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej  -  umowę spółki oraz stosowne umocowanie do działania w imieniu spółki,

- w przetargu można brać udział osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa  notarialnego przedłożonego w oryginale w dniu przetargu,

- nabycie nieruchomości przez cudzoziemca odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 24 marca 1920r.  o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,

- osobom, które nie wygrają przetargu  wadium  zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, w terminie nie później niż przed upływem  trzech dni,

- wadium  wpłacone  przez osobę, która przetarg wygrała, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia prawa własności,

- wadium przepada na rzecz Gminy Trzebinia w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej,

- nabywca ponosi wszelkie opłaty związane z nabyciem nieruchomości (notarialne sądowe), 

- Burmistrz Miasta Trzebini zastrzega sobie prawo odstąpienia od  przetargu  z ważnej przyczyny.

 

Szczegółowe   informacje   można   uzyskać   w   Referacie   Gospodarki Nieruchomościami  przy ul. Narutowicza 10,  II piętro,  pokój nr 17,  tel.  (32) 7111067.

lipiec 2017
P W Ś C Pt S N
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

 

GMINA TRZEBINIA
ul. Marszałka Piłsudskiego 14
32 - 540 Trzebinia
NIP:  628-226-01-22

URZĄD MIASTA W TRZEBINI
tel. 32 6121 227, fax: 32 6121 147
Godziny pracy: 
pn., śr., czw. 7.30 - 15.30 
wtorek: 7.30 - 17.00
piątek: 7.30 - 14.00