• wersja standardowa
  • Wersja kontrastowa

Zarządzenie Nr 0050.227.2015 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 16.07.2015 r. w sprawie nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U z 2015 r., poz. 782 z późn.zm.) -

 

 

 

Zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Przeznaczam do oddania w dzierżawę:

 

- pomieszczenia tj. dużej sali, kuchni i magazynu o łącznej powierzchni użytkowej 187 m2 , znajdujące się na I piętrze w budynku stanowiącym siedzibę OSP Myślachowice, położonym przy ul. Trzebińskiej w Myślachowicach, który usytuowany jest na nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Myślachowice numerem geodezyjnym 5/7 z przeznaczeniem na cele prowadzenia działalności usługowej na okres 1 roku, dla której nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiącej własność Gminy Trzebinia, objętej księgą wieczystą nr KR1C/00040889/9,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 1692 (poprzedni numer działki pb 161/2) o pow. około 10 m2, położony w Trzebini przy ul. Narutowicza, z przeznaczeniem pod zabudowę z wyłączeniem handlu i usług (lokalizacja stanowisk kontenerowych do odbioru odpadów stałych) - na rzecz wnioskodawcy, na okres 1 roku, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – oznaczony symbolem MU4 – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, będący we władaniu Gminy Trzebinia, objęty wykazem hipotecznym lwh 918 gm. kat. Trzebinia.

 

§ 2.

 

1. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy ustalona na podstawieuchwały Rady Miasta Trzebini Nr XVI/169/VI/2011 z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu dzierżawy gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Trzebinia, wynosi:

 

- zabudowa z wył. handlu i usług 1,90 zł/m2/rok + 23% podatku VAT

 

Zgodnie z § 1 powyższej uchwały roczny czynsz za dzierżawę gruntu komunalnego, bez względu na powierzchnię i cel dzierżawy nie może być niższy niż 50,00 zł (netto).

 

2. Ponadto czynsz za dzierżawę został określony na podstawie § 2 ust.4 zarządzenia Nr 0050.53.2012 Burmistrza Miasta Trzebinia z dnia 09.02.2012 r. w sprawie: zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Trzebinia i wynosi 100,00 zł miesięcznie + 23 % VAT.

3. Miesięczny czynsz dzierżawy płatny jest do 10-go dnia każdego miesiąca, natomiast roczny czynsz dzierżawny płatny jest do 31 marca każdego roku.

4. Wysokość czynszu dzierżawy ulega zmianie w wypadku podjęcia przez Burmistrza Miasta Trzebini nowego zarządzenia, a takżewysokość czynszu dzierżawnego ulega zmianie w wypadku podjęcia przez Radę Miasta nowej uchwały.

§ 3.

 

Szczegółowe warunki dzierżawy określi stosowna umowa dzierżawy.

 

§ 4.

 

Zarządzenie niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Trzebini ul. Piłsudskiego 14, ul. Narutowicza 10 oraz na tablicy ogłoszeń właściwej Rady Sołeckiej oraz Rady Osiedlowej.

Ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej Urzędu www.trzebinia.pl

 

§ 5.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini.

 

§ 6.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

lipiec 2017
P W Ś C Pt S N
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

 

GMINA TRZEBINIA
ul. Marszałka Piłsudskiego 14
32 - 540 Trzebinia
NIP:  628-226-01-22

URZĄD MIASTA W TRZEBINI
tel. 32 6121 227, fax: 32 6121 147
Godziny pracy: 
pn., śr., czw. 7.30 - 15.30 
wtorek: 7.30 - 17.00
piątek: 7.30 - 14.00