• wersja standardowa
  • Wersja kontrastowa

ZARZĄDZENIE Nr 0050.239.2015 BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI Z DNIA 30.07.2015r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050.239.2015
BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI
Z DNIA 30.07.2015r.

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.594 z późn.zm.) i art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz.782 z późn.zm.) oraz w wykonaniu uchwały Rady Miasta Trzebini Nr IX/100/VII/2015 z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa użytkowania wieczystego  niezabudowanych nieruchomości  oznaczonych w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebinia numerami geodezyjnymi 2323/1 o pow.0,8449 ha i 1379/3 o pow. 0,0160 ha  

Zarządzam co następuje :

§ 1.

Przeznaczam do sprzedaży w trybie przetargowym prawo użytkowania wieczystego niezabudowanych nieruchomości, położonych przy ulicy Ochronkowej w Trzebini, oznaczonych w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebinia numerami geodezyjnymi:
2323/1 o pow.0,8449 ha i 1379/3 o pow.0,0160 ha
objętych księgami wieczystymi nr KR1C/00074059/9 i KR1C/00074060/9, prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Chrzanowie – Wydział Ksiąg Wieczystych, stanowiących własność Skarbu Państwa – w użytkowaniu wieczystym Gminy Trzebinia.


§ 2.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Trzebinia dla obszaru Śródmieście – Południe w Trzebini, zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta Trzebini Nr XLIX/572/III/2002  z dnia 27 września  2002r., działki szczegółowo opisane w §1  znajdują się na terenie oznaczonym symbolem 2PT   – tereny produkcyjno - techniczne, obiekty przemysłowe


§ 3.

Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego w/w działek w trybie przetargowym, następuje na cele zabudowy obiektami przemysłowymi, zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego.


§ 4.

Łączna cena wywoławcza prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej (dz. 2323/1 i 1379/3), ustalona w oparciu o jej wartość rynkową, powiększona o należny podatek VAT w stawce 23% wynosi brutto 580.000,00 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).


§ 5.

1. Wysokość stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 3% wartości gruntu.
2. Opłata roczna winna być wpłacana do 31 marca każdego roku kalendarzowego, z góry za dany rok, na konto Starostwa Powiatowego w Chrzanowie.
3. Opłata roczna może być aktualizowana na skutek zmiany wartości gruntu nie częściej niż raz na 3 lata.


§ 6.

Zgodnie z art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami osobie, której przysługuje roszczenia o nabycie przedmiotowej nieruchomości z mocy niniejszej ustawy  lub odrębnych przepisów oraz osobie będącej poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu – przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu.
Z upływem tego terminu wygasają prawa roszczeniowe do zbywanej nieruchomości.


§ 7.

Zarządzenie podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta w Trzebini przy ul.Piłsudskiego 14 i przy ul.Narutowicza 10, natomiast informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej www.trzebinia.pl


§ 8.

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.


§ 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

lipiec 2017
P W Ś C Pt S N
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

 

GMINA TRZEBINIA
ul. Marszałka Piłsudskiego 14
32 - 540 Trzebinia
NIP:  628-226-01-22

URZĄD MIASTA W TRZEBINI
tel. 32 6121 227, fax: 32 6121 147
Godziny pracy: 
pn., śr., czw. 7.30 - 15.30 
wtorek: 7.30 - 17.00
piątek: 7.30 - 14.00