• wersja standardowa
  • Wersja kontrastowa

ZARZĄDZENIE Nr 0050.240.2015 BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI Z DNIA 30.07.2015r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050.240.2015
BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI
Z DNIA 30.07.2015r.

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.594 z późn.zm.) i art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz.782 z późn.zm.) oraz w wykonaniu uchwały Rady Miasta Trzebini Nr IX/99/VII/2015 z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej obciążonej prawem użytkowania wieczystego na rzecz jej użytkownika wieczystego

Zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przeznaczam do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomość obciążoną prawem użytkowania wieczystego, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 153/49 o pow.0,0530 ha – obręb Trzebinia, objętą księgą wieczystą nr KR1C/00023133/0 Sądu Rejonowego w Chrzanowie, zabudowaną pawilonem handlowym, stanowiącą własność Gminy Trzebinia – w użytkowaniu wieczystym osoby fizycznej.


§ 2.

Dla przedmiotowego terenu brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.


§ 3.

Cena przedmiotowej nieruchomości (bez budynku), ustalona w oparciu o jej wartość rynkową wraz z podatkiem VAT wynosi 72.137,04 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści siedem złotych 04/100)


§ 4.

Zgodnie z art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami osobie, której przysługuje roszczenia o nabycie przedmiotowej nieruchomości z mocy niniejszej ustawy  lub odrębnych przepisów oraz osobie będącej poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu – przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu.
Z upływem tego terminu wygasają prawa roszczeniowe do zbywanej nieruchomości.


 § 5.

Zarządzenie podlega wywieszeniu na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta w Trzebini przy ul.Piłsudskiego 14 i przy ul.Narutowicza 10, natomiast informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej a także na stronie internetowej www.trzebinia.pl


§ 6.

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

lipiec 2017
P W Ś C Pt S N
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Zbliżające się wydarzenia

 

GMINA TRZEBINIA
ul. Marszałka Piłsudskiego 14
32 - 540 Trzebinia
NIP:  628-226-01-22

URZĄD MIASTA W TRZEBINI
tel. 32 6121 227, fax: 32 6121 147
Godziny pracy: 
pn., śr., czw. 7.30 - 15.30 
wtorek: 7.30 - 17.00
piątek: 7.30 - 14.00