• wersja standardowa
  • Wersja kontrastowa

Zarządzenie Nr 0050.268.2015 z dnia 27.08.2015

ZARZĄDZENIE  0050.268.2015
BURMISTRZA  MIASTA  TRZEBINI
Z DNIA 27.08.2015

w sprawie: ogłoszenia  wykazu  nieruchomości  przeznaczonej  do  sprzedaży.      

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013r. ,  poz. 594 z późn. zm.) i art. 35 ust. 1, 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o  gospodarce  nieruchomościami  (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 782  z  późn.  zm.) oraz w wykonaniu  Uchwały Rady Miasta Trzebini Nr X/118/VII/2015 z dnia  31 lipca 2015r. w  sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 1120/9 o pow. 0,0325 ha, obręb Trzebionka, stanowiącej  własność Gminy Trzebinia.

Zarządzam co następuje:

§1.

Przeznaczam  do sprzedaży w trybie przetargowym  nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obręb  Trzebionka nr 1120/9 o pow. 0,0325 ha,  objętą księgą wieczystą nr KR1C/00044715/7, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Chrzanowie – Wydział Ksiąg Wieczystych, stanowiącą  własność Gminy Trzebinia, dla której nie ma  aktualnie  obowiązującego  miejscowego  planu zagospodarowania  przestrzennego.

§2.

Cena przedmiotowej  nieruchomości, ustalona w oparciu o jej wartość rynkową   wraz z obowiązującym podatkiem VAT wynosi 17.500,00 zł(słownie: siedemnaścietysięcypięćset zł).

§3.

Zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2  ustawy o gospodarce nieruchomościami - osobie , której przysługuje roszczenie o nabycie przedmiotowej nieruchomości na mocy tej ustawy lub odrębnych przepisów, a także osobie która  jest poprzednim  właścicielem zbywanej  nieruchomości,  pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo  jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni, licząc  od dnia wywieszenia wykazu - przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu. Z upływem terminu wygasają  prawa roszczenia do zbywanej nieruchomości.

§4.

Zarządzenie  niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Trzebini - ul. Piłsudskiego 14  i ul. Narutowicza 10, natomiast informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej a także na stronie internetowej   www.trzebinia.pl

§5.

Wykonanie  zarządzenia  powierza się  Naczelnikowi   Wydziału  Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

§6.

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

lipiec 2017
P W Ś C Pt S N
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Zbliżające się wydarzenia

 

GMINA TRZEBINIA
ul. Marszałka Piłsudskiego 14
32 - 540 Trzebinia
NIP:  628-226-01-22

URZĄD MIASTA W TRZEBINI
tel. 32 6121 227, fax: 32 6121 147
Godziny pracy: 
pn., śr., czw. 7.30 - 15.30 
wtorek: 7.30 - 17.00
piątek: 7.30 - 14.00