• wersja standardowa
  • Wersja kontrastowa

Zarządzenie 0050.269.2015 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 27.08.2015

ZARZĄDZENIE  0050.269.2015
BURMISTRZA  MIASTA  TRZEBINI
Z DNIA 27.08.2015

w sprawie: ogłoszenia  wykazu  nieruchomości  przeznaczonej  do  sprzedaży.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013r. , poz. 594 z późn. zm.) art. 35 ust. 1 i 2  art. 37 ust.  2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015r.,  poz. 782 z późn. zm.) oraz w wykonaniu Uchwały Rady Miasta Trzebini Nr X/119/VII/2015 z dnia 31 lipca 2015r. w  sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości  oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obręb Wodna nr 1336/3 o pow. 0,0389 ha,  stanowiącej własność Gminy Trzebinia.

Zarządzam co następuje:

§1.

Przeznaczam  do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obręb Wodna, numerem geodezyjnym 1336/3 o pow. 0,0389 ha, objętą księgą wieczystą  KR1/00076848/1 stanowiącą własność Gminy Trzebinia.
Przedmiot sprzedaży objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Trzebinia dla terenu Górka w Trzebini zatwierdzonym uchwałą Nr XLIX/571/III/2002 z dnia 27 września 2002r. Zgodnie z przedmiotowym planem w.w działka znajduje się na terenie przeznaczonym  pod:
tereny wydzielonych  garaży i parkingów – symbol identyfikacyjny planu 2KP,
tereny produkcyjno – techniczne - symbol identyfikacyjny planu 2PT,
tereny tras drogowych - symbol identyfikacyjny planu  4KL.

§2.

Cena przedmiotowej nieruchomości wynosi 35.500,00 zł brutto (słownie: trzydzieści pięć tysięcy pięćset zł,- 00/100).

§3.

Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2  ustawy o gospodarce nieruchomościami - osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie przedmiotowej nieruchomości na mocy tej ustawy lub odrębnych przepisów, a także osobie która jest poprzednim właścicielem zbywanej  nieruchomości, pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu - przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu.
Z upływem terminu wygasają prawa roszczenia do zbywanej nieruchomości.

§4.

Zarządzenie niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Trzebini - ul. Piłsudskiego 14 i ul. Narutowicza 10 oraz na stronie internetowej  www.trzebinia.pl

§5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini.

§6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

lipiec 2017
P W Ś C Pt S N
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Zbliżające się wydarzenia

 

GMINA TRZEBINIA
ul. Marszałka Piłsudskiego 14
32 - 540 Trzebinia
NIP:  628-226-01-22

URZĄD MIASTA W TRZEBINI
tel. 32 6121 227, fax: 32 6121 147
Godziny pracy: 
pn., śr., czw. 7.30 - 15.30 
wtorek: 7.30 - 17.00
piątek: 7.30 - 14.00