• wersja standardowa
  • Wersja kontrastowa

Zarządzenie 0050.267.2015 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 27.08.2015

ZARZĄDZENIE 0050.267.2015
BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI
Z DNIA 27.08.2015

w sprawie: ogłoszenia  wykazu  nieruchomości  przeznaczonej  do  sprzedaży.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013r,  poz. 594 z późn. zm.) i art. 35 ust. 1, 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2015r. poz. 782 z późn. zm.) oraz w wykonaniu Uchwały Rady Miasta Trzebini Nr XXXV/372/V/2009r. z dnia 26 czerwca 2009 roku  w  sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących mienie komunalne Gminy Trzebinia.

Zarządzam co następuje:

§1.

Przeznaczam  do  sprzedaży w trybie przetargowym  lokal mieszkalny nr  14 położony w Trzebini w budynku przy ul. Głowackiego nr 13A, usytuowany na II piętrze, składający się z trzech pokoi,  kuchni, łazienki, w.c. , oraz  dwóch przedpokoi o łącznej powierzchni użytkowej 58,10m2, wraz z dwoma przynależnymi piwnicami o  o łącznej pow. 16,20m2,  wraz z udziałem wynoszącym 74/2567 w częściach wspólnych budynków wielomieszkaniowych nr  13A i 15A oraz w prawie użytkowania  wieczystego działki nr 1066/21 o pow. 0,0268 ha, nr 1066/23 o pow. 0,1064 ha, 1066/24 o pow. 0,2664 ha, nr 1066/25 o pow. 0,2265 ha obręb Trzebinia, objętej księgą wieczystą KR1C/00062350/2  stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym  Gmina Trzebinia.  

§2.

Łączna cena wywoławcza przedmiotowego lokalu wraz z udziałem w gruncie  wynosi  91.500,00zł,- (słownie: dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset zł  00/100).
Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest  z podatku od towarów i usług na podstawie  art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca  2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.  z 2011 Nr 177, poz. 1054 z  późn. zm.).Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu zostanie naliczona przez Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, którą należy  wpłacić bez  wcześniejszego wezwania, do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego. Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego może  być aktualizowana na skutek zmiany wartości gruntu, nie częściej niż raz na 1 rok.

§3.

Zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2  ustawy o gospodarce nieruchomościami - osobie , której przysługuje roszczenie o nabycie przedmiotowej nieruchomości na mocy tej ustawy lub odrębnych przepisów, a także osobie która jest poprzednim  właścicielem zbywanej  nieruchomości,  pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo  jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni, licząc  od dnia wywieszenia wykazu - przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu.
Z upływem terminu wygasają prawa roszczenia do zbywanej nieruchomości.

§4.

Zarządzenie niniejsze  podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Trzebini - ul. Piłsudskiego 14 i ul. Narutowicza 10 oraz na stronach internetowych www.trzebinia.pl

§5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini.

§6.

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

lipiec 2017
P W Ś C Pt S N
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

 

GMINA TRZEBINIA
ul. Marszałka Piłsudskiego 14
32 - 540 Trzebinia
NIP:  628-226-01-22

URZĄD MIASTA W TRZEBINI
tel. 32 6121 227, fax: 32 6121 147
Godziny pracy: 
pn., śr., czw. 7.30 - 15.30 
wtorek: 7.30 - 17.00
piątek: 7.30 - 14.00