• wersja standardowa
  • Wersja kontrastowa

Ogłoszenia Burmistrza Miasta Trzebini o przetargu na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działek położonych przy ul. Ochronkowej w Trzebini

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI z dnia 17 września 2015 r.

Burmistrz Miasta Trzebini

o g ł a s z a

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

1. Prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości, położonej w Trzebini przy ulicy Ochronkowej – obręb Trzebinia

 

Lp

Nieruchomość składająca się z dwóch działek

Łączna

pow. ha

Cena wywoławcza wraz z 23% podatkiem VAT

Wadium z dopiskiem

Termin wniesienia wadium

Termin przetargu

1.

2323/1

1379/3

0,8609

580.000,00 zł

100.000,00 zł

„przetarg – ulica

Ochronkowa”

27.11.2015 r.

(na rachunku urzędu)

02.12.2015 r.

godz. 10:00

 

2. Dla powyższej nieruchomości Sąd Rejonowy w Chrzanowie – Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste nr KR1C/00074059/9 i KR1C/00074060/9, zgodnie z którymi właścicielem nieruchomości jest Skarb Państwa natomiast użytkownikiem wieczystym jest Gmina Trzebinia. Działka nr 2323/1 pozostaje w użytkowaniu wieczystym do dnia 5 grudnia 2089 roku, natomiast działka nr 1379/3 pozostaje w użytkowaniu wieczystym do dnia 1 września 2099 r.

3. Nieruchomość wolna jest od jakichkolwiek obciążeń oraz nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

4. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Trzebinia dla obszaru Śródmieście-Południe w Trzebini, zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta Trzebini Nr XLIX/572/III/2002 z dnia 27 września 2002 r. działki szczegółowo opisane w pkt 1 znajdują się na terenie oznaczonym symbolem:

-2 PT – tereny produkcyjno – techniczne, obiekty przemysłowe 

5. Na podstawie Uchwały Nr IX/100/VII/2015 Rady Miasta Trzebini z dnia 25 czerwca 2015 r. wyżej wymienione działki zostały przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargowej.

6. Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego w/w działek w trybie przetargowym następuje na cele zgodne z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego.

7.   Wysokość stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 3% wartości gruntu.

- Opłata roczna winna być wpłacana do 31 marca każdego roku kalendarzowego, z góry za dany rok, na konto Starostwa Powiatowego w Chrzanowie.

- Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego może być aktualizowana na skutek zmiany wartości gruntu w okresach nie krótszych niż raz na 3 lata.

8. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta w Trzebini – ul. Narutowicza 10 – II piętro, pokój nr 13.

9. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie  wadium w pieniądzu w wysokości i z dopiskiem podanym w tabeli, na konto Urzędu Miasta w Trzebini:

Bank Spółdzielczy  Oddział w Trzebini     

Nr  51 8444 0008 0000 0375 7018 0010

- Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu.

- W dniu przetargu jego uczestnicy zobowiązani są posiadać dokument  tożsamości, który podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

- Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

- Wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Trzebinia w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.

- Osobom, które nie wygrają przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu  przetargu, w terminie nie później niż przed upływem trzech dni od dnia : odwołania, zamknięcia, unieważnienia bądź zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

10. Nabywca ponosi wszelkie opłaty związane z zakupem nieruchomości (notarialne, sądowe itp.).

11. W przetargu można brać udział osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa notarialnego przedłożonego w oryginale w dniu przetargu. Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przez cudzoziemca wymaga spełnienia przepisów określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

12. W przypadku nabywania nieruchomości przez osoby prawne należy przedłożyć  aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, natomiast w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą – wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej - umowę spółki oraz stosowne umocowanie do działania w imieniu spółki.

13. Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługiwałoby pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r.  poz.782 ze zm.) upłynął dnia 16 września 2015 r.

14. Burmistrz Miasta Trzebini zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu z ważnej przyczyny.

15. Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości (na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Trzebini –  ul. Narutowicza 10 II piętro obok pok.17, na stronie internetowej Urzędu www.trzebinia.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej – zamówienia publiczne i ogłoszenia – ogłoszenia różne, na tablicy ogłoszeń przed siedzibą Urzędu Miasta w Trzebini – ul. Piłsudskiego 14 oraz w prasie lokalnej (Przełom) i codziennej ogólnokrajowej (Gazeta Prawna).

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini przy ulicy Narutowicza 10 w Trzebini – II piętro pokój nr 19, tel. (32) 61-21-559, Fax (32) 7111-066, adres internetowy: www.trzebinia.pl.

 

sierpień 2017
P W Ś C Pt S N
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

 

GMINA TRZEBINIA
ul. Marszałka Piłsudskiego 14
32 - 540 Trzebinia
NIP:  628-226-01-22

URZĄD MIASTA W TRZEBINI
tel. 32 6121 227, fax: 32 6121 147
Godziny pracy: 
pn., śr., czw. 7.30 - 15.30 
wtorek: 7.30 - 17.00
piątek: 7.30 - 14.00