• wersja standardowa
  • Wersja kontrastowa

Zarządzenie Nr 0050.290.2015 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 24.09.2015 r. w sprawie nieruchomości w Trzebini, przeznaczonej do sprzedaży

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013., poz. 594 z późn. zm.) i art. 35 ust. 1, 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2015 r., poz. 782 z późn. zm.) oraz w wykonaniu Uchwały Rady Miasta Trzebini Nr XXXI/371/III/2001 z dnia 31 marca 2001r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości przeznaczonej pod budowę garaży obręb Wodna, będącej własnością Gminy Trzebinia.

 

Zarządzam co następuje:

 

§1.

 

Przeznaczam do sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowaną nieruchomość przeznaczoną pod budowę garażu, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obręb Wodna w Trzebini numerem geodezyjnym nr 1309 o pow. 18m2 objętą księgą wieczystą KR1C/00088214/5 stanowiącą własność Gminy Trzebinia. Przedmiot sprzedaży objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Trzebinia dla terenu „Górka”.

 

§2.

 

Cena przedmiotowej nieruchomości ustalona w oparciu o jej wartość rynkową wraz z obowiązującym podatkiem VAT wynosi 1.400,00 zł., (słownie: tysiąc czterysta zł 00/100).

 

§3.

 

Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami - osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie przedmiotowej nieruchomości na mocy tej ustawy lub odrębnych przepisów, a także osobie która jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości, pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu - przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu.

Z upływem terminu wygasają prawa roszczenia do zbywanej nieruchomości.

 

§4.

 

Zarządzenie  niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Trzebini - ul. Piłsudskiego 14 i ul. Narutowicza 10 oraz na stronach internetowych  www.trzebinia.pl

§5.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki  Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini.

 

§6.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

lipiec 2017
P W Ś C Pt S N
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

 

GMINA TRZEBINIA
ul. Marszałka Piłsudskiego 14
32 - 540 Trzebinia
NIP:  628-226-01-22

URZĄD MIASTA W TRZEBINI
tel. 32 6121 227, fax: 32 6121 147
Godziny pracy: 
pn., śr., czw. 7.30 - 15.30 
wtorek: 7.30 - 17.00
piątek: 7.30 - 14.00