• wersja standardowa
  • Wersja kontrastowa

Zarządzenie Nr 0050.305.2015 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 01.10.2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U z 2013 r. , poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U z 2015 r., poz. 782 z późn.zm.) -

 

Zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przeznaczam do oddania w dzierżawę:

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Młoszowa numerem geodezyjnym 598/16 o pow. około 1 ha, położony w Młoszowej z przeznaczeniem na cele upraw rolnych (uprawa roślin do hodowli ślimaków) oraz z przeznaczeniem pod istniejącą zabudowę z wyłączeniem handlu i usług (dwa tymczasowe kontenery z przeznaczeniem gospodarczym oraz pod studnię) - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego , stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00075063/7,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Wodna numerem geodezyjnym 400/187 o pow. około 0,0500 ha, położony w Trzebini przy ul. Kopalnianej z przeznaczeniem na cele upraw rolnych - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00058817/3,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Płoki numerem geodezyjnym 23/1 o pow. około 0,2500 ha, położony w Płokach z przeznaczeniem na cele użytków zielonych - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00047073/5,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerami geodezyjnymi 688/57 i 688/60 o łącznej pow. około 100 m2, położony w Trzebini przy ul. Św. Stanisława, z przeznaczeniem na ogródek zabaw dla dzieci uczęszczających do Niepublicznego Żłobka "Bombik i przyjaciele" - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 1 roku, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem MU4 – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, będący własnością Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00045770/7,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 658/3 o pow. około 24 m2, położony w Trzebini na terenie Ośrodka Rekreacyjnego "BALATON", z przeznaczeniem pod istniejącą zabudowę z wyłączeniem handlu i usług - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres do 31.05.2016 r., znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem US1 – tereny sportu i rekreacji oraz oznaczony symbolem ZP2 – tereny zieleni urządzonej, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00057325/0,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 1553 o pow. około 20 m2, położony w Trzebini-Rynek z przeznaczeniem na ogródek przydomowy, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem MWU – tereny zabudowy wielorodzinnej mieszkaniowo-usługowej, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00045770/7,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Wodna numerem geodezyjnym 400/165 o łącznej pow. około 0,1050 ha, położony w Trzebini przy ul. Kopalnianej z przeznaczeniem na cele upraw rolnych - na rzecz dotychczasowych dzierżawców, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego,stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00058817/3,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerami geodezyjnymi 579/51 i 579/53 – powstałych z podziału działki nr 579/40 – stanowiącej własność Gminy Trzebinia, objętej księgą wieczystą KR1C/00026077/0, o łącznej pow. około 0,0492 ha, położony w Trzebini przy ul. Słonecznej, z przeznaczeniem na cele upraw rolnych - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 1 roku, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem MN 9 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz oznaczony symbolem MN 17 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz oznaczony symbolem KDW – tereny tras komunikacyjnych,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Myślachowice numerem geodezyjnym 713/27 o pow. około 0,0600 ha, położony w Myślachowicach przy ul. Piaski z przeznaczeniem na cele upraw rolnych - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego,stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00047087/6,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerami geodezyjnymi 579/51 i 579/54 – powstałych z podziału działki nr 579/40 – stanowiącej własność Gminy Trzebinia, objętej księgą wieczystą KR1C/00026077/0, o łącznej pow. około 0,0376 ha, położony w Trzebini przy ul. Słonecznej, z przeznaczeniem na cele upraw rolnych - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 1 roku, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem MN 9 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz oznaczony symbolem MN 17 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz oznaczony symbolem KDW – tereny tras komunikacyjnych,

 

- teren stanowiący nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr. Młoszowa numerem geodezyjnym 1660 powstałej w wyniku zmiany oznaczenia działki pb 342 – stanowiącej własność Gminy Trzebinia, objętej księgą wieczystą KR1C/00035087/9, o pow. 1961 ha, położony w Młoszowej przy ul. Krakowskiej z przeznaczeniem na składowisko, rzemiosło, drobną wytwórczość, usługi oraz na cele użytków zielonych - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebionka numerem geodezyjnym 94/13 o pow. około 0,0500 ha, położony w Trzebini przy ul. Zawadzkiego, z przeznaczeniem na cele upraw rolnych - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem 2MW i 3MW – tereny mieszkalnictwa wielorodzinnego i 10 KD – tereny dróg oraz oznaczony symbolem 3 KL – tereny tras drogowych – tereny ulic lokalnych, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00009530/9,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 797/7 o pow. około 13 m2, położony w Trzebini przy ul. Kościuszki, z przeznaczeniem pod istniejącą zabudowę z wyłączeniem handlu i usług (pomieszczenie gospodarcze) - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem U 3 – tereny usług oraz oznaczony symbolem KP1 – tereny parkingów, będący w użytkowaniu wieczystym Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00062864/8,

 

- teren stanowiący nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr. Płoki numerem geodezyjnym 195/4 o pow. 0,0142 ha, położony w Płokach przy ul. Złotniczej, z przeznaczeniem na cele upraw ogrodniczo-sadowniczych - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 1 roku, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00047073/5,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Myślachowice numerem geodezyjnym 1945/1 o pow. około 15 m2, położony w Myślachowicach przy ul. 22 Lipca, z przeznaczeniem pod drogę dojazdową - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00047087/6,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Wodna numerem geodezyjnym 1085 o pow. około 0,0347 ha, położony w Trzebini przy ul. Spacerowej, z przeznaczeniem na cele upraw ogrodniczo-sadowniczych - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00088214/5,

 

- teren stanowiący nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 153/208 o pow. 20 m2, położony w Trzebini przy ul. Topolowej, z przeznaczeniem pod istniejący garaż murowany - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00026077/0,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 795/64, położony w Trzebini przy ul. Ochronkowej z przeznaczeniem pod istniejącą wolnostojącą jednostronną tablicę reklamową o powierzchni reklamy około 0,72 m2 - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 2 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem 1 PT – tereny produkcyjno-techniczne oraz oznaczony symbolem 4 KL – tereny tras drogowych i oznaczony symbolem 2 KD – tereny tras drogowych, będący w użytkowaniu wieczystym Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00062864/8,

 

- teren stanowiący 1/3 udziału części nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Wodna numerem geodezyjnym 400/179 o pow. około 122 m2, położony w Trzebini przy ul. Grunwaldzkiej z przeznaczeniem na dojazdy, przejazdy, obejścia i 1/3 udziału części nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Wodna numerem geodezyjnym 400/179 o pow. około 12 m2 z przeznaczeniem pod istniejącą zabudowę z wyłączeniem handlu i usług, położony w Trzebini przy ul. Grunwaldzkiej oraz część działki oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Wodna numerem geodezyjnym 400/179 o pow. około 19 m2, położonej w Trzebini przy ul. Grunwaldzkiej z przeznaczeniem pod istniejący garaż murowany - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00058817/3,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Wodna numerem geodezyjnym 1106 o pow. około 15 m2, położony w Trzebini na Os. Gwarków, z przeznaczeniem pod istniejący garaż typu "blaszak" - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem 1 KS – tereny miejsc postojowych i garaży oraz oznaczony symbolem 4KDD 1/2 – tereny dróg publicznych klasy dojazdowej, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00064977/7,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 579/55 – powstałej z podziału działki nr 579/40 – stanowiącej własność Gminy Trzebinia, objętej księgą wieczystą KR1C/00026077/0, o pow. około 0,0465 ha, położony w Trzebini przy ul. Słonecznej, z przeznaczeniem na cele upraw rolnych - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 1 roku, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem MN 9 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Góry Luszowskie numerem geodezyjnym 145/7 o pow. około 210 m2, położony w Trzebini przy ul. Ogrodowej, z przeznaczeniem na cele składowe - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00034275/7,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 513/2 – będącej własnością Gminy Trzebinia, objętej księgą wieczystą KR1C/00045770/7 oraz część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 1438 – będącej własnością Gminy Trzebinia, objętej księgą wieczystą KR1C/00053378/8 oraz część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 1437 – będącej we władaniu Gminy Trzebinia, objętej wykazem hipotecznym Lwh 302 gm.kat. Trzebinia oraz nieruchomość oznaczononą w operacie ewidencji gruntów gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 516/3 – będącej we współwłasności Gminy Trzebinia w udziale wynoszącym 617988/661500 oraz będącej we władaniu Gminy Trzebinia w udziale wynoszącym 43512/661500 części – objętej księgą wieczystą KR1C/0054806/5, o łącznej pow. około 1,2652 ha, położony w Trzebini, z przeznaczeniem na cele rekultywacji terenu po składowisku odpadów komunalnych - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego,

 

- teren stanowiący nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr. Dulowa numerami geodezyjnymi 72/4, 72/5, 72/7, 72/8 o łącznej pow. 1,7900 ha, położony w Dulowej, z przeznaczeniem na cele użytków zielonych - na rzecz wnioskodawcy na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem KDGP, ZL1 – tereny pod zalesienie i projektowaną drogę publiczną klasy głównej ruchu przyśpieszonego oraz oznaczony symbolem 2 ZL1 – tereny rolnicze do zalesienia, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00047070/4.

 

§ 2.

 

1. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy ustalona na podstawie uchwały Rady Miasta Trzebini Nr XVI/169/VI/2011 z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu dzierżawy gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Trzebinia, wynosi:

- uprawy rolne 71,00 zł/ha/rok

- uprawy ogrodnicze, sadownicze 531,00 zł/ha/rok

- użytki zielone 71,00 zł/ha/rok + 23% podatku VAT

- tereny i ogródki przydomowe 0,90zł/m2/rok +23% podatku VAT

- garaże (przenośne i stałe) 16,00 zł/m2/rok + 23% podatku VAT

- dojazdy, przejazdy, obejścia 4,40 zł/m2/rok + 23% podatku VAT

- zabudowa z wył. handlu i usług 1,90 zł/m2/rok + 23% podatku VAT

- składowiska, rzemiosło, drobna wytwórczość, usługi;

* na terenie miasta 0,70 zł/m2/miesiąc + 23 podatku VAT

* na terenie sołectw 0,40 zł/m2/miesiąc + 23% podatku VAT

- reklama 11,00 zł/m2/pow.rekl./miesiąc + 23% podatku VAT

 

Zgodnie z § 1 powyższej uchwały roczny czynsz za dzierżawę gruntu komunalnego, bez względu na powierzchnię i cel dzierżawy nie może być niższy niż 50,00 zł (netto).
Ponadto wysokość opłat z tytułu dzierżawy została ustalona na podstawie §2 uchwały Rady Miasta Trzebini Nr XVI/169/VI/2011 z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu dzierżawy gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Trzebinia i wynosi:

- 1,00 zł miesięcznie + 23% podatku VAT

- 240,00 zł rocznie +23% podatku VAT.

2. Roczny czynsz dzierżawny płatny jest do 31 marca każdego roku, natomiast miesięczny czynsz dzierżawny płatny jest do 10-go dnia każdego miesiąca .

3. Wysokość czynszu dzierżawnego ulega zmianie w wypadku podjęcia przez Radę Miasta nowej uchwały.

 

§ 3.

Szczegółowe warunki dzierżawy określi stosowna umowa dzierżawy.

 

§ 4.

 

Zarządzenie niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Trzebini ul. Piłsudskiego 14, ul. Narutowicza 10 oraz na tablicy ogłoszeń właściwych Rad Osiedlowych oraz Rad Sołeckich.

Ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej Urzędu www.trzebinia.pl

 

§ 5.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini.

 

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

lipiec 2017
P W Ś C Pt S N
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Zbliżające się wydarzenia

 

GMINA TRZEBINIA
ul. Marszałka Piłsudskiego 14
32 - 540 Trzebinia
NIP:  628-226-01-22

URZĄD MIASTA W TRZEBINI
tel. 32 6121 227, fax: 32 6121 147
Godziny pracy: 
pn., śr., czw. 7.30 - 15.30 
wtorek: 7.30 - 17.00
piątek: 7.30 - 14.00