• wersja standardowa
  • Wersja kontrastowa

Zarządzenie Nr 0050.330.2015 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 29.10.2015 r. w sprawie dzierżawy na 3 lata działki w Trzebini

 

Zarządzenie Nr 0050.330.2015 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 29.10.2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, obejmującego część działki oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 697/3 o powierzchni około 0,0180 ha, położonej w Trzebini z przeznaczeniem na cele rekreacyjne

 

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U z 2015 r., poz. 1515 ) oraz art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 782 z późn.zm.)

 

Zarządzam, co następuje:

§ 1.

 

Przeznaczam do oddania w dzierżawę na okres 3 lat w drodze przetargu ustnego nieograniczonego część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 697/3 o pow. powierzchni około 0,0180 ha, położonej w Trzebini, na cele rekreacyjne, będącej we władaniu Gminy Trzebinia, objętej wykazem hipotecznym lwh. 918 gm. kat. Trzebinia, znajdującej się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – oznaczony symbolem MU4 – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej oraz w strefie pośredniej ochrony konserwatorskiej "B".

 

§ 2.

 

1. Cenę wywoławczą miesięcznego czynszu dzierżawnego ustalam na podstawie § 2 uchwały Rady Miasta Trzebini Nr XVI/169/VI/2011 z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu dzierżawy gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Trzebinia w wysokości: 30,00 zł (netto) miesięcznie + 23% VAT

2. Miesięczny czynsz dzierżawny płatny jest do 10 -go dnia każdego miesiąca.

3. Wysokość wylicytowanego czynszu dzierżawnego podlegać będzie corocznej waloryzacji w oparciu o wartość średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Waloryzacja obejmować będzie stawkę czynszu od 1 kwietnia każdego roku.

 

§ 3.

 

Szczegółowe warunki dzierżawy określi stosowna umowa dzierżawy.

 

§ 4.

 

Zarządzenie niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Trzebini ul. Piłsudskiego 14, ul. Narutowicza 10 oraz na tablicy ogłoszeń

Rady Osiedla Centrum.

Ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej Urzędu www.trzebinia.pl

 

§ 5.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini.

 

§6.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

sierpień 2017
P W Ś C Pt S N
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

 

GMINA TRZEBINIA
ul. Marszałka Piłsudskiego 14
32 - 540 Trzebinia
NIP:  628-226-01-22

URZĄD MIASTA W TRZEBINI
tel. 32 6121 227, fax: 32 6121 147
Godziny pracy: 
pn., śr., czw. 7.30 - 15.30 
wtorek: 7.30 - 17.00
piątek: 7.30 - 14.00