• wersja standardowa
  • Wersja kontrastowa

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie przetargu na oddanie w dzierżawę terenu przeznaczonego na cele rekreacyjne

 

Burmistrz Miasta Trzebini ogłasza

 

1. I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na okres 3 lat części nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 697/3 o pow. około 0,0180 ha, położonej w Trzebini, z przeznaczeniem na cele rekreacyjne.

 

2. Powyższa nieruchomość znajduje się we władaniu Gminy Trzebinia i jest objęta wykazem hipotecznym lwh 918 gm. kat. Trzebinia.

 

3. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru Śródmieście – Centrum w Trzebini zatwierdzonym uchwałą nr XIII/126/VI/2011 Rady Miasta Trzebini z dnia 09 września 2011 r. ze zmianami przedmiotowa nieruchomość opisana w pkt 1 znajduje się na terenie oznaczonym symbolem MU4 – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej oraz w strefie pośredniej ochrony konserwatorskiej "B".

 

4. Przedmiotowa nieruchomość wolna jest od jakichkolwiek obciążeń oraz nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

 

5. Przetarg odbędzie się dnia 27 stycznia 2016 r. o godz. 10.00 w budynku Urzędu Miasta Trzebini, ul. Narutowicza 10, II piętro, pokój nr 13.

 

6. Cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego wynosi 30,00 (netto) zł (słownie: trzydzieści zł,-00/100) + 23 % VAT.

 

7. Wysokość wylicytowanego czynszu dzierżawnego podlegać będzie waloryzacji o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Waloryzacja obejmować będzie stawkę czynszu od 1 kwietnia każdego roku.

 

8. Czynsz dzierżawny będzie płatny do 10-go każdego miesiąca, bez uprzedniego wezwania, przy czym wysokość czynszu za pierwszy i ostatni rok dzierżawy ustalona będzie proporcjonalnie do okresu dzierżawy.

 

9. Dzierżawca zobowiązany będzie do:

- wykorzystywania przedmiotu dzierżawy na cel zgodny z umową,

- podpisania umowy dzierżawy,

- ponoszenia wszelkich świadczeń publiczno-prawnych wynikających z przepisów szczególnych,

- utrzymania ładu i porządku na dzierżawionym terenie,

- przekazania wydzierżawiającemu przedmiotu dzierżawy po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy z przywróceniem gruntu do stanu pierwotnego.

 

10. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 5,00 zł (słownie: pięć złotych 00/100).

 

11. Wadium z dopiskiem "przetarg dzierżawa - Trzebinia"należy wpłacić gotówkąna konto Urzędu Miasta Trzebini Bank Spółdzielczy Oddział w Trzebini nr konta 51 8444 0008 0000 0375 7018 0010, w takim terminie, aby środki widoczne były na koncie Urzędu Miasta w Trzebini dnia 22 stycznia 2016 r.

 

12. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu.

 

13. W dniu przetargu jego uczestnicy zobowiązani są posiadać:

dokument tożsamości oraz w przypadku nabywania nieruchomości przez osoby prawne pełny, aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą – wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej - umowę spółki oraz stosowne umocowanie do działania w imieniu spółki.

 

14. W przetargu można brać udział osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa notarialnego przedłożonego w oryginale w dniu przetargu.

 

15. Osobom, które nie wygrają przetargu, wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, w terminie nie później niż przed upływem trzech dni.

 

16. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygrała, zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego.

 

17. Wadium przepada na rzecz Gminy Trzebinia w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy dzierżawy.

 

17. Szczegółowe warunki dzierżawy określi stosowna umowa dzierżawy.

 

18. Burmistrz Miasta Trzebini zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu z ważnej przyczyny, informując o tym fakcie w formie prawem przewidzianej.

 

19. Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami przy ul. Narutowicza 10, II piętro, pokój nr 18, tel. (32) 7111057

 

Burmistrz Miasta Trzebini

Adam Adamczyk

 

listopad 2017
P W Ś C Pt S N
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

 

GMINA TRZEBINIA
ul. Marszałka Piłsudskiego 14
32 - 540 Trzebinia
NIP:  628-226-01-22

URZĄD MIASTA W TRZEBINI
tel. 32 6121 227, fax: 32 6121 147
Godziny pracy: 
pn., śr., czw. 7.30 - 15.30 
wtorek: 7.30 - 17.00
piątek: 7.30 - 14.00