• wersja standardowa
  • Wersja kontrastowa

ZARZĄDZENIE 0050.392.2015 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 28.12.2015 r. w sprawie w sprawie lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Jana Pawła II nr 36, przeznaczonego do sprzedaży

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2015r. poz. 1515) i art. 35 ust. 1, 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 1774 z późn. zm.) oraz w wykonaniu Uchwały Rady Miasta Trzebini Nr XXXV/372/V/2009r. z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących mienie komunalne Gminy Trzebinia

 

Zarządzam co następuje:

 

§1.

 

Przeznaczam do sprzedaży w trybie przetargowym lokal mieszkalny nr 10 położony w Trzebini w budynku przy ul. Jana Pawła II nr 36, na III piętrze, składający się z 2-ch pokoi kuchni, łazienki i przedpokoju o powierzchni użytkowej 33,06m2. Do przedmiotowego lokalu przynależy udział, który wynosi 257/10000 części w częściach wspólnych budynku oraz taki sam udział w działce nr 1535/6 o powierzchni 0,0749 ha, obręb Myślachowice, objęty księgą wieczystą KR1C/00053463/1, stanowiący własność Gminy Trzebinia.

 

§2.

 

Łączna cena wywoławcza przedmiotowego lokalu wraz z udziałem w gruncie wynosi 55.000,00zł,- (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy zł 00/100).

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011r. , nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).

 

§3.

 

Zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami - osobie , której przysługuje roszczenie o nabycie przedmiotowej nieruchomości na mocy tej ustawy lub odrębnych przepisów, a także osobie która jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości, pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu - przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu.

Z upływem terminu wygasają prawa roszczenia do zbywanej nieruchomości.

 

§4.

 

Zarządzenie niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Trzebini - ul. Piłsudskiego 14 i ul. Narutowicza 10 oraz na stronach internetowych www.trzebinia.pl

§5.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini.

 

§6.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

grudzień 2017
P W Ś C Pt S N
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

 

GMINA TRZEBINIA
ul. Marszałka Piłsudskiego 14
32 - 540 Trzebinia
NIP:  628-226-01-22

URZĄD MIASTA W TRZEBINI
tel. 32 6121 227, fax: 32 6121 147
Godziny pracy: 
pn., śr., czw. 7.30 - 15.30 
wtorek: 7.30 - 17.00
piątek: 7.30 - 14.00