• wersja standardowa
  • Wersja kontrastowa

ZARZĄDZENIE 0050.395.2015 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 28.12.2015 r. w sprawie niezabudowanej nieruchomości w Pile Kościeleckiej, przeznaczonej do sprzedaży

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) i art. 35 ust. 1, 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  nieruchomościami  (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn.  zm.) oraz w wykonaniu  Uchwały Rady Miasta Trzebini Nr XXIV/282/VI/2012 z dnia  27 lipca 2012r. w  sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Trzebinia, położonych  w Pile Kościeleckiej przy zbiegu ul. Słonecznej i ul. Zielonej.

 

Zarządzam co następuje:

 

§1.

 

Przeznaczam  do sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowaną nieruchomość stanowiącą własność Gminy Trzebinia, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obręb Piła Kościelecka numerami:

  • działka   nr      141/26            o   pow. 0,1531 ha,
  • działka   nr      141/28            o   pow. 0,0900 ha,
  • działka   nr      141/30            o   pow. 0,0900 ha,
  • działka   nr      141/31            o   pow. 0,0900 ha,

 

ujawnioną w księdze wieczystej nr KR1C/00047076/6 prowadzonej przez  Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowy w Chrzanowie stanowiącą  własność Gminy Trzebinia.

 

§2.

 

Przedmiot sprzedaży składa się z działek objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Trzebinia. Działki te oznaczone są symbolami 5MN, U – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy usługowej, 16MN – terenyzabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

 

§3.

 

Sprzedaż prawa własności wyżej wymienionych działek w trybie przetargowym, następuje na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy usługowej zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego.

 

§4.

 

Cena wywoławcza prawa własności nieruchomości, ustalona w oparciu o jej wartość rynkową wraz z obowiązującym 23%  podatkiem VAT wynosi:

  • działka   nr      141/26            o   pow. 0,1531 ha,                 66.000,00 zł,
  • działka   nr      141/28            o   pow. 0,0900 ha,                 46.000,00 zł,
  • działka   nr      141/30            o   pow. 0,0900 ha,                 46.000,00 zł,
  • działka   nr      141/31            o   pow. 0,0900 ha,                 46.000,00 zł.

 

§5.

 

Zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2  ustawy o gospodarce nieruchomościami - osobie , której przysługuje roszczenie o nabycie przedmiotowej nieruchomości na mocy tej ustawy lub odrębnych przepisów, a także osobie która  jest poprzednim  właścicielem zbywanej  nieruchomości,  pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo  jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni, licząc  od dnia wywieszenia wykazu - przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu.

Z upływem terminu wygasają  prawa roszczenia do zbywanej nieruchomości.

 

§6.

 

Zarządzenie  niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Trzebini - ul. Piłsudskiego 14  i ul. Narutowicza 10, natomiast informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej a także na stronie internetowej   www.trzebinia.pl

 

§7.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

 

§8.

 

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

listopad 2017
P W Ś C Pt S N
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

 

GMINA TRZEBINIA
ul. Marszałka Piłsudskiego 14
32 - 540 Trzebinia
NIP:  628-226-01-22

URZĄD MIASTA W TRZEBINI
tel. 32 6121 227, fax: 32 6121 147
Godziny pracy: 
pn., śr., czw. 7.30 - 15.30 
wtorek: 7.30 - 17.00
piątek: 7.30 - 14.00