• wersja standardowa
  • Wersja kontrastowa

Zarządzenie NR 0050.3.2016 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 07.01.2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2015 r. , poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) -

Zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

 

Przeznaczam do oddania w dzierżawę;

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Wodna numerem geodezyjnym 1109 o łącznej pow. około 30 m2, położony w Trzebini na Os. Gwarków, z przeznaczeniem pod dwa istniejące garaże typu "blaszak" - na rzecz dotychczasowych dzierżawców na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem 5 ZN – tereny zieleni nieurządzonej, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00064977/7,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Wodna numerem geodezyjnym 1118 o łącznej pow. około 45 m2, położony w Trzebini na Os. Gwarków, z przeznaczeniem pod trzy istniejące garaż typu "blaszak" - na rzecz dotychczasowych dzierżawców na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem 5 ZN – tereny zieleni nieurządzonej, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00064977/7,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebionka numerem geodezyjnym 1103/14 o pow. około 15 m2, położony w Trzebini przy ul. 1 Maja, z przeznaczeniem pod istniejący garaż typu "blaszak"- na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00055198/6,

 

- teren stanowiący nieruchomość oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerami geodezyjnymi 1251/16 i 1251/17 o łącznej pow. 0,0300 ha, położony w Trzebini, z przeznaczeniem pod drogę dojazdową oraz na cele użytków zielonych - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 1 roku, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00045770/7,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 635/17 o pow. około 7,10 m2, położony w Trzebini – Rynek z przeznaczeniem pod istniejącą zabudowę z wyłączeniem handlu i usług (pomieszczenie gospodarcze) – na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 1 roku, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem MWU – tereny zabudowy wielorodzinnej mieszkaniowo-usługowej, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00026077/0,

 

- teren stanowiący nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr. Siersza numerem geodezyjnym 765/189 o pow. 17 m2, będącą własnością Gminy Trzebinia, objętą księgą wieczystą KR1C/00046272/3 oraz nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr. Siersza numerem geodezyjnym 765/216 o pow. 7 m2, będącą własnością Gminy Trzebinia, objętą księgą wieczystą KR1C/00065606/3, położony w Trzebini na Os. Gaj, z przeznaczeniem pod istniejący garaż murowany wraz z terenem niezbędnym do jego użytkowania - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 1218/2 o pow. około 870 m2, położony w Trzebini przy ul. Ochronkowej, z przeznaczeniem na dojazdy, przejazdy, obejścia - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 1 roku, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – oznaczony symbolem 2MNU – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, 4U – tereny zabudowy usługowej, 2KDD – tereny drogi publicznej klasy dojazdowej, 1KDD - tereny drogi publicznej klasy dojazdowej oraz 1Z – tereny zieleni niskiej trawiastej, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą nr KR1C/00088945/8,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 795/100 będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Trzebinia, objętej księgą wieczystą KR1C/00073454/1 oraz część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 795/187 będącej własnością Gminy Trzebinia, objętej księgą wieczystą KR1C/00089393/0, o łącznej pow. około 540 m2 z przeznaczeniem pod miejsca parkingowe – na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem 6 ZU – tereny zieleni urządzonej oraz oznaczony symbolem 6 KL – tereny tras drogowych - tereny ulic lokalnych,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Wodna numerem geodezyjnym 1449/3 o łącznej pow. około 66 m2, położony w Trzebini na Os. Krze z przeznaczeniem pod trzy istniejące garaż typu "blaszak" wraz z terenem niezbędnym do ich użytkowania - na rzecz dotychczasowych dzierżawców na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem 1 KP – tereny wydzielonych garaży i parkingów, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00088214/5,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Siersza numerem geodezyjnym 765/81 o pow. około 16 m2, położony w Trzebini na os. Gaj z przeznaczeniem na cele składowe - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00046272/3,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 365/1 będącej własnością Gminy Trzebinia, objętej księgą wieczystą KR1C/00036035/7 oraz część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 356/1 będącej własnością Gminy Trzebinia, objętej księgą wieczystą KR1C/00034441/2 oraz część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 355 będącej własnością Gminy Trzebinia, objętej księgą wieczystą KR1C/00026077/0 o łącznej pow. około 15 m2, położony w Trzebini przy ul. Luzara z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej (istniejący kiosk handlowy ze zniczami i kwiatami) – na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem KDD – tereny tras komunikacyjnych i korytarz wielofunkcyjny o szczególnych standardach zagospodarowania, a także w pasie izolującym tereny cmentarne od innych terenów,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Wodna numerem geodezyjnym 521/52 o pow. około 30 m2, położony w Trzebini przy ul. 1 Maja, z przeznaczeniem na cele składowe (obiekt przenośny przeznaczony na cele składowe) oraz z przeznaczeniem na obejście, dojazdy, przejazdy - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00041647/8,

 

- teren stanowiący nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerami geodezyjnymi 191/299 o pow. 25 m2, 191/284 o pow. 22 m2, 191/291 o pow. 22 m2, 191/283 o pow. 23 m2, położony w Trzebini na Os. ZWM z przeznaczeniem pod istniejące garaże murowane, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00045770/7 oraz 1/36 udziału części nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 191/263 o pow. 0,2187 ha, położony w Trzebini na Os. ZWM z przeznaczeniem na dojazdy, przejazdy, obejścia, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00059497/0 na rzecz dotychczasowych dzierżawców, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego,

 

- teren stanowiący nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerami geodezyjnymi 153/195 o pow. 19 m2, 153/179 i 191/133 o łącznej pow. 19 m2, 153/272 o pow. 21 m2 (powstałej z podziału działki nr 153/70), 153/214 o pow. 18 m2, położony w Trzebini przy ul. Wiśniowej i ul. Topolowej z przeznaczeniem pod istniejące garaże murowane - na rzecz dotychczasowych dzierżawców, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00026077/0 i KR1C/00045770/7,

 

- teren stanowiący nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerami geodezyjnymi 191/290 o pow. 21 m2, położony w Trzebini na Os. ZWM z przeznaczeniem pod istniejący garaż murowany, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00045770/7 oraz 1/36 udziału części nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 191/263 o pow. 0,2187 ha, położony Trzebini na Os. ZWM z przeznaczeniem na dojazdy, przejazdy, obejścia, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00059497/0 na rzecz wnioskodawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego,

 

- teren stanowiący nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr. Siersza numerem geodezyjnym 765/83 o pow. 0,0275 ha, położony w Trzebini na os. Gaj z przeznaczeniem na cele handlowe (istniejący pawilon handlowy) oraz z przeznaczeniem na obejście - na rzecz wnioskodawcy na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00046272/3.

 

§ 2.

 

1. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy ustalona na podstawie uchwały Rady Miasta Trzebini Nr XII/151/VII/2015 z dnia 30 października 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu dzierżawy gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Trzebinia, wynosi:

- użytki zielone 78,10 zł/ha/rok + 23% podatku VAT

- garaże (przenośne i stałe) 17,60 zł/m2/rok + 23% podatku VAT

- dojazdy, przejazdy, obejścia 4,84 zł/m2/rok + 23% podatku VAT

- zabudowa z wył. handlu i usług 2,00 zł/m2/rok + 23% podatku VAT

- handel-usługi na terenie miasta 6,00 zł/m2/miesiąc + 23% podatku VAT

- składowisko, rzemiosło, drobna wytwórczość, usługi na terenie miasta 0,77 zł/m2/miesiąc + 23% podatku VAT

- parking na terenie miasta 4,62 zł/m2/rok + 23% podatku VAT

 

Zgodnie z § 1 powyższej uchwały roczny czynsz za dzierżawę gruntu komunalnego, bez względu na powierzchnię i cel dzierżawy nie może być niższy niż 60,00 zł (netto).

 

2. Roczny czynsz dzierżawny płatny jest do 31 marca każdego roku, natomiast miesięczny czynsz dzierżawny płatny jest do 10-go dnia każdego miesiąca.

3. Wysokość czynszu dzierżawnego ulega zmianie w wypadku podjęcia przez Radę Miasta nowej uchwały.

 

§ 3.

 

Szczegółowe warunki dzierżawy określi stosowna umowa dzierżawy.

 

§ 4.

 

Zarządzenie niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Trzebini ul. Piłsudskiego 14, ul. Narutowicza 10 oraz na tablicy ogłoszeń właściwych Rad Osiedlowych.

Ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej Urzędu www.trzebinia.pl

 

§ 5.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini.

 

§ 6.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

grudzień 2017
P W Ś C Pt S N
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

 

GMINA TRZEBINIA
ul. Marszałka Piłsudskiego 14
32 - 540 Trzebinia
NIP:  628-226-01-22

URZĄD MIASTA W TRZEBINI
tel. 32 6121 227, fax: 32 6121 147
Godziny pracy: 
pn., śr., czw. 7.30 - 15.30 
wtorek: 7.30 - 17.00
piątek: 7.30 - 14.00