• wersja standardowa
  • Wersja kontrastowa

ZARZĄDZENIE nr 0050.63.2016 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 03.03.2016 r. w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości w Pile Kościeleckiej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2015 r., poz. 1515 z późn.zm.) i art. 35 ust. 1, 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) oraz w wykonaniu Uchwały Rady Miasta Trzebini NR XVI/193/VII/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości oznczonej w operacie ewidencji gruntów obręb Piła Kościelecka nr 228/8 o pow. 0,2259 ha, stanowiącej własność Gminy Trzebinia.

 

Zarządzam co następuje:

§1.

 

Przeznaczam do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowaną nieruchomość stanowiącą własność Gminy Trzebinia, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obręb Piła Kościelecka nr 228/8 o pow. 0,2259 ha, objętą księgą wieczystą KR1C/00047076/6.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki gminnej nr 141/13 położonego w Pile Kościeleckiej wraz z otoczeniem, zatwierdzonym uchwała nr LI/578/V/2010 Rady Miasta Trzebini z dnia 29 października 2010 r. ze zmianami, działka nr 228/8 oznaczona jest symbolem 7 MN,U – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy usługowej.

 

§2.

 

Cena wywoławcza prawa własności nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Piła Kościelecka nr 228/8 o pow. 0,2259 ha, ustalona w oparciu o jej wartość rynkową wraz z obowiązującym 23% podatkiem VAT wynosi 87.000,00 zł - ( słownie; osiemdziesiąt siedem tysięcy zł, 00/100).

 

§3.

 

Zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami - osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie przedmiotowej nieruchomości na mocy tej ustawy lub odrębnych przepisów, a także osobie która jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości, pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu - przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu.

Z upływem terminu wygasają prawa roszczenia do zbywanej nieruchomości.

 

§4.

 

Zarządzenie niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta w Trzebini - ul. Piłsudskiego 14 i ul. Narutowicza 10, natomiast informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej www.trzebinia.pl

 

§5.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini.

 

§6.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

listopad 2017
P W Ś C Pt S N
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

 

GMINA TRZEBINIA
ul. Marszałka Piłsudskiego 14
32 - 540 Trzebinia
NIP:  628-226-01-22

URZĄD MIASTA W TRZEBINI
tel. 32 6121 227, fax: 32 6121 147
Godziny pracy: 
pn., śr., czw. 7.30 - 15.30 
wtorek: 7.30 - 17.00
piątek: 7.30 - 14.00