• wersja standardowa
  • Wersja kontrastowa

ZARZĄDZENIE nr 0050.61.2016 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 03.03.2016 r. w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości przy ul. Grunwaldzkiej w Trzebini

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) i art.35 ust. 1, 2, ustawy z dnia 21 sierpnia1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r.,  poz. 1774 z późn. zm.) oraz w wykonaniu Uchwały Rady Miasta Trzebini Nr IX/82/VI/2011 z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Trzebinia, położonych w Trzebini przy ul. Grunwaldzkiej, obręb Trzebionka.

 

Zarządzam co następuje:

 

§1.

 

Przeznaczam  do sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowaną nieruchomość stanowiącą własność Gminy Trzebinia, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obręb Trzebionka numerem geodezyjnym 49/57 o pow. 0.0880 ha, ujawnioną w księdze wieczystej nr KR1C/00019676/7, Sądu Rejonowego w Chrzanowie, stanowiącą własność Gminy Trzebinia.       

 

§2.

 

Przedmiot sprzedaży składa się z działki objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Trzebinia dla terenu „Górka Trzebinia” uchwała nr XLIX/571/111/2002 z dnia 27 września 2002 r., działka nr 49/57 oznaczona jest symbolami 19MNtereny mieszkalnictwa jednorodzinnego.

 

§3.

 

Cena wywoławcza prawa własności nieruchomości, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obręb Trzebionka nr 49/57 o pow. 0,0880 ha,  ustalona w oparciu o jej wartość rynkową  wraz z obowiązującym 23% podatkiem VAT wynosi 35.000,00zł- (słownie: trzydzieści pięć tysięcy zł 00/100).

 

§4.

 

Zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2  ustawy o gospodarce nieruchomościami - osobie , której przysługuje roszczenie o nabycie przedmiotowej nieruchomości na mocy tej ustawy lub odrębnych przepisów, a także osobie która  jest poprzednim  właścicielem zbywanej  nieruchomości, pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu - przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu.

Z upływem terminu wygasają  prawa roszczenia do zbywanej nieruchomości.

 

§5.

 

Zarządzenie  niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Trzebini - ul. Piłsudskiego 14  i ul. Narutowicza 10, natomiast informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej a także na stronie internetowej www.trzebinia.pl

 

§6.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini.

 

§7.

 

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

listopad 2017
P W Ś C Pt S N
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

 

GMINA TRZEBINIA
ul. Marszałka Piłsudskiego 14
32 - 540 Trzebinia
NIP:  628-226-01-22

URZĄD MIASTA W TRZEBINI
tel. 32 6121 227, fax: 32 6121 147
Godziny pracy: 
pn., śr., czw. 7.30 - 15.30 
wtorek: 7.30 - 17.00
piątek: 7.30 - 14.00