• wersja standardowa
  • Wersja kontrastowa

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, położonych w Pile Kościeleckiej przy ulicy Wspólnej

Burmistrz miasta Trzebini

ogłasza

 

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, położonych w Pile Kościeleckiej przy ulicy Wspólnej, obręb Piła Kościelecka,
stanowiących własność Gminy Trzebinia

 

Lp. Działka nr Pow. ha

Cena wywoławcza wraz z obowiązującym 23% podatkiem  VAT

Wadium z  opisem

Termin  wpłaty wadium Termin przetargu
1. 141/26 0,1531 66.000,00zł 10.000,00 zł „przetarg dz.141/26” 15.04.2016 r.  na rachunku Urzędu 20.04.2016r.  godz. 1000
2. 141/28 0,0900 46.000,00zł 5.000,00 zł „przetarg dz.141/28” 15.04.2016 r.  na rachunku Urzędu 20.04.2016r. godz. 1020
3. 141/30 0,0900 46.000,00zł

5.000,00 zł „przetarg dz. 141/30

15.04.2016 r.  na rachunku Urzędu 20.04.2016r. godz. 1040
4. 141/31 0,0900 46.000,00zł

5.000,00 zł „przetarg dz. 141/31

15.04.2016 r.  na rachunku Urzędu 20.04.2016r. godz. 1100

 

Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Chrzanowie – Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KR1C/00047076/6, zgodnie z którą właścicielem nieruchomości jest Gmina Trzebinia. Nieruchomość wolna jest od jakichkolwiek obciążeń oraz nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Trzebinia, obszar ten oznaczony jest symbolem 5MN, U- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy usługowej, 16 MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

 

Działki wyżej wymienione stanowią teren niezabudowany, właściciel nie dysponuje badaniami gruntu, w związku z powyższym na zasadzie art. 558kc w umowie kupna sprzedaży strony umownie wyłączą odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Działki zbywane będą w stanie istniejącym.

 

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługiwałoby pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.) upłynął 19 lutego 2016 r.

 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta w Trzebini

ul. Narutowicza 10, II piętro, pokój nr 13,

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacone wadium w pieniądzu w wysokości i z opisem podanym w tabeli, na konto Urzędu Miasta w Trzebini:

 

Bank Spółdzielczy Oddział w Trzebini

51 8444 0008 0000 0375 7018 0010

 

 

- komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu,

- w dniu przetargu jego uczestnicy zobowiązani są posiadać: dokument tożsamości oraz w przypadku nabywania nieruchomości przez osoby prawne aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą – aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej - umowę spółki oraz stosowne umocowanie do działania w imieniu spółki,

- w przetargu można brać udział osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa  notarialnego przedłożonego w oryginale w dniu przetargu,

- nabycie nieruchomości przez cudzoziemca odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 24 marca 1920 r., o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,

- osobom, które nie wygrają przetargu  wadium  zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu,  w terminie nie później niż przed upływem  trzech dni,

- wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygrała, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia prawa własności,

- wadium przepada na rzecz Gminy Trzebinia w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej,

- nabywca ponosi wszelkie opłaty związane z nabyciem nieruchomości (notarialne sądowe), 

- Burmistrz Miasta Trzebini zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu z ważnej przyczyny.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami przy ul. Narutowicza 10, II piętro, pokój nr 17, tel. (32) 7111067.

 

Kliknij w obrazek, aby zobaczyć powiększenie

mapka pila 2016

grudzień 2017
P W Ś C Pt S N
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

 

GMINA TRZEBINIA
ul. Marszałka Piłsudskiego 14
32 - 540 Trzebinia
NIP:  628-226-01-22

URZĄD MIASTA W TRZEBINI
tel. 32 6121 227, fax: 32 6121 147
Godziny pracy: 
pn., śr., czw. 7.30 - 15.30 
wtorek: 7.30 - 17.00
piątek: 7.30 - 14.00