• wersja standardowa
  • Wersja kontrastowa

ZARZĄDZENIE nr 0050.74.2016 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 10.03.2016 r. w sprawie nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2015 r. , poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) -

 

Zarządzam, co następuje:

§ 1.

 

Przeznaczam do oddania w dzierżawę:

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Góry Luszowskie numerem geodezyjnym 158/43 o pow. około 0,0510 ha, położony w Trzebini przy ul. Świerkowej, z przeznaczeniem na cele upraw ogrodniczo-sadowniczych - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00046961/0,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Młoszowa numerem geodezyjnym 435/5 o pow. około 0,0100 ha, położony w Młoszowej przy ul. Krawcówka z przeznaczeniem na cele upraw ogrodniczo-sadowniczych - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00046964/1,

 

- teren stanowiący nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebionka numerem geodezyjnym 878/1 o pow. 0,0935 ha, położony w Trzebini przy ul. Granicznej, z przeznaczeniem na cele upraw rolnych - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 1 roku, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, będący w posiadaniu Gminy Trzebinia, objęty wykazem hipotecznym lwh 218 gm. kat. Trzebionka,

 

- teren stanowiący nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 352/9 o pow. 0,0483 ha, położony w Trzebini przy ul. Luzara z przeznaczeniem na cele upraw rolnych – na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem MN13 – tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego oraz oznaczony symbolem KDX – ciąg pieszo-jezdny, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00045770/7,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Młoszowa numerem geodezyjnym 1/26 o pow. około 0,0070 ha, położony w Młoszowej przy ul. Florkiewicza z przeznaczeniem na cele użytków zielonych - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00046964/1,

 

 

- teren stanowiący nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr. Siersza numerem geodezyjnym 765/190 o pow. 16 m2, będącą własnością Gminy Trzebinia, objętą księgą wieczystą KR1C/00046272/3 oraz nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr. Siersza numerem geodezyjnym 765/217 o pow. 9 m2, będącą własnością Gminy Trzebinia, objętą księgą wieczystą KR1C/00065606/3, położony w Trzebini na Os. Gaj, z przeznaczeniem pod istniejący garaż murowany wraz z terenem niezbędnym do jego użytkowania - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego,

 

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Bolęcin numerami geodezyjnymi 134/1 i 679 o łącznej pow. około 50,21 m2, położony w Bolęcinie przy ul. Handlowej z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej – istniejący kiosk handlowy wraz z terenem niezbędnym do jego użytkowania - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00047371/4,

 

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 635/17 o pow. około 24 m2, położony w Trzebini – Rynek z przeznaczeniem pod istniejący garaż typu "blaszak" wraz z terenem niezbędnym do jego użytkowania – na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem MWU – tereny zabudowy wielorodzinnej mieszkaniowo-usługowej, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00026077/0,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Wodna numerem geodezyjnym 1102 o pow. około 0,0288 ha, położony w Trzebini na Os. Gwarków z przeznaczeniem na upraw ogrodniczo-sadowniczych – na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem 1 MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00064977/7,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 153/258 o pow. około 51,50 m2, położony w Trzebini przy ul. Topolowej z przeznaczeniem pod istniejący kiosk handlowy wraz z terenem niezbędnym do jego użytkowania – na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00026077/0,

 

- teren stanowiący nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebionka numerem geodezyjnym 1103/20 o pow. około 19 m2, położony w Trzebini przy ul. 1 Maja, z przeznaczeniem pod istniejący garaż murowany - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00055198/6,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebionka numerem geodezyjnym 155/17 o pow. około 0,1123 ha, położony w Trzebini przy ul. Wspólnej, z przeznaczeniem na cele upraw rolnych - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00044715/7,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Siersza numerem geodezyjnym 765/75 o pow. około 33 m2, położony w Trzebini na Os. Gaj, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej - (istniejący kiosk tymczasowy) oraz z przeznaczeniem na dojazdy, przejazdy, obejścia - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00046272/3,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Wodna numerem geodezyjnym 1106 o łącznej pow. około 90 m2, położony w Trzebini na Os. Gwarków, z przeznaczeniem pod sześć istniejących garaży typu "blaszak" - na rzecz dotychczasowych dzierżawców na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem 1 KS – tereny miejsc postojowych i garaży oraz oznaczony symbolem 4KDD1/2 – tereny dróg publicznych klasy dojazdowej, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00064977/7,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Wodna numerem geodezyjnym 1118 o łącznej pow. około 105 m2, położony w Trzebini na Os. Gwarków, z przeznaczeniem pod siedem istniejących garaży typu "blaszak" - na rzecz dotychczasowych dzierżawców na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem 5 ZN – tereny zieleni nieurządzonej, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00064977/7,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Wodna numerem geodezyjnym 1449/3 o łącznej pow. około 179,10 m2, położony w Trzebini na Os. Krze z przeznaczeniem pod osiem istniejących garaży typu "blaszak" wraz z terenem niezbędnym do ich użytkowania - na rzecz dotychczasowych dzierżawców na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem 1 KP – tereny wydzielonych garaży i parkingów, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00088214/5,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Wodna numerem geodezyjnym 1106 o pow. około 30 m2, położony w Trzebini na Os. Gwarków, z przeznaczeniem pod dwa istniejące garaże typu "blaszak" - na rzecz wnioskodawców na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem 1 KS – tereny miejsc postojowych i garaży oraz oznaczony symbolem 4KDD1/2 – tereny dróg publicznych klasy dojazdowej, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00064977/7.

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Bolęcin numerem geodezyjnym 223/108 o pow. około 50 m2, położony w Bolęcinie przy akwenie "Gliniak" z przeznaczeniem na cele prowadzenia działalności handlowej (ustawienie przyczepy gastronomicznej wraz z parasolami i ławeczkami) - na rzecz dotychczasowego wnioskodawcy na okres od 01.05.2016 r. do 31.08.2016 r., dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00047371/4.

 

 

§ 2.

 

1. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy ustalona na podstawie uchwały Rady Miasta Trzebini Nr XII/151/VII/2015 z dnia 30 października 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu dzierżawy gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Trzebinia, wynosi;

- uprawy rolne 78,10 zł/ha/rok

- uprawy ogrodnicze, sadownicze 557,55 zł/ha/rok

- użytki zielone 78,10 zł/ha/rok + 23% podatku VAT

- garaże ( przenośne i stałe) 17,60 zł/m2/rok + 23% podatku VAT

- dojazdy, przejazdy, obejścia 4,84 zł/m2/rok + 23% podatku VAT

- handel - usługi na terenie miasta 6,00 zł/m2/ miesiąc + 23% podatku VAT

- handel - usługi na terenie sołectw 3,30 zł/m2/ miesiąc + 23% podatku VAT

 

Zgodnie z § 1 powyższej uchwały roczny czynsz za dzierżawę gruntu komunalnego, bez względu na powierzchnię i cel dzierżawy nie może być niższy niż 60,00 zł (netto).

2. Roczny czynsz dzierżawny płatny jest do 31 marca każdego roku, natomiast miesięczny czynsz dzierżawny płatny jest do 10-go dnia każdego miesiąca .

3. Wysokość czynszu dzierżawnego ulega zmianie w wypadku podjęcia przez Radę Miasta nowej uchwały.

 

§ 3.

 

Szczegółowe warunki dzierżawy określi stosowna umowa dzierżawy.

 

§ 4.

 

Zarządzenie niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Trzebini ul. Piłsudskiego 14, ul. Narutowicza 10 oraz na tablicy ogłoszeń właściwych Rad Osiedlowych oraz Rad Sołeckich.

Ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej Urzędu www.trzebinia.pl

 

§ 5.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini.

 

§ 6.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

listopad 2017
P W Ś C Pt S N
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

 

GMINA TRZEBINIA
ul. Marszałka Piłsudskiego 14
32 - 540 Trzebinia
NIP:  628-226-01-22

URZĄD MIASTA W TRZEBINI
tel. 32 6121 227, fax: 32 6121 147
Godziny pracy: 
pn., śr., czw. 7.30 - 15.30 
wtorek: 7.30 - 17.00
piątek: 7.30 - 14.00