• wersja standardowa
  • Wersja kontrastowa

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Grunwaldzkiej w Trzebini w obrębach ewidencyjnych Myślachowice, Siersza i Wodna i przeprowadzenia strategicznej oceny oddział

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2015 r. poz. 199 z późniejszymi zmianami) oraz 39 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.353)

 

z a w i a d a m i a m

 

o podjęciu przez Radę Miasta Trzebini Uchwały Nr XIII/162/VII/2015 z dnia 27 listopada 2015 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Grunwaldzkiej w Trzebini w obrębach ewidencyjnych Myślachowice, Siersza i Wodna, w zakresie:

  • części tekstowej planu dotyczącej zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego wyrażonych w §8 ust.1 i ust.6 tekstu planu,
  • innych ustaleń tekstowych planu, których konieczność zmiany wynikać będzie ze zmian wprowadzonych w zasadach ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego wyrażonych w §8 ust.1 i ust.6 tekstu planu,
  • ustaleń części tekstowej i graficznej planu dla terenów 6U i 7U oraz ZP/U,

oraz

o przystąpieniu do opracowania dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa w ramach przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

 

Obszar, którego dotyczy zmiana planu wyznaczony jest granicami obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Grunwaldzkiej w Trzebini, w obrębach ewidencyjnych Myślachowice, Siersza i Wodna, przyjętym Uchwałą Nr LV/598/VI/2014 Rady Miasta Trzebini z dnia 20 października 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 4 grudnia 2014 r. poz. 6985).

 

Przedmiot planu stanowić będą ustalenia, o którym mowa w art. 15 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, stosownie do ww. zakresu zmian.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do opracowania planu miejscowego oraz wnioski i uwagi do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 6 maja 2016 r. (włącznie).

 

Wnioski do opracowania planu należy składać na piśmie do Urzędu Miasta w Trzebini, 32-540 Trzebinia, ul. Marszałka Piłsudskiego 14. Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy, adres do korespondencji, określenie przedmiotu wniosku wraz z oznaczeniem nieruchomości, której dotyczy.

 

Wnioski i uwagi do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone:

  1. w formie pisemnej na adres Urząd Miasta w Trzebini, 32-540 Trzebinia, ul. Marszałka Piłsudskiego 14;
  2. ustnie do protokołu w Wydziale  Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta w Trzebini, ul. Narutowicza 10 (II piętro, pokój nr 11);
  3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Trzebini.

Istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją sprawy, która dostępna jest w Urzędzie Miasta w Trzebini, w Wydziale Architektury i Urbanistyki, w budynku urzędu przy ul. Narutowicza 10 (II piętro, pokój nr 11).

 

 

Trzebinia, dnia 08.04.2016 r.

 

Z up. Burmistrza

Zastępca Burmistrza

Jarosław Okoczuk

listopad 2017
P W Ś C Pt S N
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

 

GMINA TRZEBINIA
ul. Marszałka Piłsudskiego 14
32 - 540 Trzebinia
NIP:  628-226-01-22

URZĄD MIASTA W TRZEBINI
tel. 32 6121 227, fax: 32 6121 147
Godziny pracy: 
pn., śr., czw. 7.30 - 15.30 
wtorek: 7.30 - 17.00
piątek: 7.30 - 14.00