• wersja standardowa
  • Wersja kontrastowa

ZARZĄDZENIE Nr 0050.108.2016 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 21.04.2016 r. w sprawie nieruchomości przy ulicy Ochronkowej w Trzebini, przeznaczonej do sprzedaży

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.446) i art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Poz.1774 ze zm.) oraz w wykonaniu uchwały Rady Miasta Trzebini Nr XVIII/234/VII/2016 z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebinia numerem geodezyjnym 2323/3 o pow. 0,6036 ha

 

Zarządzam co następuje

 

§ 1.

 

Przeznaczam do sprzedaży w trybie przetargowym prawo użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości, położonej przy ulicy Ochronkowej w Trzebini, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebinia numerem geodezyjnym

2323/3 o pow. 0,6036 ha

objętej księgą wieczystą nr KR1C/00074059/9, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Chrzanowie – Wydział Ksiąg Wieczystych, stanowiącą własność Skarbu Państwa – w użytkowaniu wieczystym Gminy Trzebinia.

 

§ 2.

 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Trzebinia dla obszaru Śródmieście – Południe w Trzebini, zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta Trzebini Nr XLIX/572/III/2002 z dnia 27 września 2002 r., działka szczegółowo opisana w §1 znajduje się na terenie oznaczonym symbolem

- w części pod tereny usług komercyjnych 6 UC

- w części pod tereny parkingów wydzielonych 6 KP

Ponadto przedmiotowa działka położona jest w strefie ochrony wartości przyrodniczych „P”, przez działkę nr 2323/3 przebiega linia wysokiego napięcia 110kV wraz ze strefą ochronną.

 

§ 3.

 

Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego w/w działki w trybie przetargowym, następuje na  cele  zapisane w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego.

 

§ 4.

 

Cena wywoławcza prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej (dz. 2323/3), ustalona w oparciu o jej wartość rynkową, powiększona o należny podatek VAT w stawce 23% wynosi brutto 330.000,00 zł (słownie: trzysta trzydzieści tysięcy złotych 00/100).

 

§ 5.

 

1. Wysokość stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 3% wartości gruntu.

2. Opłata roczna winna być wpłacana do 31 marca każdego roku kalendarzowego, z góry za dany rok, na konto Starostwa Powiatowego w Chrzanowie.

3. Opłata roczna może być aktualizowana na skutek zmiany wartości gruntu nie częściej niż raz na 3 lata.

 

§ 6.

 

Zgodnie z art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami osobie, której przysługuje roszczenia o nabycie przedmiotowej nieruchomości z mocy niniejszej ustawy  lub odrębnych przepisów oraz osobie będącej poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu – przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu.

Z upływem tego terminu wygasają prawa roszczeniowe do zbywanej nieruchomości.

 

§ 7.

 

Zarządzenie podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta w Trzebini przy ul. Marszałka Piłsudskiego 14 i przy ul. Narutowicza 10, natomiast informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej a także na stronie internetowej www.trzebinia.pl

 

§ 8.

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

 

§ 9.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

listopad 2017
P W Ś C Pt S N
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

 

GMINA TRZEBINIA
ul. Marszałka Piłsudskiego 14
32 - 540 Trzebinia
NIP:  628-226-01-22

URZĄD MIASTA W TRZEBINI
tel. 32 6121 227, fax: 32 6121 147
Godziny pracy: 
pn., śr., czw. 7.30 - 15.30 
wtorek: 7.30 - 17.00
piątek: 7.30 - 14.00