• wersja standardowa
  • Wersja kontrastowa

ZARZĄDZENIE Nr 0050.109.2016 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 21.04.2016 r. w sprawie nieruchomości położonych w Trzebini przy ulicy Szewskiej, przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446) i art. 35 ust. 1, 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) oraz w wykonaniu Uchwały Rady Miasta Trzebini Nr XVII/215/VII/2016 z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Trzebinia, położonych w Trzebini przy ulicy Szewskiej.

 

Zarządzam co następuje:

 

§1.

 

Przeznaczam do sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowaną nieruchomość stanowiącą własność Gminy Trzebinia, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obręb Trzebinia numerami:

  • działka   nr  2322/3 o   pow. 0,0630 ha,
  • działka   nr  2322/4 o   pow. 0,0701 ha,
  • działka   nr  2322/6 o   pow. 0,1045 ha,

ujawnioną w księdze wieczystej nr KR1C/00089740/8, prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chrzanowie, stanowiącą własność Gminy Trzebinia.

 

§2.

 

Dla przedmiotowej nieruchomości nie ma aktualnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

§3.

 

Cena wywoławcza prawa własności nieruchomości, ustalona w oparciu o jej wartość rynkową wraz z obowiązującym 23% podatkiem VAT wynosi:

  • działka nr 2322/3 o pow. 0,0630 ha,  45.000,00 zł,
  • działka nr 2322/4 o pow. 0,0701 ha,  52.000,00 zł,
  • działka nr 2322/6 o pow. 0,1045 ha,  77.000,00 zł,

 

§4.

 

Zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami - osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie przedmiotowej nieruchomości na mocy tej ustawy lub odrębnych przepisów, a także osobie która jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości, pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu - przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu.

Z upływem terminu wygasają prawa roszczenia do zbywanej nieruchomości.

 

§5.

 

Zarządzenie niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Trzebini - ul. Marszałka Piłsudskiego 14 i ul. Narutowicza 10, natomiast informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej a także na stronie internetowej www.trzebinia.pl

 

§6.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

 

§7.

 

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

listopad 2017
P W Ś C Pt S N
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

 

GMINA TRZEBINIA
ul. Marszałka Piłsudskiego 14
32 - 540 Trzebinia
NIP:  628-226-01-22

URZĄD MIASTA W TRZEBINI
tel. 32 6121 227, fax: 32 6121 147
Godziny pracy: 
pn., śr., czw. 7.30 - 15.30 
wtorek: 7.30 - 17.00
piątek: 7.30 - 14.00