• wersja standardowa
  • Wersja kontrastowa

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Armii Krajowej w Trzebini

BURMISTRZ MIASTA TRZEBINI

ogłasza

 

czwarty publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Armii Krajowej w Trzebini

 

 

Lp Działka nr, obręb pow. ha Cena wywoławcza  wraz z 23% podatkiem VAT Wadium z opisem Termin wniesienia wadium Termin przetargu
1.

1704/171

Trzebionka

 

0,3780 250.000,00zł 30.000,00 zł „Przetarg dz. 1704/171” 03.06.2016 r. na rachunku Urzędu

08.06.2016 r., godz.1000

I przetarg 24.06.2015 r.

II przetarg 07.10.2015 r.

III przetarg 23.03.2016 r.

 

Dla powyższej nieruchomości Sąd Rejonowy w Chrzanowie – Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KR1C/00044715/7, zgodnie z którą właścicielem nieruchomości jest Gmina Trzebinia. Nieruchomość wolna jest od jakichkolwiek obciążeń oraz nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Trzebinia, obszar ten oznaczony jest symbolem  identyfikacyjnym planu  2U   – teren     zabudowy usługowej.

 

Działka opisana wyżej stanowi teren niezabudowany. Właściciel nie dysponuje badaniami gruntu, w związku z powyższym na zasadzie art. 558 kc w umowie kupna sprzedaży strony umownie wyłączą odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Działka zbywana będzie w stanie istniejącym.

 

Wadium należy wpłacić na niżej podane konto.

- termin składania wniosków przez osoby, którym przysługiwałoby pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Poz. 1774 z późn. zm.) upłynął  dnia 07.05.2015 r.

 

przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta w Trzebini, ul. Narutowicza 10 – II piętro, pokój nr 13,

 

- warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacone wadium w pieniądzu w wysokości i opisem podanym w tabeli, na konto Urzędu Miasta w Trzebini:

 

Bank Spółdzielczy Oddział w Trzebini

51 8444 0008 0000 0375 7018 0010

 

- komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu,

- w dniu przetargu jego uczestnicy zobowiązani są posiadać:

  • dokument tożsamości oraz w przypadku nabywania nieruchomości przez osoby prawne pełny, aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą – aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej - umowę spółki oraz stosowne umocowanie do działania w imieniu spółki,

- w przetargu można brać udział osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa notarialnego przedłożonego w oryginale w dniu przetargu,

- nabycie nieruchomości przez cudzoziemca odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,

- osobom, które nie wygrają przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu,  w terminie nie później niż przed upływem trzech dni,

- wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygrała, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia prawa własności,

- wadium przepada na rzecz Gminy Trzebinia w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej,

- nabywca ponosi wszelkie opłaty związane z nabyciem nieruchomości (notarialne, sądowe),

- Burmistrz Miasta Trzebini zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu z ważnej przyczyny.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami  przy ul. Narutowicza 10, II piętro, pokój nr 17, tel. (32) 711 10 67.

 

listopad 2017
P W Ś C Pt S N
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

 

GMINA TRZEBINIA
ul. Marszałka Piłsudskiego 14
32 - 540 Trzebinia
NIP:  628-226-01-22

URZĄD MIASTA W TRZEBINI
tel. 32 6121 227, fax: 32 6121 147
Godziny pracy: 
pn., śr., czw. 7.30 - 15.30 
wtorek: 7.30 - 17.00
piątek: 7.30 - 14.00