• wersja standardowa
  • Wersja kontrastowa

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 05.05.2016 r. w sprawie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Pile Kościeleckiej

Burmistrz Miasta Trzebini

ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, położonych w Pile Kościeleckiej przy ulicy Podleśnej, obręb Piła Kościelecka, stanowiących własność Gminy Trzebinia

 

 

Lp. Działka nr Pow. ha Cena wywoławcza wraz z obowiązującym 23% podatkiem  VAT  Wadium z opisem Termin wpłaty wadium Termin przetargu
 1.  141/40 0,0900  46.000,00zł 5.000,00 zł „przetarg dz.141/40” 17.06.2016 r.  na rachunku Urzędu 22.06.2016r.  godz. 1000
 2. 141/39 0,0900 46.000,00zł 5.000,00 zł „przetarg dz.141/39” 17.06.2016 r.  na rachunku Urzędu 22.06.2016r. godz. 1020
 3. 141/38  0,0889  45.000,00zł

5.000,00 zł „przetarg dz. 141/38”

17.06.2016 r.  na rachunku Urzędu 22.06.2016r. godz. 1040
  4. 141/37 0,0898 45.000,00zł

5.000,00 zł „przetarg dz. 141/37”

17.06.2016 r.  na rachunku Urzędu 22.06.2016r. godz. 1100

 

Piła Kościelecka lokalizacja działek

 

Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Chrzanowie – Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KR1C/00047076/6, zgodnie z którą właścicielem nieruchomości jest Gmina Trzebinia. Nieruchomość wolna jest od jakichkolwiek obciążeń oraz nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Trzebinia, obszar ten oznaczony jest symbolem  16 MN  – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

 

Działki wyżej wymienione stanowią teren niezabudowany, właściciel nie dysponuje badaniami gruntu, w związku z powyższym na zasadzie art. 558kc w umowie kupna sprzedaży strony umownie wyłączą odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady rzeczy  sprzedanej. Działki zbywane będą w stanie istniejącym.

 

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługiwałoby pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1774  z późn. zm.) upłynął 22 kwietnia 2016 r.

 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta w Trzebini

ul. Narutowicza 10, II piętro, pokój nr 13,

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacone wadium w pieniądzu w wysokości i z opisem podanym w tabeli, na konto Urzędu Miasta w Trzebini:

 

Bank Spółdzielczy Oddział w Trzebini

51 8444 0008 0000 0375 7018 0010

 

- komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu,

 

- w dniu przetargu jego uczestnicy zobowiązani są posiadać:

dokument tożsamości oraz w przypadku nabywania nieruchomości przez osoby prawne aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą – aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej - umowę spółki oraz stosowne umocowanie do działania w imieniu spółki,

 

- w przetargu można brać udział osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa notarialnego przedłożonego w oryginale w dniu przetargu,

 

- nabycie nieruchomości przez cudzoziemca odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 24 marca 1920 r., o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,

 

- osobom, które nie wygrają przetargu  wadium  zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu,  w terminie nie później niż przed upływem  trzech dni,

 

- wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygrała, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia prawa własności,

 

- wadium przepada na rzecz Gminy Trzebinia w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej,

 

-  nabywca ponosi wszelkie opłaty związane z nabyciem nieruchomości (notarialne sądowe), 

 

- Burmistrz Miasta Trzebini zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu z ważnej przyczyny.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami przy ul. Narutowicza 10, II piętro, pokój nr 17, tel. 32 7111 067.

listopad 2017
P W Ś C Pt S N
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

 

GMINA TRZEBINIA
ul. Marszałka Piłsudskiego 14
32 - 540 Trzebinia
NIP:  628-226-01-22

URZĄD MIASTA W TRZEBINI
tel. 32 6121 227, fax: 32 6121 147
Godziny pracy: 
pn., śr., czw. 7.30 - 15.30 
wtorek: 7.30 - 17.00
piątek: 7.30 - 14.00