• wersja standardowa
  • Wersja kontrastowa

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Ochronkowej w Trzebini

Burmistrz Miasta Trzebini

o g ł a s z a

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż :

1. Prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości, położonej w Trzebini przy ulicy Ochronkowej – obręb Trzebinia

 

Lp

Nieruchomość składająca się z  działki

Łączna pow. ha

Cena wywoławcza wraz z 23% podatkiem VAT

Wadium z dopiskiem

Termin wniesienia wadium

Termin przetargu

 

1.

 

2323/3

 

0,6036

 

 330.000,00 zł

 

 50.000,00 zł
„przetarg – ulica Ochronkowa”

 

 

22.07.2016 r. (na rachunku urzędu)

 

27.07.2016 r. godz. 10:00

 

 

2. Dla powyższej nieruchomości Sąd Rejonowy w Chrzanowie – Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KR1C/00074059/9, zgodnie z którą właścicielem nieruchomości jest Skarb Państwa natomiast użytkownikiem wieczystym jest Gmina Trzebinia. Działka nr 2323/3 pozostaje w użytkowaniu wieczystym do dnia 5 grudnia 2089 roku.

 

3. Nieruchomość wolna jest od jakichkolwiek obciążeń oraz nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

Użytkownik wieczysty nie dysponuje badaniami gruntu, w związku z powyższym na zasadzie art.558 kc w umowie kupna sprzedaży strony umownie wyłączą odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Działka zbywana będzie w stanie istniejącym.

 

4. Teren porośnięty jest drzewami. Część drzew znajdujących się na przedmiotowej działce przekracza progi graniczne określone  w ustawie o ochronie przyrody i będzie wymagało uzyskania zezwolenia na ich usunięcie.

 

5. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Trzebinia dla obszaru Śródmieście-Południe w Trzebini, zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta Trzebini Nr XLIX/572/III/2002 z dnia 27 września 2002r. działka nr 2323/3 znajduje się na terenie oznaczonym symbolem:

-  w części pod tereny usług komercyjnych 6 UC

- w części pod tereny parkingów wydzielonych 6 KP

Ponadto przedmiotowa działka położona jest w strefie ochrony wartości przyrodniczych „P”, przez działkę nr 2323/3 przebiega linia wysokiego napięcia 110kV wraz ze strefą ochronną.

 

6. Na podstawie Uchwały Nr XVIII/234/VII/2016 Rady Miasta Trzebini z dnia 30 marca 2016 r. wyżej wymieniona działka została przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargowej.

 

7. Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego w/w działki w trybie przetargowym następuje na  cele   zgodne z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego.

 

8.   Wysokość stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 3% wartości gruntu.

- Opłata roczna winna być wpłacana do 31 marca każdego roku kalendarzowego, z góry za dany rok, na konto Starostwa Powiatowego w Chrzanowie.

- Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego może być aktualizowana na skutek zmiany wartości gruntu w okresach nie krótszych niż raz na 3 lata.

 

9. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta w Trzebini – ul. Narutowicza 10 – II piętro, pokój nr 13.

 

10. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie  wadium w pieniądzu w wysokości i z dopiskiem podanym w tabeli, na konto Urzędu Miasta w Trzebini:

Bank Spółdzielczy  Oddział w Trzebini     
Nr  51 8444 0008 0000 0375 7018 0010

- Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu.

- W dniu przetargu jego uczestnicy zobowiązani są posiadać dokument  tożsamości, który podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

- Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

- Wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Trzebinia w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.

- Osobom, które nie wygrają przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu  przetargu, w terminie nie później niż przed upływem trzech dni od dnia : odwołania, zamknięcia, unieważnienia bądź zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

 

11. Nabywca ponosi wszelkie opłaty związane z zakupem nieruchomości (notarialne, sądowe itp.).

 

12. W przetargu można brać udział osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa notarialnego przedłożonego w oryginale w dniu przetargu. Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przez cudzoziemca wymaga spełnienia przepisów określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

 

13. W przypadku nabywania nieruchomości przez osoby prawne należy przedłożyć  aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, natomiast w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą – wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej - umowę spółki oraz stosowne umocowanie do działania w imieniu spółki.

 

14. Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługiwałoby pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.1774) upłynął dnia 8 czerwca 2016r.

 

15. Burmistrz Miasta Trzebini zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu z ważnej przyczyny.

 

16. Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości (na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Trzebini –  ul. Narutowicza 10 II piętro obok pok.17, na stronie internetowej Urzędu www.trzebinia.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej – zamówienia publiczne i ogłoszenia – ogłoszenia różne, na tablicy ogłoszeń przed siedzibą Urzędu Miasta w Trzebini – ul. Marszałka Piłsudskiego 14 oraz w prasie lokalnej (Przełom).

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini przy ulicy Narutowicza 10 w Trzebini – II piętro pokój nr 19, tel. (32) 61-21-559, fax (32) 7111-066, adres internetowy: www.trzebinia.pl.

listopad 2017
P W Ś C Pt S N
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

 

GMINA TRZEBINIA
ul. Marszałka Piłsudskiego 14
32 - 540 Trzebinia
NIP:  628-226-01-22

URZĄD MIASTA W TRZEBINI
tel. 32 6121 227, fax: 32 6121 147
Godziny pracy: 
pn., śr., czw. 7.30 - 15.30 
wtorek: 7.30 - 17.00
piątek: 7.30 - 14.00