• wersja standardowa
 • Wersja kontrastowa

ZARZĄDZENIE NR 0050.170.2016 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 23.06.2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2016 r., poz. 446) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) -

Zarządzam, co następuje:

§ 1.

 

Przeznaczam do oddania w dzierżawę:

 

- teren stanowiący nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerami geodezyjnymi

 • nr 724/1 o pow. 0,1069 ha,
 • nr 724/2 o pow. 0,0970 ha,
 • nr 726/1 o pow. 0,3288 ha,
 • nr 726/2 o pow. 0,4091 ha,
 • nr 726/3 o pow. 0,0472 ha,
 • nr 726/4 o pow. 0,0117 ha,
 • nr 726/5 o pow. 0,0410 ha,
 • nr 800/1 o pow. 0,0677 ha,
 • nr 801 o pow. 0,0302 ha,
 • nr 802/5 o pow. 0,1350 ha,
 • nr 806/9 o pow. 0,0837 ha,
 • nr 807 o pow. 0,0066 ha,
 • nr 810/2 o pow.0,0041 ha,
 • nr 1386/4 o pow. 0,0409 ha,
 • nr 1704 o pow. 0,0089 ha (stary numer działki pb 171),
 • nr 1705 o pow. 0,00338 ha (stary numer działki pb 172),
 • nr 1822 o pow. 0,0090 ha (stary numer działki pb 290),
 • nr 800/8 o pow. 1,2729 ha,

będący własnością Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00066157/7

 

oraz:

 

 • część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 726/6 o pow. około 0,0186 ha będący własnością Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00066157/7,
 • część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerami geodezyjnymi 1383/5 o pow. około 0,0485 ha i 1383/11 o pow. około 0,0033 ha, będący w użytkowaniu wieczystym Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00075301/8,
 • część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 796/53 o pow. około 0,0013 ha będący w użytkowaniu wieczystym Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00075302/5,
 • część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 731/4 o pow. około 0,0095 ha będący własnością Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00059397/9,
 • część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 719/4 o pow. około 0,0442 ha będący w użytkowaniu wieczystym Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00062864/8,
 • część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerami geodezyjnymi 713/1 o pow. około 0,0084 ha i nr 721/6 o pow. około 0,0071 ha będący własnością Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00058031/9

 

oraz

 

 • nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerami geodezyjnymi 799/8 o pow. 0,0037 ha i nr 799/10 o pow. około 0,0200 ha będący w użytkowaniu wieczystym Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00076827/8, położony w Trzebini przy ul. Kościuszki,

z przeznaczeniem na cele propagowania oraz organizowania wychowania fizycznego i sportowego wśród młodzieży oraz mieszkańców z terenu miasta Trzebini, w zakresie określonym statutem Miejskiego Klubu Sportowego "Trzebinia-Siersza" - na rzecz wnioskodawcy na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolami:

1 US – tereny urządzeń i sportu,

1 MU – tereny mieszkalnictwa i usług,

8 UC – tereny usług komercyjnych,

1 KG – tereny tras drogowych – tereny ulicy głównej,

1 UP – tereny usług publicznych . Ponadto przedmiotowy teren znajduje się w strefie ochrony wartości przyrodniczych.

 

§ 2.

 

1. Wysokość opłaty z tytułu dzierżawy ustalona na podstawie § 2 uchwały Rady Miasta Trzebini Nr XII/151/VII/2015 z dnia 30 października 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu dzierżawy gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Trzebinia wynosi:

- 0,50 zł/ m2/ rocznie +23 % podatku VAT za cały okres trwania umowy.

 

2. Roczny czynsz dzierżawny płatny jest do 31 marca każdego roku.

 

§ 3.

 

Szczegółowe warunki dzierżawy określi stosowna umowa dzierżawy.

 

§ 4.

 

Zarządzenie niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Trzebini ul. Piłsudskiego 14, ul. Narutowicza 10 oraz na tablicy ogłoszeń właściwej Rady Osiedlowej.

Ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej Urzędu www.trzebinia.pl

 

§ 5.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini.

 

§ 6.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

listopad 2017
P W Ś C Pt S N
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

 

GMINA TRZEBINIA
ul. Marszałka Piłsudskiego 14
32 - 540 Trzebinia
NIP:  628-226-01-22

URZĄD MIASTA W TRZEBINI
tel. 32 6121 227, fax: 32 6121 147
Godziny pracy: 
pn., śr., czw. 7.30 - 15.30 
wtorek: 7.30 - 17.00
piątek: 7.30 - 14.00