• wersja standardowa
  • Wersja kontrastowa

ZARZĄDZENIE NR 0050.171.2016 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 23.06.2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.446) i art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r.  poz.1774 z późn. zm.) oraz w wykonaniu uchwały Rady Miasta Trzebini Nr XIX/247/VII/2016 z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej obciążonej prawem użytkowania wieczystego na rzecz jej użytkownika wieczystego

 

Zarządzam co następuje:

 

§ 1.

 

Przeznaczam do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomość obciążoną prawem użytkowania wieczystego, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 98/5 o pow.0,0238 ha – obręb Trzebinia, objętą księgą wieczystą nr KR1C/00077106/5 Sądu Rejonowego w Chrzanowie, zabudowaną pawilonem handlowo-usługowym przy Rynku 17, stanowiącą własność Gminy Trzebinia – w użytkowaniu wieczystym osoby fizycznej.

 

§ 2.

 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Trzebinia dla obszaru Śródmieście-Centrum w Trzebini przedmiotowa działka znajduje się na terenie oznaczonym symbolem planu MWU – tereny zabudowy wielorodzinnej mieszkaniowo-usługowej.

§ 3.

 

Cena przedmiotowej nieruchomości (bez budynku), ustalona w oparciu o jej wartość rynkową wraz z podatkiem VAT wynosi 37.000,00 zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy złotych 00/100)

§ 4.

 

Zgodnie z art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami osobie, której przysługuje roszczenia o nabycie przedmiotowej nieruchomości z mocy niniejszej ustawy  lub odrębnych przepisów oraz osobie będącej poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu – przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu.

 

Z upływem tego terminu wygasają prawa roszczeniowe do zbywanej nieruchomości.

 

§ 5.

 

Zarządzenie podlega wywieszeniu na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta w Trzebini przy ul. Piłsudskiego 14 i przy ul. Narutowicza 10, natomiast informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej a także na stronie internetowej www.trzebinia.pl

 

§ 6.

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

 

§ 7.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

listopad 2017
P W Ś C Pt S N
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

 

GMINA TRZEBINIA
ul. Marszałka Piłsudskiego 14
32 - 540 Trzebinia
NIP:  628-226-01-22

URZĄD MIASTA W TRZEBINI
tel. 32 6121 227, fax: 32 6121 147
Godziny pracy: 
pn., śr., czw. 7.30 - 15.30 
wtorek: 7.30 - 17.00
piątek: 7.30 - 14.00